URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wraz z urządzeniami budowlanymi i murami oporowymi na działce o nr ew. 962 obręb: Lesko.

Załączniki:

2020-09-25_ogloszenie.pdf Plik pdf 169.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-09-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-25 13:18
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-25 13:19
Serdecznie zapraszam na XXVI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póż.zm.). Sesja odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godz. 16:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
 
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z XXII,XXIII,XXV sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy   Lesko w okresie między sesjami.
 7. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała  w sprawie uchylenia  uchwały własnej Nr XVIII/146/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
 2. Uchwała w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania  dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy Lesko stowarzyszeniom ogrodowym  prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
 6. Uchwała w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Lesku oraz nadanie mu statutu.
 7. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 8. Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 149/1 położonej w miejscowości Bezmiechowa Górna na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 153/2.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1374/36 o pow. 0,0347 ha położonej w miejscowości Lesko.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 87/28 o pow. 0,4091 ha położonej w miejscowości Postołów.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 87/26 o pow. 0,0084 ha, w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr 87/19 i 87/7 lub 87/4 położonych w miejscowości Postołów.
 13.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 87/29 o pow. 0,3862 ha, w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr 87/12, 87/10 lub 87/3 bądź 87/20, 87/14, 87/21 lub 87/30 albo 87/28 położonych w miejscowości Postołów.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki nr 2 położonej w miejscowości Łukawica gmina Lesko.
 8 .Sprawy różne.
 9 .Sprawozdanie sekretarza sesji.
10.Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Lesku
mgr Edyta Wojtowicz-Wojdanowska
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-09-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-25 13:08
WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
znak: N-VIII.7820.1.17.2020

Załączniki:

2020-09-25_obwieszczenie.pdf Plik pdf 317.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2020-09-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-25 13:14
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-25 13:15
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa)” na działkach nr ew. 4/7, 4/8, 4/5 położonych w m. Lesko, obręb: Posada Leska.

Załączniki:

2020-09-14_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 383.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-09-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-14 14:26
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-14 14:25
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa)” na działkach nr ew. 55/1, 55/2, 45/2, 57/9, 50/2, 81, 83, 58, 84/7  położonych w m. Lesko, obręb: Posada Leska

Załączniki:

2020-09-14_obwieszczenie_A.pdf Plik pdf 388.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-09-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-14 14:24
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-14 14:24
WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji
znak: N-VIII.7820.1.2.2020, z dnia 11 sierpnia 2020 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Lesko - Glinne od km 16+360,00 do km 18+720,00 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”, na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Załączniki:

2020-09-10_obwieszczenie_2.pdf Plik pdf 270.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2020-09-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-10 09:03
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-10 09:03
Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
 
o możliwości zgłaszania uwag do oferty
 
na realizację zadania publicznego z zakresu  działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; pn.:  Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowych w Huzelach poprzez przeprowadzenie niezbędnych remontów i zakup nowego sprzętu”.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-09-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-02 15:16
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-02 15:18
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Lesku Uchwały Nr XX/161/20 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lesko 7” oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-09-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-02 15:11
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-02 15:13
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Lesku uchwały Nr XX/160/20 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
Granice obszaru objętego zmianą studium znajdują się na załączniku graficznym do ww. uchwały.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-09-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-02 15:13
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-09-02 15:14
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2020r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - Wody Polskie w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych, o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej transmisji danych Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., nr BT 20772 LESKO PÓŁNOC zlokalizowanej na działce nr 111, obr. Lesko, gm. Lesko”.

Załączniki:

2020-08-28_obwieszczenie.pdf Plik pdf 62.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2020-08-28
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-28 12:50
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-28 12:52
ZAWIADOMIENIE
O ODWOŁANIU XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W LESKU
zwołanej na dzień 13.08 2020 r.


 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku zawiadamia, że ze względu na wynikłe liczne przeszkody odwołuje zwołaną na dzień 13.08 2020 r. na godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1, XXV sesję Rady Miejskiej w Lesku, oraz wspólne posiedzenie komisji. Przewidywany nowy termin sesji to 17.08.20 pn. g.9.00
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Dariusz Kotyła

 

Załączniki:

2020-08-13_odwolanie_sesji.pdf Plik pdf 137.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2020-08-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-13 14:41
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-13 14:41
Zapraszam na XXV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godz. 9:30 w trybie zdalnego  obradowania na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2  ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.).
 
