URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Serdecznie zapraszam na XXXI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póż.zm.). Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym dnia 28 stycznia 2021 r. o godz.15:30 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
 
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z XXX sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy   Lesko w okresie między sesjami.
 7. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług oprowadzania ścieków
  i zaopatrzenia w wodę.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacje zadania publicznego.
 3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacje zadania publicznego.
 4. Uchwala w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacje zadania publicznego.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lesko na 2021 rok.
  1. Przedstawienia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
  2. Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów.
  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  4. Odczytanie stanowiska Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lesku.
  5. Dyskusja  nad projektem uchwały budżetowej na 2021 r., wniesienie ewentualnych poprawek  i ich przegłosowanie.
  6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/63/19 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/214/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych utworzonych przez Gminę Lesko.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 8. Sprawy różne.
 9. Sprawozdanie sekretarza sesji.
10. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
                            
   Przewodniczący  Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła


 
   Ze względu na sytuację epidemiczną i konieczność dotrzymania wymogów bezpieczeństwa, w sesji będą brali udział tylko Radni, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Lesko, Radca Prawny, Prezes Spółki Sport Lesko Sp. z o.o., Prezes Spółki Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz osoby zabezpieczające od strony technicznej przebieg obrad. Zapraszamy na transmisję obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku pod linkiem https://www.youtube.com/channel/UCKpt-KF0Ob4eKQL4lNk22uA
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 713) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2021-01-15
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2021-01-15 13:26
w sprawie  wysokości podstawowej kwoty  dotacji, statystycznej liczby uczniów, wskaźnika zwiększającego i najbliższej gminy w  2021r.

Załączniki:

2021-01-14_ogloszenie.pdf Plik pdf 282.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2021-01-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2021-01-14 15:41
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2021-01-14 15:43
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia, że w dniu 18 grudnia 2020r.  Inwestor Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.  ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, w imieniu którego działa Pan Kamil Krupiński, przełożył uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej transmisji danych Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., nr BT 20772 LESKO PÓŁNOC zlokalizowanej na działce nr 111, obr. Lesko, gm. Lesko”.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2021-01-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2021-01-04 14:31
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2021-01-04 14:32
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na części działek o nr ew. 985/2, 985/3 położonych w miejscowości Huzele.

Załączniki:

2021-01-04_obwieszczenie.pdf Plik pdf 392.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2021-01-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2021-01-04 14:34
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2021-01-04 14:34
Serdecznie zapraszam na XXX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póż.zm.). Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym dnia 29 grudnia 2020 r. o godz. 15:30 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
 
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy   Lesko w okresie między sesjami.
 7. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała  w sprawie nie wygasania nie zrealizowanych wydatków zamieszczonych
  w budżecie gminy na 2020 r.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 4. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lesko na lata 2021-2030.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lesko
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 8. Sprawy różne.
 9. Sprawozdanie sekretarza sesji.
10. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
                             
Przewodniczący  Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-12-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-12-21 15:32
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wysokości kwoty przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego w  Gminie Lesko w 2021 r. z zakresu pomocy społecznej  – realizacja usług opiekuńczych dla osób potrzebujących, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Lesko, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w swoim miejscu zamieszkania.

Załączniki:

zarzadzenie_188_XII_20.pdf Plik pdf 540.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2020-12-18
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-12-18 12:59
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-12-18 12:59
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko przedstawia do konsultacji:

projekt uchwały Rady Miejskiej w Lesku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

Opinie dotyczące projektów uchwał można składać w terminie 21.12.2020 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1 lub pocztą elektroniczną na adres: educentrum@lesko.pl lub gmina@lesko.pl.

Opinia powinna zawierać: nazwę podmiotu przedstawiającego opinię, datę jej przedstawienia, treść oraz nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu. Formularz opinii w załączeniu.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-12-09
Publikujący Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2020-12-09 18:55
Modyfikacja Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2020-12-09 18:58
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, że:

1.    W dniu 26 listopada 2020 r. Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej za pośrednictwem korespondencji elektronicznej poinformowało, iż z uwagi na znaczące zmiany w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.” związane z pandemią Covid-19, zadecydowano o wstrzymaniu procedowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

2.    Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym w kontekście transgranicznym nie będzie dalej procedowane.

 

Ww. dokument zostanie również umieszczony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (http://rzeszow.rdos.gov.pl/) w dniu 08 grudnia 2020 r.

Załączniki:

2020-12-08_obwieszczenie.doc Plik doc 73.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2020-12-08
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-12-08 15:21
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-12-08 15:21
WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA
 
o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 5 listopada 2020 r. decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-VIII.7820.1.10.2020, udzielającej Zarządowi Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 894 w miejscowości Hoczew od km - 0+116,52 (wg km roboczego DW 894) do km 0+248,39 (wg km DW 894) wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko - Hoczew - Wołkowyja - Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”.

Załączniki:

2020-12-07_obwieszczenie.pdf Plik pdf 250.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2020-12-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-12-07 15:13
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-12-07 15:13
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów, wskaźnika zwiększającego i najbliższej gminy w 2020 r.

Załączniki:

2020-11-27_ogloszenie.pdf Plik pdf 279.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-11-27
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-27 11:51
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-27 11:53

Załączniki:

wykaz stowarzyszeń ogrodowych.pdf Plik pdf 276.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-11-27
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-27 13:48
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-27 13:49
Serdecznie zapraszam na XXIX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póż.zm.). Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym dnia 2 grudnia 2020 r. o godz. 15:30 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
 
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy   Lesko w okresie między sesjami.
 6. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
 2. Uchwała w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
 3. Uchwała w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1379/25 położonej w miejscowości Lesko na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1981/1 i 1379/34.
 5. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu nr 3 - zespołu pomieszczeń gospodarczych położonego w budynku na ul. Kazimierza Wielkiego 3 w Lesku drogą przetargu nieograniczonego.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości zabudowanej przepompownią ścieków, drogą dojazdową i obiektami infrastruktury technicznej oznaczonej jako działka nr 93/18 położonej w miejscowości Średnia Wieś.
 7. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach admiracyjnych Gminy Miasta Sanok i Gminy Lesko.
 8. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim gminy Lesko.
 9. Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lesko.
 
 
 
 
7. Sprawy różne.
8. Sprawozdanie sekretarza sesji.
9. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący  Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła

 
         Ze względu na sytuację epidemiologiczną i konieczność dotrzymania wymogów bezpieczeństwa, w sesji będą brali udział tylko Radni, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Lesko, Radca Prawny, Prezes Spółki Sport Lesko Sp. z o.o., Prezes Spółki Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz osoby zabezpieczające od strony technicznej przebieg obrad.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-11-26
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-26 15:44
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Lesko w 2021  r. z zakresu pomocy społecznej – realizacja usług opiekuńczych dla osób potrzebujących, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Lesko, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w swoim miejscu zamieszkania

Załączniki:

zarzadzenie_169_XI_20.pdf Plik pdf 4.61 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2020-11-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-19 16:11
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-19 16:12
WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
znak: N-VIII.7820.1.11.2020

Załączniki:

2020-11-19_ogloszenie.pdf Plik pdf 1.36 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2020-11-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-19 12:11
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-19 12:12
WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji
znak: N-VIII.7820.1.10.2020 z dnia 5 listopada 2020 r.

Załączniki:

2020-11-17_ogloszenie.pdf Plik pdf 594.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2020-11-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-17 12:30
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-17 12:31
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
o możliwości zgłaszania uwag do oferty
 
na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
pn.: "
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Średnia Wieś celem zwiększenia potencjału technicznego”.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłEmilia Kobiałka-Banyś - Starszy Inspektor2020-11-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-16 14:55
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-16 14:56
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
o możliwości zgłaszania uwag do oferty
 
na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
pn.: "
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Hoczew celem zwiększenia potencjału technicznego”.

Załączniki:

2020-11-16_ogloszenie_hoczew.pdf Plik pdf 582.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłEmilia Kobiałka-Banyś - Starszy Inspektor2020-11-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-16 14:54
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-16 14:54
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
 
zawiadamia, że na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Minister Klimatu i Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
 
Wszyscy zainteresowani, w dniach od 6 do 27 listopada 2020 roku mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. projektem prognozy oddziaływania na środowisko projektu szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz projektem szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
 
Dokumenty oraz szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania uwag i wniosków znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
https://bip.mos.gov.pl/dostep-do-informacji/konsultacje-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych/
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłKrzysztof Faluszczak - Podinspektor2020-11-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-16 11:43
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i nadbudowie części budynku usługowego polegającej na zmianie konstrukcji dachu na działkach o nr ew. 914/9, 914/13 położonej w miejscowości Lesko obręb: Lesko.

Załączniki:

2020-11-06_obwieszczenie.pdf Plik pdf 378.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-11-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-06 13:47
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-06 13:48
 
Lp.
 
Wykonawca Rejon
1 CE MASTER
Ewelina Czemerys
38-604 Hoczew 117
Bachlawa
Średnia Wieś 
2 TRANS-LAS „JAREK”
Jaromir Benewiat
Bachlawa 30, 38-604 Hoczew
 
Hoczew
Dziurdziów
Łączki   
Weremień
Huzele
3 „KOP-TRANS”
Damian Górski
Nowosiółki 46, 38-604 Hoczew
 
 
Postołów
 
4 Firma Handlowo Usługowa KRIS
Krzysztof Potuczko
38-722 Olszanica 62A
Glinne
Jankowce
Bezmiechowa Dolna
Bezmiechowa Górna Łukawica i Manasterzec
5 Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11
38-600 Lesko
 
Lesko
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Cyran2020-11-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-11-02 07:52
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
podaje do publicznej wiadomości
 
plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego PONOWA w Lesku organizowanych na terenie Gminy Lesko w sezonie łowieckim 2020-2021 w obwodzie łowieckim 204 pk.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-10-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-29 16:28
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-29 16:28
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na stanowisko kierownicze
Dyrektor Żłobka Samorządowego w Lesku
ul. Smolki 9, 38 -600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-10-27
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-27 15:11
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-12-30 14:09
Serdecznie zapraszam na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póż.zm.). Sesja odbędzie się w dniu 28 października 2020 r. o godz. 16:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
 

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z XXIV sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy   Lesko w okresie między sesjami.
 7. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
 2. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego drogą przetargu nieograniczonego.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 10 położonego przy ul. Smolki 7 w Lesku.
 4. Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Lesko do składu osobowego Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku.
 1. Sprawy różne.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Lesku
mgr Edyta Wojtowicz-Wojdanowska
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-10-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-22 10:12
WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji
znak: N-VIII.7820.1.17.2020 z dnia 09 października 2020 r.

