URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Regulamin organizacyjny
Leskiego Centrum Edukacji i Sportu w Lesku


ŧ 1

Regulamin organizacyjny określa organizację oraz zasady funkcjonowania Leskiego Centrum Edukacji, Sportu i Promocji w Lesku, zwanego dalej „Centrum”.

ŧ 2

Centrum jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Lesko, wykonującą zadania gminy w zakresie oświaty, sportu i promocji.

ŧ 3

1. Centrum jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetem gminy w dziale 801 w rozdziale 80114.

2. Centrum posiada wydzielone subkonto z rachunku bankowego budżetu gminy.

ŧ 4

Dla znakowania spraw Centrum używa symbolu literowego – LCE.

ŧ 5

1. W skład Centrum wchodzi Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej w Lesku.

2. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą następujące stanowiska pracy:
1) Dyrektor
2) Główny księgowy
3) Stanowisko do spraw finansowo – księgowych
4) Stanowisko do spraw oświaty i kadr
5) Stanowisko do spraw promocji
6) Stanowisko do spraw sportowych
7) Kierowca
8) Opiekun przewozów uczniowskich.

3. Stanowiska pracy, o których mowa w pkt 3 - 6 mogą być wieloosobowe.

ŧ 6

Wchodzące w skład struktury organizacyjnej stanowiska pracy realizują następujące zadania:

1. Dyrektor:
a) kieruje pracą Centrum,
b) ustala szczegółowe zakresy czynności podległym pracownikom oraz kontroluje realizację
określonych zadań,
c) odpowiada za realizację zadań jednostki, a w szczególności za:
- wdrożenie struktury organizacyjnej,
- współpracę z organami gminy, dyrektorami szkół i placówek
- przestrzeganie przepisów prawa i realizację zadań , wynikających z tych przepisów,
- współpracę ze stowarzyszeniami kultury fizycznej,
- pomoc w prowadzeniu remontów i inwestycji w placówkach oświatowych,
- współpraca z komisjami Rady Miejskiej,
- rozpatrywanie skarg i wniosków,
- wykonywanie zadań z zakresu oświaty, sportu i promocji zleconych przez gminę,
- nadzór nad właściwym wykorzystaniem gminnych obiektów sportowych,
- koordynację realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
terenie Miasta i Gminy Lesko.

2. Główny księgowy:
a) prowadzi rachunkowość jednostek,
b) prowadzi gospodarkę finansową jednostek,
c) prowadzi analizę wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i środków pozabudżetowych,
d) opracowuje projekt planu finansowego własnej jednostki i jednostek obsługiwanych,
e) dokonuje wstępnej kontroli dokumentów pod względem ich kompletności i rzetelności oraz
zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostek.
f) prowadzi sprawozdawczość i ocenia realizację wykonania przydzielonych środków,
g) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora, dotyczących w
szczególności:
- zakładowego planu kont,
- obiegu dokumentu,
- zasad prowadzenia i rozliczania dokumentacji
h) ściśle współpracuje z dyrektorami szkół i placówek.

3. Stanowisko do spraw finansowo - księgowych:
a) sporządza listy płac pracowników jednostek podlegających finansowaniu,
b) sporządza zbiorcze zestawienie wynagrodzeń dla poszczególnych banków prowadzących rachunki
ROR pracowników jednostek podlegających finansowaniu,
c) rozlicza podatki dochodowe od wynagrodzeń osobowych i umów,
d) wystawia dokumenty dla potrzeb urzędu skarbowego,
e) rozlicza składki ZUS od wynagrodzeń,
f) sporządza dokumenty dla potrzeb ZUS,
g) prowadzi ewidencję zwolnień lekarskich i urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych,
macierzyńskich,
h) prowadzi karty wynagrodzeń pracowników,
i) wystawia zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia pracownikom podległych
jednostek,
j) dokonuje kontroli dokumentów kasowych i przekazuje je do zatwierdzeni,
k) sporządza przelewy księgowe,
l) prowadzi kartoteki funduszu socjalnego,
m) nalicza odpłatności za wyżywienie i pobyt uczniów w internacie,
n) prowadzi ewidencją druków ścisłego zarachowania,
o) księguje w systemie przebitkowym i komputerowym,
p) księguje fundusz socjalny,
q) księguje zaangażowanie na koncie pozabilansowym,
r) uzgadnia karty syntetyczne z dziennikami finansowymi i wyciągami bankowymi,
s) prowadzi ewidencję wierzycieli i wystawia noty obciążeniowe,
t) uzgadnia stan inwentarza w jednostkach,
u) prowadzi analitykę kont ,wynikających z wszelkich należności.