 
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacje zadania publicznego.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/136/16 Rady  Miejskiej w  Lesku z dnia 14.03.2016r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesko na lata 2015-2020".
 1. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 2. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2020-08-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-13 14:49
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-13 14:49
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ewid. 4/7, 4/8, 4/5 położonych w m. Lesko, obręb: Posada Leska

Załączniki:

2020-08-10_obwieszczenie.pdf Plik pdf 164.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-08-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-10 14:53
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-10 14:53
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „BUDOWA POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO ZWYCIĘSKĄ BITWĘ WARSZAWSKĄ 1920R.” na części działki nr ew. 899, obręb – 0001 Lesko

Załączniki:

2020-08-07_obwieszczenie.pdf Plik pdf 167.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-08-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-07 13:13
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-07 13:13
Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
 
o możliwości zgłaszania uwag do oferty
 
na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Z nami coraz wyżej - Wspieranie i upowszechnianie aktywnych form wypoczynku pośród dzieci, młodzieży i osób dorosłych"
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-08-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-07 13:23
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-07 13:24
Zapraszam na XXV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacje zadania publicznego.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/136/16 Rady  Miejskiej w  Lesku z dnia 14.03.2016r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesko na lata 2015-2020".
 1. Sprawy bieżące.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-08-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-06 16:40
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa)” na działkach nr ew. 222, 225, 240 obręb – 0003 Bezmiechowa Górna.

Załączniki:

2020-08-04_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 161.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-08-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-04 15:07
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-04 15:07
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa)” na działkach nr ew. 375/3, 375/6, 374 obręb – 0005 Glinne.

Załączniki:

2020-08-04_obwieszczenie_A.pdf Plik pdf 159.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-08-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-04 15:05
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-08-04 15:06
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktualizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lesko na lata 2015-2020’’.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAgata Kurkowska - Inspektor2020-07-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-23 15:00
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-23 15:00
Lesko, dnia 21 lipca 2020  r.

 
Serdecznie zapraszam na XXIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 15:30 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

 
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z XXII sesji.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy   Lesko w okresie między sesjami.
 7. Procedowanie nad projektami uchwał:
  1. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
  3. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  4. Uchwała w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  6. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty.
  7. Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
  8. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko.
  9. Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Lesku na lata 2020-2022”.
  10. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt chronionych.
  11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego nr 07 położonego w budynku przy ul. Rynek16 i  Śliżyńskiego 1 w Lesku.
  12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 664/5 o pow. 0,0031 ha położonej w miejscowości Lesko.
  13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1146/14 o pow. 0,0081 ha położonej w Lesku, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1309.
  14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1146/13 o pow. 0,0063 ha położonej w Lesku, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1308/2.
  15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1146/12 o pow. 0,0043 ha położonej w Lesku, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1307.
  16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1146/9 o pow. 0,0116 ha położonej w Lesku, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1304.
  17. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lesko na rok szkolny 2020/2021.
 8. Sprawy różne.
 9. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 10. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-07-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-21 15:12
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ewid. 55/1, 55/2, 45/2, 57/9, 50/2, 81, 83, 58, 84/7 położonych w m. Lesko, obręb: Posada Leska.

Załączniki:

2020-07-21_obwieszczenie.pdf Plik pdf 40.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-07-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-21 15:05
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-21 15:05
 
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 17 lipca 2020 r.
 
 
Zwołuję zebranie wiejskie celem wyboru Sołtysa Bachlawa dnia 27 lipca r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Średniej Wsi.
 
 
W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie – II termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 18:15 bez względu na liczbę osób obecnych.     
 
Ustala się następujący porządek obrad:
 
 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego przez przedstawiciela Burmistrza
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wyboru Sołtysa
 5. Wybór sołtysa
 6. Zakończenie zebrania
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-07-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-17 13:25
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia,
że w dniu 6 lipca 2020r. na wniosek Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.  ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, w imieniu którego działa Pan Kamil Krupiński  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa stacji bazowej transmisji danych Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., nr BT 20772 LESKO PÓŁNOC zlokalizowanej na działce nr 111, obr. Lesko, gm. Lesko”.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2020-07-15
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-15 15:02
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-15 15:02
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze
ds. rozliczeń i windykacji należności
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-07-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-10 13:31
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-29 14:04
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów, wskaźnika zwiększającego i najbliższej gminy w 2020 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-06-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-30 14:45
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-07-02 14:01

Załączniki:

2020-06-29_obwieszczenie.pdf Plik pdf 63.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-06-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-29 15:26
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-29 15:26
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: „BUDOWA POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO ZWYCIĘSKĄ BITWĘ WARSZAWSKĄ 1920R.” na części działki o nr ewid. 899 położonej w miejscowości Lesko.