Załączniki:

2020-10-21_obwieszczenie.pdf Plik pdf 312.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2020-10-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-21 10:56
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-21 10:57
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i nadbudowie części budynku usługowego polegającej na zmianie konstrukcji dachu na działkach o nr ew. 914/9, 914/13 położonej w miejscowości Lesko obręb: Lesko.

Załączniki:

2020-10-20_obwieszczenie.pdf Plik pdf 372.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-10-20
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-20 15:30
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-20 15:31
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wraz z urządzeniami budowlanymi i murami oporowymi na działce o nr ew. 962 obręb: Lesko.

Załączniki:

2020-10-16_obwieszczenie.pdf Plik pdf 374.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-10-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-16 13:32
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-16 13:33
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
podaje do publicznej wiadomości
 
plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ŚWISTAK w Zagórzu organizowanych na terenie Gminy Lesko w sezonie łowieckim 2020-2021 w obwodzie łowieckim 193.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-10-15
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-15 16:22
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-15 16:22
WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
znak: N-VIII.7820.1.10.2020

Załączniki:

2020-10-12_ogloszenie.pdf Plik pdf 785.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2020-10-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-12 10:36
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-12 10:37
Zapraszam na XXVII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 13 października  2020 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 1. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 2. Zamknięcie obrad sesji Rady miejskiej w Lesku.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Lesku
mgr Edyta Wojtowicz-Wojdanowska
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2020-10-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-12 12:17
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-13 09:14
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
podaje do publicznej wiadomości
 
plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ŻBIK w Uhercach Mineralnych organizowanych na terenie Gminy Lesko w sezonie łowieckim 2020-2021 w obwodzie łowieckim 205.

Załączniki:

obwieszczenie (4) Plik pdf 210.54 KB
plan polowań - KOŁO ŻBIK Plik pdf 352.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-10-08
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-08 13:19
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-10-08 13:20
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wraz z urządzeniami budowlanymi i murami oporowymi na działce o nr ew. 962 obręb: Lesko.

Załączniki:

2020-09-25_ogloszenie.pdf Plik pdf 169.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-09-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-25 13:18
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-25 13:19
WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
znak: N-VIII.7820.1.17.2020

Załączniki:

2020-09-25_obwieszczenie.pdf Plik pdf 317.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2020-09-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-25 13:14
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-25 13:15
Serdecznie zapraszam na XXVI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póż.zm.). Sesja odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godz. 16:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
 
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z XXII,XXIII,XXV sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy   Lesko w okresie między sesjami.
 7. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała  w sprawie uchylenia  uchwały własnej Nr XVIII/146/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
 2. Uchwała w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania  dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy Lesko stowarzyszeniom ogrodowym  prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
 6. Uchwała w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Lesku oraz nadanie mu statutu.
 7. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 8. Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 149/1 położonej w miejscowości Bezmiechowa Górna na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 153/2.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1374/36 o pow. 0,0347 ha położonej w miejscowości Lesko.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 87/28 o pow. 0,4091 ha położonej w miejscowości Postołów.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 87/26 o pow. 0,0084 ha, w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr 87/19 i 87/7 lub 87/4 położonych w miejscowości Postołów.
 13.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 87/29 o pow. 0,3862 ha, w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr 87/12, 87/10 lub 87/3 bądź 87/20, 87/14, 87/21 lub 87/30 albo 87/28 położonych w miejscowości Postołów.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki nr 2 położonej w miejscowości Łukawica gmina Lesko.
 8 .Sprawy różne.
 9 .Sprawozdanie sekretarza sesji.
10.Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Lesku
mgr Edyta Wojtowicz-Wojdanowska
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-09-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-25 13:08
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa)” na działkach nr ew. 55/1, 55/2, 45/2, 57/9, 50/2, 81, 83, 58, 84/7  położonych w m. Lesko, obręb: Posada Leska

Załączniki:

2020-09-14_obwieszczenie_A.pdf Plik pdf 388.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-09-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-14 14:24
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-14 14:24
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa)” na działkach nr ew. 4/7, 4/8, 4/5 położonych w m. Lesko, obręb: Posada Leska.

Załączniki:

2020-09-14_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 383.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-09-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-14 14:26
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-14 14:25
WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji
znak: N-VIII.7820.1.2.2020, z dnia 11 sierpnia 2020 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Lesko - Glinne od km 16+360,00 do km 18+720,00 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”, na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Załączniki:

2020-09-10_obwieszczenie_2.pdf Plik pdf 270.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2020-09-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-10 09:03
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-10 09:03
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Lesku uchwały Nr XX/160/20 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
Granice obszaru objętego zmianą studium znajdują się na załączniku graficznym do ww. uchwały.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-09-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-02 15:13
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-02 15:14
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Lesku Uchwały Nr XX/161/20 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lesko 7” oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-09-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-02 15:11
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-02 15:13
Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
 
o możliwości zgłaszania uwag do oferty
 
na realizację zadania publicznego z zakresu  działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; pn.:  Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowych w Huzelach poprzez przeprowadzenie niezbędnych remontów i zakup nowego sprzętu”.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-09-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-02 15:16
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-02 15:18
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2020r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - Wody Polskie w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych, o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej transmisji danych Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., nr BT 20772 LESKO PÓŁNOC zlokalizowanej na działce nr 111, obr. Lesko, gm. Lesko”.

Załączniki:

2020-08-28_obwieszczenie.pdf Plik pdf 62.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2020-08-28
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-28 12:50
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-28 12:52
ZAWIADOMIENIE
O ODWOŁANIU XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W LESKU
zwołanej na dzień 13.08 2020 r.


 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku zawiadamia, że ze względu na wynikłe liczne przeszkody odwołuje zwołaną na dzień 13.08 2020 r. na godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1, XXV sesję Rady Miejskiej w Lesku, oraz wspólne posiedzenie komisji. Przewidywany nowy termin sesji to 17.08.20 pn. g.9.00
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Dariusz Kotyła

 

Załączniki:

2020-08-13_odwolanie_sesji.pdf Plik pdf 137.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2020-08-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-13 14:41
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-13 14:41
Zapraszam na XXV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godz. 9:30 w trybie zdalnego  obradowania na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2  ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.).
 
 
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacje zadania publicznego.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/136/16 Rady  Miejskiej w  Lesku z dnia 14.03.2016r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesko na lata 2015-2020".
 1. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 2. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2020-08-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-13 14:49
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-13 14:49
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ewid. 4/7, 4/8, 4/5 położonych w m. Lesko, obręb: Posada Leska

Załączniki:

2020-08-10_obwieszczenie.pdf Plik pdf 164.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-08-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-10 14:53
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-10 14:53
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „BUDOWA POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO ZWYCIĘSKĄ BITWĘ WARSZAWSKĄ 1920R.” na części działki nr ew. 899, obręb – 0001 Lesko

Załączniki:

2020-08-07_obwieszczenie.pdf Plik pdf 167.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-08-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-07 13:13
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-07 13:13
Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
 
o możliwości zgłaszania uwag do oferty
 
na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Z nami coraz wyżej - Wspieranie i upowszechnianie aktywnych form wypoczynku pośród dzieci, młodzieży i osób dorosłych"
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-08-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-07 13:23
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-07 13:24
Zapraszam na XXV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacje zadania publicznego.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/136/16 Rady  Miejskiej w  Lesku z dnia 14.03.2016r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesko na lata 2015-2020".
 1. Sprawy bieżące.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-08-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-06 16:40
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa)” na działkach nr ew. 375/3, 375/6, 374 obręb – 0005 Glinne.

Załączniki:

2020-08-04_obwieszczenie_A.pdf Plik pdf 159.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-08-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-04 15:05
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-04 15:06
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa)” na działkach nr ew. 222, 225, 240 obręb – 0003 Bezmiechowa Górna.

Załączniki:

2020-08-04_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 161.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-08-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-04 15:07
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-04 15:07
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktualizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lesko na lata 2015-2020’’.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAgata Kurkowska - Inspektor2020-07-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-23 15:00
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-23 15:00
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ewid. 55/1, 55/2, 45/2, 57/9, 50/2, 81, 83, 58, 84/7 położonych w m. Lesko, obręb: Posada Leska.

Załączniki:

2020-07-21_obwieszczenie.pdf Plik pdf 40.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-07-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-21 15:05
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-21 15:05
Lesko, dnia 21 lipca 2020  r.

 
Serdecznie zapraszam na XXIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 15:30 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

 
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z XXII sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy   Lesko w okresie między sesjami.
 7. Procedowanie nad projektami uchwał:
  1. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
  3. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  4. Uchwała w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  6. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty.
  7. Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
  8. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko.
  9. Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Lesku na lata 2020-2022”.
  10. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt chronionych.
  11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego nr 07 położonego w budynku przy ul. Rynek16 i  Śliżyńskiego 1 w Lesku.
  12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 664/5 o pow. 0,0031 ha położonej w miejscowości Lesko.
  13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1146/14 o pow. 0,0081 ha położonej w Lesku, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1309.
  14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1146/13 o pow. 0,0063 ha położonej w Lesku, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1308/2.
  15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1146/12 o pow. 0,0043 ha położonej w Lesku, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1307.
  16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1146/9 o pow. 0,0116 ha położonej w Lesku, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1304.
  17. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lesko na rok szkolny 2020/2021.
 8. Sprawy różne.
 9. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 10. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-07-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-21 15:12
 
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 17 lipca 2020 r.
 
 
Zwołuję zebranie wiejskie celem wyboru Sołtysa Bachlawa dnia 27 lipca r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Średniej Wsi.
 
 
W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie – II termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 18:15 bez względu na liczbę osób obecnych.     
 