4. Stanowisko do spraw oświaty i kadr:
a) prowadzenie spraw osobowych pracowników własnej jednostki oraz szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,
b) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników własnej jednostki,
c) prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb ZUS,
d) prowadzenie spraw emerytalno – rentowych pracowników,
e) prowadzenie działalności socjalnej,
f) przygotowywanie dokumentacji związanej z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem szkół i placówek,
g) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
h) przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza w zakresie spraw należących do
kompetencji Centrum,
i) opracowywanie projektów decyzji w sprawach należących do kompetencji Centrum.

5. Stanowisko do spraw promocji:
a) obsługa Bieszczadzkiego Centrum Informacji Turystycznej w Lesku,
b) udzielanie kompleksowych informacji odwiedzającym miasto i region,
c) prowadzenie spraw związanych z promocją miasta i gminy,
d) prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie budowania korzystnego wizerunku miasta,
e) monitorowanie wizerunku miasta i gminy w regionie i kraju,
f) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie promocji regionu,
g) sporządzanie rocznego kalendarza imprez promocyjnych na terenie regionu,
h) opracowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych z dziedziny promocji,
i) współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi jednostkami nie zaliczanymi do sektora
finansów publicznych w zakresie realizacji zadań promocyjnych miasta i gminy,
j) opracowywanie projektów do funduszy strukturalnych w zakresie promocji,
k) uczestniczenie w wystawach, targach, seminariach i innych formach promocji,
l) przygotowywanie publikacji do prasy lokalnej.

6. Stanowisko do spraw sportowych:
a) stwarzanie warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i sportu niepełnosprawnych na
terenie miasta i gminy,
b) popularyzacja sportu i kultury fizycznej na terenie miasta i gminy,
c) organizowanie i obsługa imprez i zawodów sportowych,
d) organizowanie i zabezpieczenie działalności sportowej na hali,
e) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi osobami prawnymi i fizycznymi
działającymi na rzecz sportu i kultury fizycznej,
f) prowadzenie ewidencji gminnej bazy sportowej i nadzór nad jej wykorzystaniem,
g) przygotowywanie propozycji podziału środków finansowych na realizację zadań z zakresu
sportu i kultury fizycznej,
h) opracowywanie gminnego kalendarza imprez sportowych.

7. Kierowca:
a) dowóz dzieci i młodzieży do szkół,
b) troska o bezpieczeństwo dzieci w czasie przewozu,
c) troska o sprawność powierzonego autobusu.

8. Opiekun przewozów uczniowskich:
a) opieka nad uczniami w czasie ich dowozu do szkół,
b) troska o bezpieczeństwo dowożonych uczniów,
c) troska o zachowanie porządku, czystości oraz dyscypliny w czasie przewozu.


ŧ 7

W przypadku nieobecności dyrektora zstępuje go główny księgowy lub osoba przez niego wyznaczona.

ŧ 8

Dokumenty finansowe podpisują dyrektor i główny księgowy zgodnie z instrukcją obsługi dokumentów.

ŧ 9

Regulamin pracy i wynagrodzeń ustala dyrektor.

ŧ 10

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

ŧ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2008-07-08
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-26 07:58
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 30 maja 2020r. 07:07:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.