Załączniki:

2020-06-26_obwieszczenie.pdf Plik pdf 176.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-06-26
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-26 11:38
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-26 11:38
Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
 
   Burmistrz Miasta i Gminy Lesko informuje, że w okresie lipiec - sierpień 2020r.  następujące placówki wychowania przedszkolnego, prowadzone przez Gminę Lesko, pełnić będą dyżury, sprawując opiekę na dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020:
 
1) Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Lesku: od 01.07.  do  31.07. 2020r.
2) Przedszkole Samorządowe w  Średniej Wsi: od 01.08. do 15. 08.2020r.
3) Przedszkole Samorządowe w Hoczwi: od 17.08. do 28.08. 2020r.
   

Ze względu na trwający stan epidemiczny w kraju, działalność ww. placówek odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
   
Zgłoszeń dzieci do placówek należy dokonywać w siedzibach tych placówek .

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
Adam Snarski

Załączniki:

2020-06-19_informacja.pdf Plik pdf 277.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-06-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-19 11:35
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-19 11:37
Zawiadomienie
o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników Spółki
Sport Lesko Sp. z o.o. z siedzibą w Lesku

Załączniki:

2020-06-16_informacja.pdf Plik pdf 73.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2020-06-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-16 13:08
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-16 13:09

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Lesko. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1.    być pełnoletnim,

2.    zamieszkiwać na terenie Gminy Lesko,

3.    posiadać co najmniej średnie wykształcenie

4.    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5.    nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowe umiejętności:

1.    posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,

2.    praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

3.    pełna sprawność fizyczna,

4.    komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),

5.    obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

6.    posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1.    kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

2.    rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1.    Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

-        imienia i nazwiska,

-        adresu zamieszkania,

-        nr telefonu,

-        adresu e-mail.

2.    Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 1-4 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).

3.    Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

 

Miejsce składania ofert:

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Lesko w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Lesko, 38-600 Lesko ul. Parkowa 1 z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”

 

Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Uwagi:

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłUrszula Kochniarczyk - Inspektor2020-06-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-16 11:25
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-16 11:41
 Lesko, dnia 10 czerwca 2020 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na XXIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Sesja odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r., o godz. 15:30 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Lesko za 2019 rok.
 6. Debata nad raportem o Stanie Gminy Lesko za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko wotum zaufania.
 2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za rok 2019 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 1. przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 2. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2019 rok,
 3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lesko za 2019 rok
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2019 rok.
 5. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Lesko za 2019 rok oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielnie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko za 2019 rok.
 6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 1. Uchwała w sprawie absolutorium.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesko, oznaczonej jako działki nr 239/11, 559/3, 608/1 położonej w Lesku na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 558.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umowy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w Gminie Lesko.
 1. Sprawy różne.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.           
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Lesku
Edyta Wojtowicz-Wojdanowska
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-06-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-10 12:25
Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lesku (24 czerwca) odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy za 2019 rok. Będą mogli w niej wziąć udział radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Lesko, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lesku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (warunek ten wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku - art. 28aa pkt 7).

Zgłoszenia wg wzoru dostępnego w załączeniu poniżej będą przyjmowane do dnia 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu do Urzędu - w godzinach pracy Urzędu) lub „skrzynki podawczej”, mieszczącej się w wejściu głównym do Urzędu. Skrzynka podawcza jest dostępna w godzinach pracy Urzędu.  
 
Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy wg kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców (warunek ten wynika także z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku - art. 28aa pkt 8), a o możliwości zabrania głosu decyduje kolejność zgłoszeń.

Treść raportu można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lesko w zakładce: Urząd Miasta/Raport o stanie Miasta

Ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii oraz prowadzenie Sesji Rady Miejskiej z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych - udział Mieszkańców w debacie zapewniony będzie po wcześniejszym uzgodnieniu zasad udziału w sesji z Pracownikiem Biura Rady tel. 13 469 66 08 lub Kierownikiem Wydziału tel. 13 469 80 01 w. 62

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-06-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-10 12:32
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-22 14:13
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
zawiadamia
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działki o nr ew. 375/3, 375/6, 374 położonych w miejscowości Glinne.