Ustala się następujący porządek obrad:
 
 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego przez przedstawiciela Burmistrza
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wyboru Sołtysa
 5. Wybór sołtysa
 6. Zakończenie zebrania
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-07-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-17 13:25
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia,
że w dniu 6 lipca 2020r. na wniosek Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.  ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, w imieniu którego działa Pan Kamil Krupiński  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej transmisji danych Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., nr BT 20772 LESKO PÓŁNOC zlokalizowanej na działce nr 111, obr. Lesko, gm. Lesko”.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2020-07-15
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-15 15:02
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-15 15:02
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze
ds. rozliczeń i windykacji należności
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-07-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-10 13:31
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-29 14:04
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów, wskaźnika zwiększającego i najbliższej gminy w 2020 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-06-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-30 14:45
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-02 14:01

Załączniki:

2020-06-29_obwieszczenie.pdf Plik pdf 63.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-06-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-29 15:26
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-29 15:26
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: „BUDOWA POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO ZWYCIĘSKĄ BITWĘ WARSZAWSKĄ 1920R.” na części działki o nr ewid. 899 położonej w miejscowości Lesko.

Załączniki:

2020-06-26_obwieszczenie.pdf Plik pdf 176.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-06-26
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-26 11:38
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-26 11:38
Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
 
   Burmistrz Miasta i Gminy Lesko informuje, że w okresie lipiec - sierpień 2020r.  następujące placówki wychowania przedszkolnego, prowadzone przez Gminę Lesko, pełnić będą dyżury, sprawując opiekę na dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020:
 
1) Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Lesku: od 01.07.  do  31.07. 2020r.
2) Przedszkole Samorządowe w  Średniej Wsi: od 01.08. do 15. 08.2020r.
3) Przedszkole Samorządowe w Hoczwi: od 17.08. do 28.08. 2020r.
   

Ze względu na trwający stan epidemiczny w kraju, działalność ww. placówek odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
   
Zgłoszeń dzieci do placówek należy dokonywać w siedzibach tych placówek .

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
Adam Snarski

Załączniki:

2020-06-19_informacja.pdf Plik pdf 277.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-06-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-19 11:35
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-19 11:37

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Lesko. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1.    być pełnoletnim,

2.    zamieszkiwać na terenie Gminy Lesko,

3.    posiadać co najmniej średnie wykształcenie

4.    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5.    nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowe umiejętności:

1.    posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,

2.    praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

3.    pełna sprawność fizyczna,

4.    komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),

5.    obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

6.    posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1.    kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

2.    rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1.    Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

-        imienia i nazwiska,

-        adresu zamieszkania,

-        nr telefonu,

-        adresu e-mail.

2.    Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 1-4 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).

3.    Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

 

Miejsce składania ofert:

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Lesko w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Lesko, 38-600 Lesko ul. Parkowa 1 z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”

 

Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Uwagi:

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłUrszula Kochniarczyk - Inspektor2020-06-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-16 11:25
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-16 11:41
Zawiadomienie
o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników Spółki
Sport Lesko Sp. z o.o. z siedzibą w Lesku

Załączniki:

2020-06-16_informacja.pdf Plik pdf 73.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2020-06-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-16 13:08
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-16 13:09
Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lesku (24 czerwca) odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy za 2019 rok. Będą mogli w niej wziąć udział radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Lesko, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lesku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (warunek ten wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku - art. 28aa pkt 7).

Zgłoszenia wg wzoru dostępnego w załączeniu poniżej będą przyjmowane do dnia 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu do Urzędu - w godzinach pracy Urzędu) lub „skrzynki podawczej”, mieszczącej się w wejściu głównym do Urzędu. Skrzynka podawcza jest dostępna w godzinach pracy Urzędu.  
 
Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy wg kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców (warunek ten wynika także z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku - art. 28aa pkt 8), a o możliwości zabrania głosu decyduje kolejność zgłoszeń.

Treść raportu można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lesko w zakładce: Urząd Miasta/Raport o stanie Miasta

Ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii oraz prowadzenie Sesji Rady Miejskiej z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych - udział Mieszkańców w debacie zapewniony będzie po wcześniejszym uzgodnieniu zasad udziału w sesji z Pracownikiem Biura Rady tel. 13 469 66 08 lub Kierownikiem Wydziału tel. 13 469 80 01 w. 62

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-06-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-10 12:32
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-22 14:13
 Lesko, dnia 10 czerwca 2020 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na XXIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Sesja odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r., o godz. 15:30 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Lesko za 2019 rok.
 6. Debata nad raportem o Stanie Gminy Lesko za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko wotum zaufania.
 2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za rok 2019 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 1. przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 2. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2019 rok,
 3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lesko za 2019 rok
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2019 rok.
 5. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Lesko za 2019 rok oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielnie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko za 2019 rok.
 6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 1. Uchwała w sprawie absolutorium.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesko, oznaczonej jako działki nr 239/11, 559/3, 608/1 położonej w Lesku na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 558.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umowy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w Gminie Lesko.
 1. Sprawy różne.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.           
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Lesku
Edyta Wojtowicz-Wojdanowska
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-06-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-10 12:25
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
zawiadamia
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działki o nr ew. 222, 225, 240 położonych w miejscowości Bezmiechowa Górna.

 

Załączniki:

2020-06-05_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 175.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-06-05
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-05 18:21
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-05 18:22
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
zawiadamia
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działki o nr ew. 375/3, 375/6, 374 położonych w miejscowości Glinne.

 

Załączniki:

2020-06-05_obwieszczenie_A.pdf Plik pdf 174.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-06-05
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-05 18:19
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-05 18:20
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
zawiadamia
o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych nr BT_20772 Lesko Północ na działce o nr ew. 111 położonej w Lesku.

Załączniki:

2020-05-26_obwieszczenie.pdf Plik pdf 174.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-05-26
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-26 08:02
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-26 08:03
Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art. 37, ust. 1, pkt 2 lit. f, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póżn. zm.)  -  Burmistrz Miasta i Gminy Lesko podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Załączniki:

2020-05-21_ogloszenie.pdf Plik pdf 53.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłUrszula Kochniarczyk - Inspektor2020-05-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-21 11:26
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-21 11:33
 
Serdecznie zapraszam na XXII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 15:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z XX, XXI sesji.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Lesko.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 8. Procedowanie nad projektami uchwał:
  1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko.
  2. Uchwała w sprawie określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19.
  3. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lesko na lata 2020 – 2025 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości zabudowanych studniami głębinowymi oznaczonymi jako działki ewidencyjne nr 1280/1, 1280/2, 1276/6, 1276/8  położonej w miejscowości Średnia Wieś.
  5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków i obiektami infrastruktury technicznej oznaczonej jako działka nr 90/3 położonej w miejscowości Średnia Wieś.
  6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1472 o pow. 0,0650 ha położonej w miejscowości Lesko.
  7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 73 o pow. 0,0900 ha, w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr 72 lub 74/1 i 74/2 bądź 75 położonych w miejscowości Łukawica.
  8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa współwłasności w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 680 o pow. 0,1232 ha w Lesku zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym.
  9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 6M położonego przy ul. Rynek 16 i ul. Śliżyńskiego 1 w Lesku.
  10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Plac Konstytucji 3-go Maja 3 w Lesku.
  11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego nr 012 położonego w budynku przy ul. Rynek16 i Śliżyńskiego 1 w Lesku.
  12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1162/4 o pow. 0,0552 ha położonej w miejscowości Lesko.
  13. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Lesku za 2019 rok.
  14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  19. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lesku.
  21. Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wyboru składu osobowego Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lesku.
 9. Sprawy różne.
 10. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 11. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-05-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-19 13:58
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-19 14:02
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa)” na działkach nr ew. 359 i 360/1 obręb – 0011 Manasterzec.

Załączniki:

2020-05-04_obwieszczenie.pdf Plik pdf 217.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-05-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-04 13:22
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-04 13:22
Zapraszam na XXI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 5 maja 2020 r. o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
 
 1. Sprawy różne.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-04-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-04-29 15:46
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia,
że został wyłożony do publicznego wglądu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 142/2 w miejscowości Lesko – obręb Wola Postołowa, gm. Lesko.
Inwestor: STANDARD POWER DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków.
Wykonawca raportu: Eko-Efekt Spółka z o.o. ul. Modzelewskiego 58A/89, 02-679 Warszawa. Koordynatorem zespołu opracowującego dokument jest mgr. inż. Ewelina  Tyszko-Szymańska.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2020-04-27
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-04-27 14:33
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-04-27 14:37
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-03-18
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-18 11:57
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-18 11:58

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 478.07 KB
uchwala_nr_128_2988_20 Plik pdf 177.17 KB
zalacznik_nr_1 Plik pdf 335.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-03-17
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-17 13:02
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-17 13:03
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa)” na działkach o nr ewid. 85, 116/1 i 551 obręb ‑ 0010 Łukawica.

Załączniki:

2020-03-10_obwieszczenie_A.pdf Plik pdf 165.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-03-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-03-10 13:33
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-03-10 13:34
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” na działkach o nr ewid. 359, 360/1 położonych w miejscowości Manasterzec.

Załączniki:

2020-03-10_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 169.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-03-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-03-10 13:35
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-03-10 13:35
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa oświetlenia drogi gminnej w m ci Postołów” na działkach o nr ewid. 169/2, 168/1, 167/2, 162/1 położonych w miejscowości Postołów.

Załączniki:

2020-03-05_obwieszczenie Plik pdf 165.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-03-05
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-05 15:30
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-09 09:10

Wójt Gminy Solina, zawiadamia, że: w dniu 14.02.2020 r. wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze Krośnie decyzja znak: SKO.4170.90.2509.2019 utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Solina znak: WS.6220.6.2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie  uwarunkowań środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”.
 
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią obwieszczenia w załączniku.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2020-03-03
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-03-03 09:55
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-03-03 09:55
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na terenie gminy Lesko, w miejscowości Lesko, na części działki nr ew. 293/1, 293/2 i 293/3 obręb   0007 Huzele.

