URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Lesku

 

 

ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko,
tel. /0-13/ 469 80 01 wew.77, fax. /0-13/ 469 64 58

 

 

e-mail: gmina@lesko.pl, www.lesko.pl

 

 

Godziny otwarcia Urzędu:
od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

 

 

SW/01 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1465) w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624 i 777);
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935);
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257).

Miejsce
i sposób załatwienia sprawy
Urząd Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, od poniedziałku do piątku, w godz. pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30, pokój 104, (I piętro budynku).
Wymagane dokumenty

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, uwzględnia się odpowiednio:

1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r., poz. 60, 528, 648, 859 i 1089),

b)zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

d) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

i) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,

j) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

k) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;


2) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858);

3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

6) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

7) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

8) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

9) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

10) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

11) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Opłaty brak
Termin załatwienia sprawy Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku złożenia wniosku:
- 01.09 – 30.09 ustalenie i wypłata świadczenia do dnia 30 listopada tego roku,
- 01.10 – 31.10 ustalenie i wypłata świadczenia do dnia 31 grudnia tego roku,
-01.11 – 30.11 ustalenie i wypłata świadczenia do dnia 31 stycznia następnego roku,
-01.12- 31.01 następnego roku ustalenie i wypłata do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Osoba właściwa do załatwienia sprawy  
Inne informacje Jeżeli okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione wyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Opracował/a:    
Sprawdził/a:       Magdalena Mazurkiewicz
Zatwierdził/a:     Magdalena Mazurkiewicz

 

W celu sprawnej realizacji ustawy prosimy wnioskodawców o podawanie numerów telefonów, dokładne zapoznanie się z wnioskami i kompletne ich wypełnianie.


Do pobrania:

  • załącznik nr 1 - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
.pdf
  • załącznik nr 2 - oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
.pdf
  • załącznik nr 3 - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
.pdf
  • załącznik nr 4 - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
.pdf
  • oświadczenie członka rodziny o miesięcznej wysokości dochodu uzyskanego za granicą RP
.pdf
  • oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w tym wychowawczego
.pdf
 
 
Formularze obowiązujące na okres zasiłkowy 2016/2017 do 30.09.2017 r. (po zmianach od 01.08.2017 r.)

Do pobrania:
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 30 wrzesnia 2017 r
.pdf
  • Oświadczenie Wnioskodawcy (ryczałt, karta podatkowa)  do 30 wrzesnia 2017 r
.pdf
  • Oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości składki zdrowotnej do 30 wrzesnia 2017 r
.pdf
  • Oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości gospodarstwa rolnego do 30 wrzesnia 2017 r
.pdf
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-02-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-02-19 08:16
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-13 17:02
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 20 października 2020r. 11:15:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.