 

Załączniki:

2020-06-05_obwieszczenie_A.pdf Plik pdf 174.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-06-05
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-05 18:19
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-05 18:20
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
zawiadamia
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działki o nr ew. 222, 225, 240 położonych w miejscowości Bezmiechowa Górna.

 

Załączniki:

2020-06-05_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 175.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-06-05
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-05 18:21
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-06-05 18:22
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
zawiadamia
o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych nr BT_20772 Lesko Północ na działce o nr ew. 111 położonej w Lesku.

Załączniki:

2020-05-26_obwieszczenie.pdf Plik pdf 174.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-05-26
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-26 08:02
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-26 08:03
Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art. 37, ust. 1, pkt 2 lit. f, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póżn. zm.)  -  Burmistrz Miasta i Gminy Lesko podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Załączniki:

2020-05-21_ogloszenie.pdf Plik pdf 53.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłUrszula Kochniarczyk - Inspektor2020-05-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-21 11:26
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-21 11:33
 
Serdecznie zapraszam na XXII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 15:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z XX, XXI sesji.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Lesko.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 8. Procedowanie nad projektami uchwał:
  1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko.
  2. Uchwała w sprawie określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19.
  3. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lesko na lata 2020 – 2025 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości zabudowanych studniami głębinowymi oznaczonymi jako działki ewidencyjne nr 1280/1, 1280/2, 1276/6, 1276/8  położonej w miejscowości Średnia Wieś.
  5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków i obiektami infrastruktury technicznej oznaczonej jako działka nr 90/3 położonej w miejscowości Średnia Wieś.
  6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1472 o pow. 0,0650 ha położonej w miejscowości Lesko.
  7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 73 o pow. 0,0900 ha, w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr 72 lub 74/1 i 74/2 bądź 75 położonych w miejscowości Łukawica.
  8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa współwłasności w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 680 o pow. 0,1232 ha w Lesku zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym.
  9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 6M położonego przy ul. Rynek 16 i ul. Śliżyńskiego 1 w Lesku.
  10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Plac Konstytucji 3-go Maja 3 w Lesku.
  11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego nr 012 położonego w budynku przy ul. Rynek16 i Śliżyńskiego 1 w Lesku.
  12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1162/4 o pow. 0,0552 ha położonej w miejscowości Lesko.
  13. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Lesku za 2019 rok.
  14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  19. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lesku na 2020 rok.
  20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lesku.
  21. Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie wyboru składu osobowego Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lesku.
 9. Sprawy różne.
 10. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 11. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-05-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-19 13:58
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-19 14:02
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa)” na działkach nr ew. 359 i 360/1 obręb – 0011 Manasterzec.

Załączniki:

2020-05-04_obwieszczenie.pdf Plik pdf 217.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-05-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-04 13:22
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-05-04 13:22
Zapraszam na XXI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 5 maja 2020 r. o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
 
 1. Sprawy różne.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-04-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-04-29 15:46
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia,
że został wyłożony do publicznego wglądu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie trzech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 142/2 w miejscowości Lesko – obręb Wola Postołowa, gm. Lesko.
Inwestor: STANDARD POWER DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków.
Wykonawca raportu: Eko-Efekt Spółka z o.o. ul. Modzelewskiego 58A/89, 02-679 Warszawa. Koordynatorem zespołu opracowującego dokument jest mgr. inż. Ewelina  Tyszko-Szymańska.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2020-04-27
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-04-27 14:33
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-04-27 14:37
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-03-18
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-18 11:57
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-18 11:58

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 478.07 KB
uchwala_nr_128_2988_20 Plik pdf 177.17 KB
zalacznik_nr_1 Plik pdf 335.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-03-17
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-17 13:02
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-17 13:03
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” na działkach o nr ewid. 359, 360/1 położonych w miejscowości Manasterzec.

Załączniki:

2020-03-10_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 169.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-03-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-03-10 13:35
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-03-10 13:35
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa)” na działkach o nr ewid. 85, 116/1 i 551 obręb ‑ 0010 Łukawica.

Załączniki:

2020-03-10_obwieszczenie_A.pdf Plik pdf 165.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-03-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-03-10 13:33
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-03-10 13:34
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa oświetlenia drogi gminnej w m ci Postołów” na działkach o nr ewid. 169/2, 168/1, 167/2, 162/1 położonych w miejscowości Postołów.