Załączniki:

2020-02-27_Obwieszczenie Plik pdf 168.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-02-27
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-27 16:38
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-27 16:38
Serdecznie zapraszam na XX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 04 marca 2020 r. o godz.15:00w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji XV.XVI.XVII.XVIII.XIX.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 7. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie  opłaty miejscowej.
 2. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchylenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat, drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego własność Gminy Lesko, oznaczonego jako część działki nr 790 o pow. 4,5 ha położonego w Huzelach, z przeznaczeniem na cele rolne.
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań
   i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do  sporządzenia zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lesko 7”
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy lesko na rok 2020.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony, drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego własność Gminy Lesko. Oznaczonego jako cześć działki nr 948/11 o pow.ok.0,13 ha położonego w Lesku z przeznaczeniem na plac do składowania drewna.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesko położonej w miejscowości Hoczew oznaczonej jako działki nr 48/1 i 48/3 o łącznej pow. 0,0230 ha na działki nr 49/7 i 47/5 o łącznej powierzchni 0,0230 ha.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 135/6 o pow. 0,0379 ha położonej w miejscowości Dziurdziów, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 135/5.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Lesko do Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora.
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Hoczew.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lesko na lata 2020 – 2025 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 16. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lesku Nr XIV/111/19 z 30 września 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesko.
 17. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lesko na rok szkolny 2019/2020.
 18. Uchwała w sprawie uznania petycji w interesie publicznym za niezasługującą na uwzględnienie.
 19. Uchwała w sprawie uznania petycji w interesie publicznym za niezasługującą na uwzględnienie.
 20. Uchwała w sprawie wyboru uzupełniającego na ławników do Sądu Rejonowego w Lesku na kadencję 2020-2023.
8.Sprawy różne.
9.Sprawozdanie sekretarza sesji.
10.Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-02-27
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-27 16:02
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-27 16:04
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
zawiadamia
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków oraz wody deszczowej z budynku Zamku w miejscowości Lesko”, na działkach nr ew. 868 i 867/5 obręb – 0001 Lesko, w miejscowości Lesko, gmina Lesko.
 

Załączniki:

2020-02-25_obwieszczenie_A.pdf Plik pdf 175.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-02-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-02-25 15:04
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-02-25 15:04
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
zawiadamia
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa stacji bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych nr BT_20772 LESKO PÓŁNOC przewidzianego do realizacji na terenie gminy Lesko, w miejscowości Lesko, na części działki nr ew. 111, obręb – 0001 Lesko.

Załączniki:

2020-02-25_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 171.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-02-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-02-25 15:05
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-02-25 15:05
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. obsługi Informacji Turystycznej
w Bieszczadzkim Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miasta i Gminy Lesko
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2020-02-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-02-19 15:20
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-03-11 11:00
Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
 
o możliwości zgłaszania uwag do oferty
 
na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.:  "Aktywne dzieciaki w Gminie Lesko”
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-02-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-02-19 13:44
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-02-19 13:45
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LSK4901B” na działce o nr ew. 872/17 położonej w Lesku.

Załączniki:

19-02-2020_obwieszczenie Plik pdf 164.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-02-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-19 13:35
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-19 13:36
w sprawie sporządzenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców Powiatu Leskiego

Załączniki:

zarzadzenie_starosty_leskiego Plik pdf 6.17 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Rachwał - Informatyk2020-02-18
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-18 14:34
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-18 14:34
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” na działkach o nr ewid. 54/2, 55/1, 55/2, 45/2, 57/9, 50/2, 81, 83, 58, 84/6, 84/5, 84/8, 84/9, 84/3, 84/2  położonych w m. Lesko, obręb: Posada Leska

Załączniki:

2020-02-10_obwieszczenie Plik pdf 176.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-02-11
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-11 09:12
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-11 09:13
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw informatycznych
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko:
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-01-31
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-31 13:56
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-05 15:28
Informujemy że w dniu 31-01-2020 r.  o godz; 14:30 w Biurze Rady w Lesku odbędzie  się posiedzenie Komisji Rewizyjnej a przedmiotem posiedzenia będzie kontrola Spółki Sport Lesko 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-01-30
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-30 10:43
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w uzupełnieniu funkcji mieszkalnej na działce o nr ew. 68/15 położonej w miejscowości Postołów ze względu na niespełnienie: art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), w zakresie wykazania, iż działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęta zgodą uzyskaną w trybie planów zagospodarowania przestrzennego ważnych do 31 grudnia 2003 r.

Załączniki:

2020-01-24_Obwieszczenie Plik pdf 202.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-01-24
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-24 13:25
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-24 13:25

Rada Miejska w Lesku informuje, że w terminie do dnia 15.02.2020 r. przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników
na okres kadencji 2020 - 2023
Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie ustaliło, że Rada Miejska w Lesku dokona wyboru:
 • 5 ławników do Sądu Rejonowego w Lesku
 • 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Sanoku Wydział Pracy
 • 2 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-01-22
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-22 12:54
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-22 12:56
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza

konkurs projektów
 
na realizację zadania własnego Gminy Lesko w 2020 r. w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

I. Przedmiot konkursu projektów:
 
Przedmiotem konkursu projektów jest realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lesko w zakresie: piłki nożnej, piłki siatkowej, szachów, tenisa ziemnego, sportów walki, sportu rowerowego, służących osiągnięciu, co najmniej jednego z następujących celów publicznych:
 1. Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Lesko;
 2. Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Lesko do działalności sportowej;
 3. Popularyzacja uprawiania sportu w celu podnoszenia sprawności fizycznej;
 4. Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się sympatyków sportu;
 5. Pobudzanie kreatywności i wpływ na rozwój sportu na terenie Gminy Lesko;
 6. Poprawa dostępności społeczności lokalnej do udziału w widowiskach sportowych;
 7. Kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Lesko poprzez udział we współzawodnictwie sportowym.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-01-20
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-20 13:43
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-20 13:44
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza
otwarty konkurs ofert
 
na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
I. Rodzaj zadania:
Zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, obejmuje działania na rzecz rozwoju zainteresowań oraz podniesienia poziomu aktywności sportowej dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej i pływania poprzez prowadzenie szkolenia, organizację i udział w imprezach i zawodach sportowych.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-01-20
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-20 13:38
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-20 13:39
w sprawie wysokości podstawowej kwoty  dotacji, statystycznej liczby uczniów, wskaźnika zwiększającego i najbliższej gminy w 2020r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-01-16
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 14:16
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 14:16
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LSK4901B” na działce o nr ew. 872/17 położonej w Lesku. Z uwagi na brak konieczności dokonania uzgodnień przedmiotowego projektu decyzji z organami, o których mowa w art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z2018r., poz. 1945 z późn. zm.) zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji.

Załączniki:

2020-01-16_obwieszczenie Plik pdf 194.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-01-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 15:04
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 15:05
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa oświetlenia drogi gminnej w m-ci Postołów” na działkach o nr ewid. 169/2, 168/1, 167/2, 162/1 położonych w miejscowości Postołów.

Załączniki:

2020-01-16_obwieszczenie Plik pdf 174.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-01-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 14:42
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 14:43
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działki o nr ew. 85, 116/1, 551 położonych w miejscowości Łukawica.

 

Załączniki:

2020-01-16_obwieszczenie Plik pdf 174.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-01-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 14:50
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 14:51
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej dla odprowadzania ścieków oraz wody deszczowej z budynku zamku w miejscowości Lesko” na działkach o nr ewid. 868, 867/5 położonych w miejscowości Lesko obręb: Lesko.

Załączniki:

2020-01-16_obwieszczenie Plik pdf 188.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-01-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 14:57
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 14:57
BR.0002.19.2020                                                            
  Lesko, dnia 10 stycznia 2020 r.
 
 
Zapraszam na XIX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.
 2. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej.
 3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminny Lesko.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 1. Sprawy różne.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Rachwał - Informatyk2020-01-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-13 09:17
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku żłobka na działce nr ew. 1074/6 i części działki nr ew. 1068/11 obręb – 0001 Lesko.

Załączniki:

2020-01-08_obwieszczenie Plik pdf 177.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-01-08
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-08 18:47
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-08 18:47
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o umorzeniu postępowania prowadzonego pod znakiem: PGŚ.6733.16.2019 z wniosku Gminy Lesko w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Postołów” na  działkach o nr ew. 169/2, 168/1, 167/2, 169/1, 167/1, 162/1, 162/2, 161 położonych w obrębie Postołów.

Załączniki:

2020-01-08_obwieszczenie Plik pdf 194.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-01-08
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-08 18:50
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-08 18:50
 Polańczyk, 30.12.2019 r.
WS.6220.6.2019
 
         
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Solina,
zawiadamia strony, że:
 1. w dniu 18.12.2019 r. wpłynęło odwołanie od decyzji  Wójta Gminy Solina znak: WS.6220.6.2019 z dnia 27.11.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, planowanego do realizacji przez Inwestora: Zarząd Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk,
 2. w dniu 23.12.2019 r. odwołanie wraz z oryginałami akt sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie.
 3. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
  w Biuletynie Informacji Publicznej.
 Obwieszczenie nastąpiło dnia: 30.12.2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2020-01-02
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-02 16:54
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-02 16:56
Polańczyk, 17.12.2019 r.
WS.6220.6.2019
 
         
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm. – cyt. dalej jako „Kpa”),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm. – cyt. dalej jako „ooś”), Wójt Gminy Solina,
zawiadamia strony, że:
 1. w dniu 17.12.2019 r. zostało wydane postanowienie znak WS.6220.6.1.2019 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w decyzji znak: WS.6220.6.2019 z dnia 27.11.2019 r. Wójta Gminy Solina
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, planowanego do realizacji przez Inwestora: Zarząd Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk.
 Na ww. postanowienie służy stronom wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Solina w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia,
 1. w dniu 17.12.2019 r. zostało wydane postanowienie znak WS.6220.6.2.2019 w sprawie uzupełnienia treść decyzji znak: WS.6220.6.2019 z dnia 27.11.2019 r. Wójta Gminy Solina o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, planowanego do realizacji przez Inwestora: Zarząd Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk.
 Na postanowienie w sprawie uzupełnienia decyzji nie służy stronie zażalenie, a termin do wniesienia odwołania od uzupełnionej niniejszym postanowieniem decyzji biegnie od dnia jego doręczenia,
 1. w dniu 17.12.2019 r. zostało wydane postanowienie znak WS.6220.6.3.2019 w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji znak: WS.6220.6.2019 z dnia 27.11.2019 r. Wójta Gminy Solina
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, planowanego do realizacji przez Inwestora: Zarząd Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk.
Na ww. postanowienie służy stronom wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Solina w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Solina.
 1. istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. postanowień w budynku Urzędu Gminy Solina z/s
  w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38 – 610 Polańczyk, pokój nr 18 oraz w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, 38 – 600 lesko, w godzinach pracy urzędów,
 2. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Obwieszczenie nastąpiło dnia: 17.12.2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-12-31
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-31 11:35
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-31 11:35
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych nr BT_20772 Lesko Północ na działce o nr ew. 111 położonej w Lesku.

Załączniki:

2019-12-23_obwieszczenie Plik pdf 172.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-12-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-23 14:50
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-23 14:51
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej LSK4901B, na działce o nr ew. 872/17 położonej w Lesku.

Załączniki:

2019-12-23_obwieszczenie Plik pdf 171.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-12-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-23 14:47
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-23 14:48
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ewid. 54/2, 55/1, 55/2, 45/2, 57/9, 50/2, 81, 83, 58, 84/6, 84/5, 84/8, 84/9, 84/3, 84/2  położonych w m. Lesko, obręb: Posada Leska.

Załączniki:

2019-12-20_obwieszczenie Plik pdf 254.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-12-20
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-20 14:09
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ewid. 293/1, 293/2, 293/3 położonych w m. Huzele.

Załączniki:

2019-12-20_obwieszczenie Plik pdf 241.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-12-20
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-20 14:09
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji zmieniającej Decyzję własną Nr P/7/19 znak: PGŚ.6733.12.2019 z dnia 02.10.2019r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 178, 180, 181/3 i 182/3 położonych w Lesku.

Załączniki:

2019-12-10_obwieszczenie Plik pdf 196.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-12-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-10 11:06
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-10 11:07
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w uzupełnieniu funkcji mieszkalnej na działce o nr ew. 68/15 położonej w miejscowości Postołów.

Załączniki:

2019-12-05_obwieszczenie Plik pdf 175.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-12-05
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-05 15:38
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-05 15:37
Zawiadomienie i obwieszczenie Wójta Gminy Solina dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-12-04
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-04 10:37
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-05 15:38

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, realizowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Załączniki:

Zarzadzenie_178_XII_19 Plik pdf 1.84 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2019-12-03
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-03 15:33
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-03 15:32
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działce o nr ew. 413/10 położonej w Lesku.

Załączniki:

2019-11-26_obwieszczenie Plik pdf 173.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-11-26
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-26 14:55
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-26 14:55
Serdecznie zapraszam na XVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu  03 grudnia  2019 r. o godz.  15:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XV,XVI sesji Rady Miejskiej w Lesku
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 7. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
 2. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 3. Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa zobowiązań podatkowych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 4. Uchwała w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana będzie opłata miejscowa.
 5.  Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Aktywny Senior – utworzenie Klubu Seniora w Lesku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia wkładu własnego.
 6. Uchwała w zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko 2019 rok.
 8.  Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lesko
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
 9. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 10.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości obciążanej działka nr 1013/15 stanowiącej własność Gminy Lesko
 11. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,  których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
 12. Uchwała w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko
 13. Uchwała w sprawie:  powierzenia Leskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesku zadania własnego Gminy Lesko, dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
8.Sprawy różne.
9.Sprawozdanie sekretarza sesji.
10.Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Rachwał - Informatyk2019-11-26
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-27 08:58
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku żłobka na działkach o nr ew. 1068/11, 1074/6 położonych w Lesku.

Załączniki:

2019-11-25_obwieszczenie Plik pdf 168.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-11-25
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-25 15:25
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-25 15:25
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. gospodarki nieruchomościami i planowania
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2019-11-25
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-25 15:01
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-13 14:16
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Postołów na działkach o nr ew. 169/2, 168/1, 167/2, 169/1, 167/1, 162/1, 162/2, 161 położonych w m. Postołów.

Załączniki:

2019-11-18_obwieszczenie Plik pdf 178.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-11-18
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-18 15:21
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-18 15:22
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza
otwarty konkurs ofert
 
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2019-11-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-12 14:27
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-12 14:27
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu PLH180021.

Załączniki:

2019-11-07_obwieszczenie_RDOS Plik pdf 482.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-11-08
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-08 08:25
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-08 08:25
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w uzupełnieniu funkcji mieszkalnej na działce o nr ew. 68/15 położonej w miejscowości Postołów ze względu na niespełnienie: art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), w zakresie wykazania, iż działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęta zgodą uzyskaną w trybie planów zagospodarowania przestrzennego ważnych do 31 grudnia 2003 r.
Jednocześnie realizując obowiązek określony w art. 79a Kpa informujemy, że nie są spełnione (lub wykazane) przesłanki zależne od strony, tj. wnioskowana inwestycja, nie spełnia warunku zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne lub wykazania możliwości zastosowania odstępstwa od zakazu zabudowy gruntów chronionych, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.).

Załączniki:

2019-11-07_obwieszczenie Plik pdf 268.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-11-08
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-08 08:17
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-08 08:17
OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału
w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, planowanego do realizacji przez Inwestora: Zarząd Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk,
 
zawiadamiam  Strony postępowania
 
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.
 
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Solina z/s
w Polańczyku, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 18.
Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38 – 610 Polańczyk, (codziennie w godzinach urzędowania) lub emailem pod adresem urzad@esolina.pl.

 
Obwieszczenie nastąpiło dnia 25.10.2019 r.
 

Załączniki:

2019-11-04_obwieszczenie Plik pdf 225.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-11-04
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-04 13:06
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-14 13:06
Lesko, dnia 04 listopada 2019 r.

 
Zapraszam na XVI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 r. o godz. 15:00 w sali nr 7 posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
 
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Procedowanie nad projektami uchwał:
  1. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy.
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.
 6. Sprawy różne.
 7. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 8. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.                                
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Rachwał - Informatyk2019-11-04
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-04 14:17
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko podaje do publicznej wiadomości  plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ŻBIK w Uhercach Mineralnych organizowanych na terenie Gminy Lesko w sezonie łowieckim 2019-2020 w obwodzie łowieckim 205.

Załączniki:

2019-10-23_obwieszczenie Plik pdf 215.23 KB
plan_polowan Plik pdf 292.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-10-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-23 15:22
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-23 15:22
ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na XV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. o godz. 15.00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Lesku
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
7. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
8. Procedowanie nad projektami uchwał:
1) Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.
2) Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektami infrastruktury technicznej oznaczonej jako działka  nr 133/82 położonej w miejscowości Średnia Wieś.
4) Uchwała w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, na drodze publicznej, stanowiącej własność Gminy Lesko, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
5) Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Lesko.
6) Umowa w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem i Gminą Lesko, a Gminą Kępice.
9. Sprawy różne.
10. Sprawozdanie sekretarza sesji.
11. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2019-10-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-23 15:28
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty  dotacji, statystycznej liczby uczniów, wskaźnika zwiększającego i najbliższej gminy w 2019r.

Aktualizacja wskaźnika

Załączniki:

2019-10-23_Podstawowa_kwota_dotacji Plik pdf 292.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2019-10-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-23 15:20
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 178, 87, 153, 154, 129, 156, 158, 126/2 położonych w Lesku.

Załączniki:

2019-10-23_obwieszczenie Plik pdf 174.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-10-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-23 14:31
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-23 14:31
Rada Nadzorcza Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Lesku wpisanego do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 02.11.2009 r. pod numerem 0000340935 - ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Lesku.

Załączniki:

Komunikat Plik pdf 156.05 KB
Kwestionariusz_kandydata Plik doc 32.50 KB
ogloszenie_o_konkursie Plik pdf 857.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2019-10-22
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-22 12:33
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-12 10:26
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działki o nr ew. 413/10 położonej w Lesku.

Załączniki:

2019-10-17_obwieszczenie Plik pdf 172.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-10-17
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-17 15:46
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-17 15:46
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), na działkach nr ew. 1030/1 i 300/1 położonych w miejscowości Huzele.

Załączniki:

2019-10-14_obwieszczenie Plik pdf 173.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-10-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-15 14:42
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-15 14:43
Wójt Gminy Solina zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, nie zostanie załatwiony w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz w terminie przedłużonym.
            W związku z powyższym z uwagi na trwające postępowanie dowodowe oraz skomplikowany charakter sprawy, wskazuję nowy termin załatwienia sprawy – do dnia 31.10.2019 r.
            Jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 37 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie, jeżeli nie załatwiono sprawy
w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-10-04
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-04 10:46
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-04 10:47
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym przebudowie kolidującego uzbrojenia terenu, na działkach nr ew. 178, 180, 181/3 i 182/3 położonych w Lesku.

Załączniki:

2019-10-02_obwieszczenie Plik pdf 185.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-10-02
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-02 14:18
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-02 14:18
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na XIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godz. 14:30 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z XI, XII i XIII sesji Rady Miejskiej w Lesku
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 7. Informacja o przebiegu budżetu za I półrocze 2019 r.
 8. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
 2. Uchwała w sprawie aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego własność Gminy Lesko, oznaczonego jako część działki nr ewid. 426 o pow. 251 m2 położonego w Lesku, z przeznaczeniem pod stację bazową telefonii komórkowej.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie  prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektami infrastruktury technicznej oznaczonej jako działki nr 93/17, 101/2, 101/3, 101/4, położonej w m-ci Średnia Wieś.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 210/1  o pow. 0,8449 ha położonej w Lesku.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 5M położonego w budynku przy ul. Rynek 16 i ul. Śliżyńskiego 1 w Lesku.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesko.
 10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 11. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesku oraz Sądu Rejonowego w Sanoku – IV Wydział Pracy na kadencję 2020 – 2023.
 1. Sprawy różne.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-09-26
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-26 16:33
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku
poszukuje asystenta osoby niepełnosprawnej,

wymagania:
- dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
lub
- wykształcenie średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. telefonu 13 469 66 51
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2019-09-25
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-25 15:18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. stanowisko ds. obsługi Biura Rady
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2019-09-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-19 13:31
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-11 08:23
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń i windykacji należności
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2019-09-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-19 13:28
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-11 08:17
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa /rozbudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Lesko-Glinne”.