Załączniki:

2020-03-05_obwieszczenie Plik pdf 165.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-03-05
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-05 15:30
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-09 09:10

Wójt Gminy Solina, zawiadamia, że: w dniu 14.02.2020 r. wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze Krośnie decyzja znak: SKO.4170.90.2509.2019 utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Solina znak: WS.6220.6.2019 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie  uwarunkowań środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”.
 
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią obwieszczenia w załączniku.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2020-03-03
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-03-03 09:55
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-03-03 09:55
Serdecznie zapraszam na XX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 04 marca 2020 r. o godz.15:00w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji XV.XVI.XVII.XVIII.XIX.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 7. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie  opłaty miejscowej.
 2. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchylenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat, drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego własność Gminy Lesko, oznaczonego jako część działki nr 790 o pow. 4,5 ha położonego w Huzelach, z przeznaczeniem na cele rolne.
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań
   i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do  sporządzenia zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lesko 7”
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy lesko na rok 2020.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony, drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego własność Gminy Lesko. Oznaczonego jako cześć działki nr 948/11 o pow.ok.0,13 ha położonego w Lesku z przeznaczeniem na plac do składowania drewna.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesko położonej w miejscowości Hoczew oznaczonej jako działki nr 48/1 i 48/3 o łącznej pow. 0,0230 ha na działki nr 49/7 i 47/5 o łącznej powierzchni 0,0230 ha.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 135/6 o pow. 0,0379 ha położonej w miejscowości Dziurdziów, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 135/5.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Lesko do Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora.
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Hoczew.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lesko na lata 2020 – 2025 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 16. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lesku Nr XIV/111/19 z 30 września 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesko.
 17. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lesko na rok szkolny 2019/2020.
 18. Uchwała w sprawie uznania petycji w interesie publicznym za niezasługującą na uwzględnienie.
 19. Uchwała w sprawie uznania petycji w interesie publicznym za niezasługującą na uwzględnienie.
 20. Uchwała w sprawie wyboru uzupełniającego na ławników do Sądu Rejonowego w Lesku na kadencję 2020-2023.
8.Sprawy różne.
9.Sprawozdanie sekretarza sesji.
10.Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-02-27
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-27 16:02
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-27 16:04
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na terenie gminy Lesko, w miejscowości Lesko, na części działki nr ew. 293/1, 293/2 i 293/3 obręb   0007 Huzele.

Załączniki:

2020-02-27_Obwieszczenie Plik pdf 168.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-02-27
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-27 16:38
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-27 16:38
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
zawiadamia
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków oraz wody deszczowej z budynku Zamku w miejscowości Lesko”, na działkach nr ew. 868 i 867/5 obręb – 0001 Lesko, w miejscowości Lesko, gmina Lesko.
 

Załączniki:

2020-02-25_obwieszczenie_A.pdf Plik pdf 175.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-02-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-02-25 15:04
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-02-25 15:04
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
zawiadamia
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa stacji bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych nr BT_20772 LESKO PÓŁNOC przewidzianego do realizacji na terenie gminy Lesko, w miejscowości Lesko, na części działki nr ew. 111, obręb – 0001 Lesko.

Załączniki:

2020-02-25_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 171.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-02-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-02-25 15:05
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-02-25 15:05
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. obsługi Informacji Turystycznej
w Bieszczadzkim Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miasta i Gminy Lesko
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2020-02-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-02-19 15:20
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-03-11 11:00
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LSK4901B” na działce o nr ew. 872/17 położonej w Lesku.

Załączniki:

19-02-2020_obwieszczenie Plik pdf 164.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-02-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-19 13:35
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-19 13:36
Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
 
o możliwości zgłaszania uwag do oferty
 
na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.:  "Aktywne dzieciaki w Gminie Lesko”
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-02-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2020-02-19 13:44
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2020-02-19 13:45
w sprawie sporządzenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców Powiatu Leskiego

Załączniki:

zarzadzenie_starosty_leskiego Plik pdf 6.17 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Rachwał - Informatyk2020-02-18
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-18 14:34
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-18 14:34
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” na działkach o nr ewid. 54/2, 55/1, 55/2, 45/2, 57/9, 50/2, 81, 83, 58, 84/6, 84/5, 84/8, 84/9, 84/3, 84/2  położonych w m. Lesko, obręb: Posada Leska

Załączniki:

2020-02-10_obwieszczenie Plik pdf 176.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-02-11
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-11 09:12
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-11 09:13
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw informatycznych
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko:
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2020-01-31
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-31 13:56
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-03-05 15:28
Informujemy że w dniu 31-01-2020 r.  o godz; 14:30 w Biurze Rady w Lesku odbędzie  się posiedzenie Komisji Rewizyjnej a przedmiotem posiedzenia będzie kontrola Spółki Sport Lesko 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-01-30
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-30 10:43
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w uzupełnieniu funkcji mieszkalnej na działce o nr ew. 68/15 położonej w miejscowości Postołów ze względu na niespełnienie: art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), w zakresie wykazania, iż działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęta zgodą uzyskaną w trybie planów zagospodarowania przestrzennego ważnych do 31 grudnia 2003 r.

Załączniki:

2020-01-24_Obwieszczenie Plik pdf 202.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-01-24
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-24 13:25
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-24 13:25

Rada Miejska w Lesku informuje, że w terminie do dnia 15.02.2020 r. przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników
na okres kadencji 2020 - 2023
Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie ustaliło, że Rada Miejska w Lesku dokona wyboru:
 • 5 ławników do Sądu Rejonowego w Lesku
 • 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Sanoku Wydział Pracy
 • 2 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-01-22
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-22 12:54
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-22 12:56
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza

konkurs projektów
 
na realizację zadania własnego Gminy Lesko w 2020 r. w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

I. Przedmiot konkursu projektów:
 
Przedmiotem konkursu projektów jest realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lesko w zakresie: piłki nożnej, piłki siatkowej, szachów, tenisa ziemnego, sportów walki, sportu rowerowego, służących osiągnięciu, co najmniej jednego z następujących celów publicznych:
 1. Poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Lesko;
 2. Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Lesko do działalności sportowej;
 3. Popularyzacja uprawiania sportu w celu podnoszenia sprawności fizycznej;
 4. Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się sympatyków sportu;
 5. Pobudzanie kreatywności i wpływ na rozwój sportu na terenie Gminy Lesko;
 6. Poprawa dostępności społeczności lokalnej do udziału w widowiskach sportowych;
 7. Kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Lesko poprzez udział we współzawodnictwie sportowym.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-01-20
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-20 13:43
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-20 13:44
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza
otwarty konkurs ofert
 
na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
I. Rodzaj zadania:
Zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, obejmuje działania na rzecz rozwoju zainteresowań oraz podniesienia poziomu aktywności sportowej dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej i pływania poprzez prowadzenie szkolenia, organizację i udział w imprezach i zawodach sportowych.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-01-20
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-20 13:38
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-20 13:39
w sprawie wysokości podstawowej kwoty  dotacji, statystycznej liczby uczniów, wskaźnika zwiększającego i najbliższej gminy w 2020r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2020-01-16
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 14:16
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 14:16
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa oświetlenia drogi gminnej w m-ci Postołów” na działkach o nr ewid. 169/2, 168/1, 167/2, 162/1 położonych w miejscowości Postołów.

Załączniki:

2020-01-16_obwieszczenie Plik pdf 174.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-01-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 14:42
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 14:43
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LSK4901B” na działce o nr ew. 872/17 położonej w Lesku. Z uwagi na brak konieczności dokonania uzgodnień przedmiotowego projektu decyzji z organami, o których mowa w art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z2018r., poz. 1945 z późn. zm.) zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji.

Załączniki:

2020-01-16_obwieszczenie Plik pdf 194.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-01-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 15:04
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 15:05
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej dla odprowadzania ścieków oraz wody deszczowej z budynku zamku w miejscowości Lesko” na działkach o nr ewid. 868, 867/5 położonych w miejscowości Lesko obręb: Lesko.

Załączniki:

2020-01-16_obwieszczenie Plik pdf 188.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-01-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 14:57
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 14:57
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działki o nr ew. 85, 116/1, 551 położonych w miejscowości Łukawica.

 

Załączniki:

2020-01-16_obwieszczenie Plik pdf 174.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Mądry2020-01-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 14:50
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-16 14:51
BR.0002.19.2020                                                            
  Lesko, dnia 10 stycznia 2020 r.
 
 
Zapraszam na XIX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.
 2. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej.
 3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminny Lesko.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 1. Sprawy różne.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Rachwał - Informatyk2020-01-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-13 09:17
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o umorzeniu postępowania prowadzonego pod znakiem: PGŚ.6733.16.2019 z wniosku Gminy Lesko w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Postołów” na  działkach o nr ew. 169/2, 168/1, 167/2, 169/1, 167/1, 162/1, 162/2, 161 położonych w obrębie Postołów.