Załączniki:

05-09-2019_obwieszczenie Plik pdf 189.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-09-05
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-05 15:25
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-05 15:25
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym przebudową kolidującego uzbrojenia terenu na działkach nr ew. 178, 180, 181/3, 182/3 położonych w Lesku.

Załączniki:

2019-09-04_obwieszczenie Plik pdf 184.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-09-04
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-04 14:24
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-04 14:24
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 178, 87, 153, 154, 129, 156, 158, 126/2 położonych w Lesku.

Załączniki:

2019-08-30_obwieszczenie Plik pdf 172.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-08-30
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-30 11:47
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-30 11:48
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2019-08-27
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-27 15:03
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-18 15:15
Lesko, dnia 19 sierpnia 2019 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
Zapraszam na XIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019 r. o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Procedowanie nad projektem uchwały:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej nr XII/93/19 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na
  2019 rok.
 1. Sprawy różne.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Rachwał - Informatyk2019-08-20
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-20 12:27
Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm. – cyt. dalej jako „Kpa”),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm. – cyt. dalej jako „ooś”), Wójt Gminy Solina
zawiadamia strony, że:
 
 1. W dniu 31.07.2019 r. zostało przedłożone uzupełnienie do Karty informacyjnej przedsięwzięcia
  w związku z wnioskiem Inwestora: Zarządu Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”;
 2. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Solina ponownie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie o wydanie opinii
  w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia;
 3. liczba stron w postępowaniu o wydanie ww. decyzji przekracza 20 w związku z tym, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy ooś i art. 49 Kpa, strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń urzędu, na stronie BIP urzędu oraz tablicach ogłoszeń
  w sołectwach. Strony postępowania zgodnie z art. 10 Kpa mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do przeglądania akt sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
  i materiałów oraz zgłoszonych żądań, do składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Solina z/s
  w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38 – 610 Polańczyk, pokój nr 18,  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania (730 – 1530.) osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@esolina.pl. Dokumenty dostępne są także w budynku Urzędu Gminy
  i Miasta Lesko, ul. Parkowa 1, 38 – 600 Lesko.

Załączniki:

obwieszczenie_wojta_gminy_solina Plik pdf 519.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-08-20
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-20 15:15
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-20 15:15
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach nr ew. 66/1, 66/2, 66/3, 69 położonych w m. Weremień.

Załączniki:

2019-08-20_obwieszczenie Plik pdf 171.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-08-20
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-20 12:45
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-20 12:45
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 1030/1 i 300/1 położonych w miejscowości Huzele.

Załączniki:

2019-08-19_obwieszczenie Plik pdf 174.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-08-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-19 11:59
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-19 12:00
           Wójt Gminy Solina zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, nie zostanie załatwiony w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz w terminie przedłużonym.

            W związku z powyższym z uwagi na trwające postępowanie dowodowe oraz skomplikowany charakter sprawy, wskazuję nowy termin załatwienia sprawy – do dnia 30.09.2019 r.

            Jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 37 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-07-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2019-07-25 11:30
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2019-07-25 11:31
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o u m o r z e n i u  postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr P/10/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GPNiOŚ.6733.07.2015.AO z dnia 29.10.2015 r. zmienionej decyzją Nr P/12/15 znak; GPNiOŚ.6733.07.2015.AO z dnia 18.12.2015 r. dla przedsięwzięcia o nazwie: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na  działkach o nr ew. 178, 180, 181/3, 182/3 położonych w obrębie: Lesko.

Załączniki:

2019-07-23_obwieszczenie.pdf Plik pdf 215.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-07-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2019-07-23 14:47
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2019-07-23 15:02
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 15:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z IX i X sesji Rady Miejskiej w Lesku
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 7. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 r.
 2. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Rynek 16 i Śliżyńskiego 1 w Lesku.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Śliżyńskiego 2 w Lesku.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki nr 83/6 o pow. 0,0285 ha, położonej w miejscowości Bachlawa.
 4. Uchwała w sprawie obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 5. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 1. Sprawy różne.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesko.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-07-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2019-07-23 12:12
BR.0012.6.1.2019                                                                       Lesko, dnia 19 lipca 2019 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie § 69 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Lesko z dnia 30 kwietnia 2019 r. informuję, że  dnia 25 lipca 2019 r. o godzinę 12:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lesko w sali 109 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lesku podczas, którego Komisja będzie rozpatrywała skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 
 
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Andrzej Buszta


Informacja
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało przesunięte na godzinę 13:00

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-07-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-07-19 16:00
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2019-07-23 12:10
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 178, 180, 181/3, 182/3 położonych w miejscowości Lesko.

Załączniki:

2019-07-11_obwieszczenie Plik pdf 183.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-07-11
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-07-11 11:02
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-07-11 11:02
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2019-07-09
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-07-09 15:13
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-23 12:57
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko


INFORMACJA
dotycząca naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko:
 
 
Informuję, że termin składania dokumentów aplikacyjnych w naborze na stanowisko podinspektora ds. inwestycji zostaje przedłużony do 31 lipca 2019 roku.
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem o naborze.


 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2019-07-04
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-07-04 14:24
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-20 12:41
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działce o nr ew. 66/3 oraz na części działek o nr ew. 66/1, 66/2 i 69 położonych w miejscowości Weremień.

Załączniki:

2019-06-14_obwieszczenie Plik pdf 180.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-06-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-14 12:55
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-14 12:56
Wójt Gminy Solina zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, nie zostanie załatwiony w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

W związku z powyższym z uwagi na trwające postępowanie dowodowe oraz skomplikowany charakter sprawy, wskazuję nowy termin załatwienia sprawy – do dnia 15.07.2019 r.

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 37 § 1 i 2 stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy

Załączniki:

2019-06-14_obwieszczenie Plik pdf 1.57 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-06-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-14 07:48
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-14 07:48
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu wyjaśnienia treści decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku, przebudowie stropodachu na dach stromy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-biurowego na budynek zakwaterowania turystyczno-rekreacyjnego z częścią handlową na części działek o nr ew. 880/5, 880/3, 904/7 położonych w m. Lesko, dotyczącego nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Załączniki:

2019-06-14_obwieszczenie Plik pdf 186.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-06-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-14 09:59
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-14 09:59
Serdecznie zapraszam na XI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Lesko za 2018 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Lesko za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko wotum zaufania.
 2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 1. przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 2. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2018 rok.
 3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lesko za 2018 rok
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2018 rok.
 5. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Lesko za 2018 rok oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielnie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko za 2018 rok.
 6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 1. Uchwała w sprawie absolutorium.
 1. Sprawy różne.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-06-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-14 10:17
Rada Nadzorcza Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Sport Lesko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku, ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko wpisanej do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.06.2011 r. pod numerem 0000390364.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2019-06-13
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-13 15:25
o wszczęciu w dniu 10 czerwca 2019r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Rzeszowie, ul Legionów 20, 35-959 Rzeszów postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa /rozbudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Lesko-Glinne”.

Załączniki:

2019-06-13_obwieszczenie Plik pdf 218.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-06-13
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-13 13:16
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-13 13:16
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka wodociągowego przez ul. Źródlaną w Lesku, na działkach o nr ew. 237/5, 237/6, 522/7 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2019-06-13_obwieszczenie Plik pdf 176.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-06-13
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-13 13:14
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-13 13:14
Lesko, dnia 03 czerwca 2019 r.
                                                                                                   
                          
 
ZAPROSZENIE
 
Zapraszam na X sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 07 czerwca 2019 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Podjęcie uchwały:
 1. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lesko.
 2. Uchwała w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 3. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 4. Uchwała w sprawie najmu pomieszczeń w Domu Ludowym w Huzelach dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z siedzibą w Huzelach.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłKlub Radnych Prawo i Sprawiedliwość2019-06-06
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-06 07:40
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie tarasu widokowego, ścieżki turystycznej oraz oświetlenia zewnętrznego wraz z elementami małej architektury na części działki o nr ew. 1167/1 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

30-05-2019_obwieszczenie Plik pdf 153.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-05-30
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-30 13:47
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-30 13:47
Lesko, dnia 21 maja 2019 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na IX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 14:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Lesko oraz sprawozdania za 2018 r. z realizacji celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 -2022.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lesko na 2019 rok.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości obciążanej działka nr 790 stanowiącej własność Gminy Lesko na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej oznaczonej jako działka nr 878 położonej w miejscowości Huzele.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 309 o pow. 0,03 ha położonej w miejscowości Łukawica, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,  której stan prawny uregulowano w księdze wieczystej nr KS1E/**********.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności części działki nr 305 o pow. ok. 0,0250 ha, położonej w miejscowości Łukawica uregulowanej w księdze wieczystej nr KS1E/********** w celu urządzenia zatoki przy drodze gminnej 346.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego  prawa własności nieruchomości zabudowanej innymi budynkami niemieszkalnymi, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 56/3 i 56/4 o łącznej pow. 0,1047 ha położonej w miejscowości Łukawica, której stan prawny uregulowano w księdze wieczystej nr KS1E/********** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku.
 8. Uchwała wyrażenia zgody na nabycie prawa własności części działki nr 91 o pow. ok. 0,0300 ha, położonej w miejscowości Manasterzec, której stan prawny uregulowano w księdze wieczystej nr KS1E/********** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku w celu urządzenia wewnętrznej drogi dojazdowej do urządzeń przepompowni.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-05-27
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-27 10:02
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-27 10:04
Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art. 37, ust. 1, pkt 2 lit. f, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869)  -  Burmistrz Miasta i Gminy Lesko podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:

Załączniki:

2019-05-24_ogloszenie Plik pdf 44.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłUrszula Kochniarczyk - Inspektor2019-05-24
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-24 13:54
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-24 13:55
Urząd Miasta i Gminy w Lesku informuje, że w dniu 14.05.2019r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku Inwestora – Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew-Polańczyk”.

Postępowanie prowadzi Wójt Gminy Solina.