Załączniki:

2020-01-08_obwieszczenie Plik pdf 194.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-01-08
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-08 18:50
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-08 18:50
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku żłobka na działce nr ew. 1074/6 i części działki nr ew. 1068/11 obręb – 0001 Lesko.

Załączniki:

2020-01-08_obwieszczenie Plik pdf 177.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2020-01-08
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-08 18:47
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-08 18:47
 Polańczyk, 30.12.2019 r.
WS.6220.6.2019
 
         
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Solina,
zawiadamia strony, że:
 1. w dniu 18.12.2019 r. wpłynęło odwołanie od decyzji  Wójta Gminy Solina znak: WS.6220.6.2019 z dnia 27.11.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, planowanego do realizacji przez Inwestora: Zarząd Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk,
 2. w dniu 23.12.2019 r. odwołanie wraz z oryginałami akt sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie.
 3. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
  w Biuletynie Informacji Publicznej.
 Obwieszczenie nastąpiło dnia: 30.12.2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2020-01-02
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-02 16:54
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-02 16:56
Polańczyk, 17.12.2019 r.
WS.6220.6.2019
 
         
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm. – cyt. dalej jako „Kpa”),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm. – cyt. dalej jako „ooś”), Wójt Gminy Solina,
zawiadamia strony, że:
 1. w dniu 17.12.2019 r. zostało wydane postanowienie znak WS.6220.6.1.2019 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w decyzji znak: WS.6220.6.2019 z dnia 27.11.2019 r. Wójta Gminy Solina
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, planowanego do realizacji przez Inwestora: Zarząd Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk.
 Na ww. postanowienie służy stronom wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Solina w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia,
 1. w dniu 17.12.2019 r. zostało wydane postanowienie znak WS.6220.6.2.2019 w sprawie uzupełnienia treść decyzji znak: WS.6220.6.2019 z dnia 27.11.2019 r. Wójta Gminy Solina o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, planowanego do realizacji przez Inwestora: Zarząd Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk.
 Na postanowienie w sprawie uzupełnienia decyzji nie służy stronie zażalenie, a termin do wniesienia odwołania od uzupełnionej niniejszym postanowieniem decyzji biegnie od dnia jego doręczenia,
 1. w dniu 17.12.2019 r. zostało wydane postanowienie znak WS.6220.6.3.2019 w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji znak: WS.6220.6.2019 z dnia 27.11.2019 r. Wójta Gminy Solina
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, planowanego do realizacji przez Inwestora: Zarząd Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk.
Na ww. postanowienie służy stronom wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Solina w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Solina.
 1. istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. postanowień w budynku Urzędu Gminy Solina z/s
  w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38 – 610 Polańczyk, pokój nr 18 oraz w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, 38 – 600 lesko, w godzinach pracy urzędów,
 2. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Obwieszczenie nastąpiło dnia: 17.12.2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-12-31
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-31 11:35
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-31 11:35
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej LSK4901B, na działce o nr ew. 872/17 położonej w Lesku.

Załączniki:

2019-12-23_obwieszczenie Plik pdf 171.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-12-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-23 14:47
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-23 14:48
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych nr BT_20772 Lesko Północ na działce o nr ew. 111 położonej w Lesku.

Załączniki:

2019-12-23_obwieszczenie Plik pdf 172.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-12-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-23 14:50
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-23 14:51
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ewid. 54/2, 55/1, 55/2, 45/2, 57/9, 50/2, 81, 83, 58, 84/6, 84/5, 84/8, 84/9, 84/3, 84/2  położonych w m. Lesko, obręb: Posada Leska.

Załączniki:

2019-12-20_obwieszczenie Plik pdf 254.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-12-20
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-20 14:09
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ewid. 293/1, 293/2, 293/3 położonych w m. Huzele.

Załączniki:

2019-12-20_obwieszczenie Plik pdf 241.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-12-20
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-20 14:09
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji zmieniającej Decyzję własną Nr P/7/19 znak: PGŚ.6733.12.2019 z dnia 02.10.2019r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 178, 180, 181/3 i 182/3 położonych w Lesku.

Załączniki:

2019-12-10_obwieszczenie Plik pdf 196.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-12-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-10 11:06
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-10 11:07
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w uzupełnieniu funkcji mieszkalnej na działce o nr ew. 68/15 położonej w miejscowości Postołów.