Strony postępowania mogą wnosić uwagi oraz zapoznać się  materiałami  sprawy można osobiście w Urzędzie Gminy Solina , ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk pok. 18, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Lesku ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, pok. 210 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

W załączeniu treść obwieszczenia Wójta Gminy Solina

Załączniki:

2019-05-22_ogloszenie Plik pdf 232.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-05-22
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-22 16:12
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-22 16:13
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
 
ogłasza konkurs na stanowisko
 
Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2019-05-17
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-17 18:02
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
 
ogłasza konkurs na stanowisko
 
Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w  Lesku
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2019-05-17
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-17 16:58
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 4/6, 5/8, 5/6, 4/5 położonych w m. Lesko obręb Lesko_Posada Leska.

Załączniki:

2019-05-15_obwieszczenie Plik pdf 151.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-05-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-15 15:05

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku, przebudowie stropodachu na dach stromy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-biurowego na budynek zakwaterowania turystyczno-rekreacyjnego z częścią handlową na części działek o nr ew. 880/5, 880/3, 904/7 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2019-04-30_obwieszczenie Plik pdf 152.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-04-30
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-30 11:07
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-30 11:08
w sprawie  aktualizacji wysokości podstawowej kwoty  dotacji, statystycznej liczby uczniów, wskaźnika zwiększającego i najbliższej gminy w 2019 r.

Aktualizacja wskaźnika
 

Załączniki:

2019-04-30_ogloszenie Plik pdf 295.59 KB
2019-05-29_zmiana Plik pdf 775.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2019-04-30
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-30 07:35
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-29 15:13
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza wodociągowego przez ul. Źródlaną w Lesku na działkach o nr ew. 237/5, 237/6, 522/7 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2019-04-30_obwieszczenie Plik pdf 153.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-04-30
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-30 15:08
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-30 15:08
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie tarasu widokowego, ścieżki turystycznej oraz oświetlenia zewnętrznego wraz z elementami małej architektury na działce o nr ew. 1167/1 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2019-04-26_obwieszczenie Plik pdf 153.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-04-26
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-26 08:12
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-26 08:12
Lesko, dnia 23 kwietnia 2019 r.
 
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na VIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lesko na 2019 rok.
 2. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat, drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego własność Gminy Lesko, oznaczonego jako działka nr 248 o pow. 6,15 ha położonego w Lesku, obręb: Posada Leska, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1E/00028111/0, z przeznaczeniem na uprawy rolne.
 4. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości Gminy Lesko, położonej w miejscowości Bezmiechowa Dolna oznaczonej jako działka nr 346 o pow. 0,0354 ha , objętej księga wieczystą nr KS1E/00026290/4, dla właścicieli działek przyległych nr 344, 343 oraz 347 i 348.
 5. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 349 o pow. 0,0252 ha położonej w miejscowości Bezmiechowa Dolna, której stan prawny uregulowano w księdze wieczystej nr KS1E/00027597/3.
 6. Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku poprzez ustalenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
 7. Uchwała w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lesko.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-04-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-23 13:12
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku, przebudowa stropodachu na dach stromy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-biurowego na budynek zakwaterowania turystyczno-rekreacyjnego z częścią handlową” na działkach o nr ew. 880/5, 880/3, 904/7 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2019-04-17_obwieszczenie Plik pdf 154.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-04-17
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-17 14:08
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-17 14:08
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 4/6, 5/8, 5/6, 4/5 położonych w m. Lesko obręb Lesko_Posada Leska.

Załączniki:

2019-04-10_obwieszczenie Plik pdf 154.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-04-11
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-11 10:17
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-11 10:17
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku, przebudowie stropodachu na dach stromy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-biurowego na budynek zakwaterowania turystyczno-rekreacyjnego z częścią handlową na działkach o nr ew. 880/5, 880/3, 904/7 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2019-04-01_obwieszczenie Plik pdf 158.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-04-01
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-01 11:41
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-01 11:41
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działek nr ew. 226/1 i 226/2 położonych w m. Lesko obręb Lesko_Posada Leska.

Załączniki:

2019-03-25_obwieszczenie Plik pdf 156.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-03-25
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-25 15:09
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-25 15:09
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU MIASTA I GMINY LESKO
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-03-11
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-11 15:44
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-23 13:19
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z częścią usługową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  i  murami oporowymi na działce o nr ew. 962 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2019_03_06_obwieszczenie Plik pdf 150.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-03-06
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-06 12:52
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-06 12:53
Lesko, dnia 26 lutego 2019 r.
 
ZAPROSZENIE

Serdecznie   zapraszam   na   VII   sesję   Rady   Miejskiej   w   Lesku,   którą   zwołuję   na
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2018 r. poz. 994 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 05 marca 2019 r. o godz. 16:00 w sali
nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołów z V sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała   w   sprawie   zmiany   Uchwały   Nr   LI/330/17   z   dnia   18   grudnia   2017   r. dotyczącej udzielenia Samorządowi Województwa Podkarpackiego pomocy rzeczowej w formie wykonania dokumentacji technicznej.
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.
  3. Uchwała w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesko na rok 2019 .
  4. Uchwała   w   sprawie przeznaczenia   do   sprzedaży   części   nieruchomości   mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Lesku oznaczonej jako działka nr 1299/4 o pow. 0,0131 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014762/7 oraz jako część działki   nr   1013/14   o   pow.   ok.   0,01   ha   posiadającej   księgę   wieczystą nr KS1E/00020621/2 .
  5. Uchwała   w   sprawie   wyrażenia   zgody   na   sprzedaż   i   udzielenie   bonifikaty   przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Rynek 15 w Lesku.
  6. Uchwała   w   sprawie  wyrażenia   zgody   na   wydzierżawienie   na   okres   10   lat,   drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego własność Gminy Lesko, oznaczonego jako część działki   nr   116/3   o pow.   400   m2   .dla   której   prowadzona   jest   księga   wieczysta nr KS1E/00028111/0,   z przeznaczeniem   na   prowadzenie   działalności   edukacyjno-sportowej.
  7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
  8. Uchwała w sprawie  określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej   dla   podmiotów   prowadzących   żłobki,   kluby  dziecięce   lub   zatrudniających dziennych   opiekunów   oraz   dziennych   opiekunów   prowadzących   działalność   na własny rachunek.
  9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Hoczew.
  10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr V/42/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.​
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Lesku
mgr Edyta Wojtowicz - Wojdanowska
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-03-05
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-05 07:20
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działek nr ew. 809/2, 809/5, 809/11, 811/1, 811/6, 811/7, 811/3, 811/8, 811/9, 810, 919/1 położonych w miejscowości Średnia Wieś.

Załączniki:

2019-02-28_obwieszczenie Plik pdf 158.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-03-01
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-01 13:48
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-01 13:49
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku  handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z częścią usługową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i murami oporowymi” na  działce nr ew. 962 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2019-02-15_obwieszczenie Plik pdf 149.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-02-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-15 15:33
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-15 15:34
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ewid. 226/1, 226/2 położonych w m. Lesko, obręb: Posada Leska.

Załączniki:

2019-02-12_obwieszczenie Plik pdf 36.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 15:34
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 15:34
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części budynku (kondygnacja 3 i 2) z administracyjnej na mieszkalną na działce o nr ew. 654/11 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2019-02-08_obwieszczenie Plik pdf 141.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-02-08
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-08 14:31
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-08 14:32
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na V sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 16:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołów z III i IV sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznych.
 4. Uchwała w sprawie zmiany nazwy gminnej jednostki organizacyjnej Leskiego Centrum Edukacji, Sportu i Promocji oraz zmiany Uchwały Nr XXXIV/214/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/124/2008 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesku.
 7. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek i świadczenie rzeczowe.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 ,,Ciepły posiłek w szkole”.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku na 2019r.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku na 2019 r.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku na 2019 r.
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku na 2019 r.
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku na 2019 r.
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lesku na 2019 r.
 15. Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Lesko do składu osobowego Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku.
 16. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lesku.
 17. Uchwała w sprawie zgłoszenia przedstawiciela organu Gminy Lesko do składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 18. Uchwała w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Lesko do Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 151/3 o pow. 0,0043 ha położonej w Dziurdziowie posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014925/8 za działkę nr 265/6 o pow. 0,0043 ha położoną w Dziurdziowie posiadającą księgę wieczystą nr KS1E/00032955/9.
 20.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lesko, działki nr 115/2 o pow. 0,0149 ha położonej w Lesku obręb Lesko_Wola Postołowa dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00034404/6 oraz działki nr 179/1 o pow.  0,0043 ha położonej w Lesku obręb Lesko_Wola Postołowa dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00035228/5, celem nabycia pod drogę oraz uchylenia uchwały własnej Nr XXV/185/12 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 18 września 2012 r.
 21. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w miejscowości Postołów oznaczonej jako działka nr 146 o pow. 0,18 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00020939/4 na poszerzenie nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako działki nr 101/3, 101/4, 105 i 108 położone w miejscowości Postołów.
 22. Uchwała w sprawie obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 23. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Lesku
mgr Edyta Wojtowicz - Wojdanowska
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-01-24
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-24 07:41
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-24 07:42
W sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów, wskaźnika zwiększającego i najbliższej gminy w 2019r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2019-01-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-15 23:49
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-15 23:50
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia o nazwie: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku (kondygnacja 3 i 2) z administracyjnej na mieszkalną” na działce nr ew. 654/11 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2019-01-11_obwieszczenie Plik pdf 398.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2019-01-11
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-11 15:08
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-11 15:09
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 809/2, 809/5, 809/11, 811/1, 811/6, 811/7, 811/3, 811/8, 811/9, 810, 919/1 położonych w m. Średnia Wieś.

Załączniki:

2019-01-10_obwieszczenie Plik pdf 160.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2019-01-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-10 14:27
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-10 14:27
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza
otwarty konkurs ofert
 
na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki:

Zarzadzenie_175_XII_2018 Plik pdf 1.24 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-12-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-12-19 16:15
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-12-19 16:16
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza
konkurs projektów
 
na realizację zadania własnego Gminy Lesko w 2019 r. w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Załączniki:

Zarzadzenie_174_XII_2018 Plik pdf 1.09 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-12-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-12-19 16:13
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-12-19 16:14
Lesko, dnia 06 grudnia 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE

 
Serdecznie zapraszam na IV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr LI/329/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.
 2. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr LX/384/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/223/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 grudnia 2016 r.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/220/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-12-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-12-10 10:50
Lesko, dnia 06 grudnia 2018 r.
                                                                                                                             
 
ZAPROSZENIE
 
Zapraszam na III sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944). Sesja odbędzie się w dniu 07 grudnia 2018 r. o godz. 16:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Podjęcie uchwały
 1. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-12-06
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-12-06 15:25
w sprawie konsultacji projektu uchwały
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko przedstawia do konsultacji:

projekt uchwały  Rady Miejskiej w Lesku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Opinie dotyczące projektów uchwał można składać w terminie 28.11.2018r. – 10.12.2018 r.
w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1 lub pocztą elektroniczną na adres: educentrum@lesko.pl lub gmina@lesko.pl.
Opinia powinna zawierać: nazwę podmiotu przedstawiającego opinię, datę jej przedstawienia, treść oraz nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu. Formularz opinii w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-11-28
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-28 15:52
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-28 15:52
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku usługowego na części działki o nr ew. 1517/10 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-11-28_obwieszczenie Plik pdf 142.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-11-28
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-28 15:24
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-28 15:24
Lesko, dnia 22 listopada 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na II sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lesku. 
 5. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lesku.
 2. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Lesku.
 3. Uchwała w sprawie wyboru składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr LXVI/421/18 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko
 5. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-11-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-23 15:10
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Lesko w 2019  r. z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.


w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wysokości kwoty przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego w  Gminie Lesko w 2019 r.  w związku z otwartym konkursem ofert z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Załączniki:

Zarzadzenie_179_XII_2018 Plik pdf 523.47 KB
zarzadzenie_156_O_2018 Plik pdf 1.40 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2018-11-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-23 15:00
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-12-20 14:21
w sprawie konsultacji projektu uchwały
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko przedstawia do konsultacji:

projekt uchwały  Rady Miejskiej w Lesku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Opinie dotyczące projektów uchwał można składać w terminie 16.11.2018r. – 27.11.2018 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1 lub pocztą elektroniczną na adres: educentrum@lesko.pl lub gmina@lesko.pl. Opinia powinna zawierać: nazwę podmiotu przedstawiającego opinię, datę jej przedstawienia, treść oraz nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu. Formularz opinii w załączeniu.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-11-16
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-16 11:38
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-16 21:39
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działek nr ew. 1392/2, 1391/45, 1391/43, 1389/12, 1389/15, 1389/17, 1389/20 położonych w m. Lesko oraz nr ew. 167, 174/10, 166/2, 175, 176, 174/46, 174/42, 174/35, 174/11, 296/2, 308 położonych w m. Lesko, obręb: Posada Leska.

Załączniki:

2018-11-15_obwieszczenie Plik pdf 167.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-11-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-15 09:46
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-15 09:47
Lesko dnia 14 listopada 2014 r.
 

 ZAPROSZENIE
 
 
Na podstawie § 1 ust. 2 Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad powiatów, powiadamiam o terminie I sesji Rady Miejskiej w Lesku, która odbędzie się 19 listopada 2018 r. o godzinie 16:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1 w sali nr 7 (parter) z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Wydanie zaświadczeń o wyborze przez Terytorialną Komisję Wyborczą.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 6. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
Barbara Jankiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-11-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-14 13:11
Lesko, dnia 08 listopada 2018 r.
                                                                                                   
                     
 

ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na LXVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944). Sesja odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

A. SESJA ZWYKŁA
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Podjęcie uchwały
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji zwykłej Rady Miejskiej w Lesku.
 
B. SESJA UROCZYSTA GODZ. 14:15
Porządek obrad:

1. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Lesku za okres kadencji.
2. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
3. Podziękowanie za pracę.
4. Zakończenie obrad Sesji Uroczystej.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-11-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-14 13:09
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego” na części działki nr cw. 1517/10 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-10-30_obwieszczenie.pdf Plik pdf 140.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-10-31
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-31 14:45
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-31 14:46

Załączniki:

2018-10-31_ogloszenie.pdf Plik pdf 296.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-10-31
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-31 21:50
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-31 21:51
Lesko, dnia 29 października 2018 r.
 
 
 
 
Zaproszenie
 
 
Serdecznie zapraszam na LXVI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944, 1000). Sesja odbędzie się w dniu 31 października 2018 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIII, LXIV sesji Rady Miejskiej w Lesku
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lesku.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-10-29
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-29 22:32
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach o nr ew. 237/5, 228/2, 229/1, 1606/5, 1606/6 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2018-10-29_obwieszczenie Plik pdf 157.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-10-29
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-29 22:34
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-29 22:35
Lesko, dnia 19 października 2018 r.
 
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na LXV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944, 1000). Sesja odbędzie się w dniu 22 października 2018 r. o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.
  2. Uchylenia uchwały własnej Nr LVII/371/18 z dnia 26 marca 2018 r.
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
  4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
  5. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  6. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia takiej opłaty.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-10-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-19 20:40
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym 
pn.:  "Świetlica socjoterapeutyczna”
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-10-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-15 23:11
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-15 23:11
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie ogrodzenia wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku na działce nr ew. 867/4 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-10-10_obwieszczenie Plik pdf 232.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-10-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 14:57
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 14:57
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego” na części działki nr ew. 1517/10 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-10-10_obwieszczenie Plik pdf 212.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-10-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 15:01
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 15:02
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej działki nr ew. 90 w miejscowości Bachlawa na części działek nr ew. 90, 104, 99, 94, 89 położonych w m. Bachlawa.

Załączniki:

2018-10-10_obwieszczenie Plik pdf 231.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-10-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 14:54
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 14:55
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

na realizację zadania publicznego z zakresu: działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
pn.:  "100 lat Niepodległej Polski w filatelistyce”
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-09-28
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-28 23:44
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-28 23:45
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej działki nr ew. 75 w miejscowości Bachlawa na części działek nr ew. 75; 81; 76/3; 76/5; 76/6; 77; 78/3; 78/2; 78/1 położonych w m. Bachlawa.

Załączniki:

2018-09-27_obwieszczenie.pdf Plik pdf 236.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-09-27
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-27 15:31
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-27 15:32
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych BT 20722 Lesko Północ na działce o nr ew. 111 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-09-17_obwieszczenie.pdf Plik pdf 160.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-09-17
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-17 12:48
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-17 12:48
Lesko, dnia 14 września 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na LXIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) Sesja odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LX, LXI, LXII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 240/2 o pow. 0,0838 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014925/8 za działki nr 231/2  o pow. 0,0071 ha, nr 232/2 o pow. 0,0217 ha i nr 233/2 o pow. 0,1343 ha położone w Dziurdziowie posiadające księgę wieczystą nr KS1E/00010127/6.
 4. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, oznaczonej jako działka nr 879/4 o pow. 0,0218 ha oraz działka nr 1582/15 o pow. 0,0339 ha, położonej w Lesku, posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014765/8.
 5. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 948/11, stanowiącej własność Gminy Lesko na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1263.  
 6. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Lesku oznaczonej jako część działki nr 615/12 o pow. ok. 0,0080 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00009307/2 na poszerzenie nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako działki nr 1434/1, 1434/2, 1448/7 i 615/7 położone w Lesku.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 1322/37, położonej w Lesku, stanowiącej własność Gminy Lesko.
 8. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 9. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego.
 10. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości obciążanej działka nr 277 w miejscowości Łączki oznaczonej jako rów stanowiącej własność Gminy Lesko na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej działek nr 267/3 i 267/4.
 11. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Lesku oznaczonej jako działka nr 731/3 o pow. 0,0023 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014762/7 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 731/1 i 731/2 położone w Lesku 4.
 12. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał własnych i wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-09-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-14 16:15
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 237/5, 228/2, 229/1, 1606/5, 1606/6 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2018-09-13_obwieszczenie.pdf Plik pdf 224.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-09-13
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-13 16:31
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-13 16:32
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję własną Nr 38/18 znak: GPNiOŚ.6730.05.2018 z dnia 11 maja 2018 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania poddasza z przeznaczeniem na cele mieszkalne istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowie 16 sztuk balkonów zewnętrznych wraz z konstrukcją i daszków nad balkonami oraz wejściem do klatki schodowej, wymianie czterech okien na drzwi balkonowe na działce nr ew. 1368/34 położonej w miejscowości Lesko.

Załączniki:

2018-09-11_obwieszczenie.pdf Plik pdf 250.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-09-11
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-11 11:22
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-11 11:22
Lesko, dnia 04 września 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na LXIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944, 1000). Sesja odbędzie się w dniu 06 września 2018 r. o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie utworzenia na terenie Miasta i Gminy Lesko odrębnych obwodów głosowania w zarządzonych na dzień 21października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok-Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia partnerskiego w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko.”
 4. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-09-05
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-05 12:11
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-05 12:11
Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej
Wincentego Pola 11 w Lesku
zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-09-03
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-03 13:46
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-03 13:46
Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej
Berka Joselewicza 8 w Lesku
zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-09-03
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-03 13:54
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-03 13:54
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku (dawna Świątynia Ormiańska) na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci na działce nr ew. 709/4 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-08-30_obwieszczenie.pdf Plik pdf 162.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-08-31
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-31 07:42
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-31 07:43
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji zmieniającej decyzję Nr 38/18 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, znak: GPNiOŚ.6730.05.2018 z dnia 11 maja 2018 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji o nazwie: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza z przeznaczeniem na cele mieszkalne istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowa 16 sztuk balkonów zewnętrznych wraz z konstrukcją i daszków nad balkonami oraz wejściem do klatki schodowej, wymiana czterech okien na drzwi balkonowe” na działce nr ew. 1368/34 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-08-29_obwieszczenie.pdf Plik pdf 175.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-08-29
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-29 15:18
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-29 15:19
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr ew. 930 oraz 931/2 położonych w m. Lesko.

 

Załączniki:

2018-08-14_obwieszczenie.pdf Plik pdf 227.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-08-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-14 15:08