Załączniki:

2019-12-05_obwieszczenie Plik pdf 175.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-12-05
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-05 15:38
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-05 15:37
Zawiadomienie i obwieszczenie Wójta Gminy Solina dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-12-04
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-04 10:37
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-05 15:38

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, realizowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Załączniki:

Zarzadzenie_178_XII_19 Plik pdf 1.84 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2019-12-03
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-03 15:33
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-03 15:32
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działce o nr ew. 413/10 położonej w Lesku.

Załączniki:

2019-11-26_obwieszczenie Plik pdf 173.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-11-26
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-26 14:55
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-26 14:55
Serdecznie zapraszam na XVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu  03 grudnia  2019 r. o godz.  15:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XV,XVI sesji Rady Miejskiej w Lesku
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 7. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
 2. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 3. Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa zobowiązań podatkowych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 4. Uchwała w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana będzie opłata miejscowa.
 5.  Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Aktywny Senior – utworzenie Klubu Seniora w Lesku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia wkładu własnego.
 6. Uchwała w zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko 2019 rok.
 8.  Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lesko
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
 9. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 10.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości obciążanej działka nr 1013/15 stanowiącej własność Gminy Lesko
 11. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,  których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
 12. Uchwała w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko
 13. Uchwała w sprawie:  powierzenia Leskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesku zadania własnego Gminy Lesko, dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
8.Sprawy różne.
9.Sprawozdanie sekretarza sesji.
10.Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Rachwał - Informatyk2019-11-26
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-27 08:58
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku żłobka na działkach o nr ew. 1068/11, 1074/6 położonych w Lesku.

Załączniki:

2019-11-25_obwieszczenie Plik pdf 168.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-11-25
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-25 15:25
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-25 15:25
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. gospodarki nieruchomościami i planowania
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2019-11-25
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-25 15:01
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-13 14:16
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Postołów na działkach o nr ew. 169/2, 168/1, 167/2, 169/1, 167/1, 162/1, 162/2, 161 położonych w m. Postołów.

Załączniki:

2019-11-18_obwieszczenie Plik pdf 178.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-11-18
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-18 15:21
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-18 15:22
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza
otwarty konkurs ofert
 
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2019-11-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-12 14:27
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-12 14:27
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu PLH180021.

Załączniki:

2019-11-07_obwieszczenie_RDOS Plik pdf 482.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-11-08
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-08 08:25
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-08 08:25
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego w uzupełnieniu funkcji mieszkalnej na działce o nr ew. 68/15 położonej w miejscowości Postołów ze względu na niespełnienie: art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), w zakresie wykazania, iż działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęta zgodą uzyskaną w trybie planów zagospodarowania przestrzennego ważnych do 31 grudnia 2003 r.
Jednocześnie realizując obowiązek określony w art. 79a Kpa informujemy, że nie są spełnione (lub wykazane) przesłanki zależne od strony, tj. wnioskowana inwestycja, nie spełnia warunku zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne lub wykazania możliwości zastosowania odstępstwa od zakazu zabudowy gruntów chronionych, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.).

Załączniki:

2019-11-07_obwieszczenie Plik pdf 268.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-11-08
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-08 08:17
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-08 08:17
Lesko, dnia 04 listopada 2019 r.

 
Zapraszam na XVI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 07 listopada 2019 r. o godz. 15:00 w sali nr 7 posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
 
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Procedowanie nad projektami uchwał:
  1. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy.
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.
 6. Sprawy różne.
 7. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 8. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.                                
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Rachwał - Informatyk2019-11-04
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-04 14:17
OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału
w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, planowanego do realizacji przez Inwestora: Zarząd Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk,
 
zawiadamiam  Strony postępowania
 
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.
 
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Solina z/s
w Polańczyku, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 18.
Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38 – 610 Polańczyk, (codziennie w godzinach urzędowania) lub emailem pod adresem urzad@esolina.pl.

 
Obwieszczenie nastąpiło dnia 25.10.2019 r.
 

Załączniki:

2019-11-04_obwieszczenie Plik pdf 225.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-11-04
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-04 13:06
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-14 13:06
ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na XV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. o godz. 15.00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Lesku
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
7. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
8. Procedowanie nad projektami uchwał:
1) Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.
2) Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektami infrastruktury technicznej oznaczonej jako działka  nr 133/82 położonej w miejscowości Średnia Wieś.
4) Uchwała w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, na drodze publicznej, stanowiącej własność Gminy Lesko, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
5) Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Lesko.
6) Umowa w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem i Gminą Lesko, a Gminą Kępice.
9. Sprawy różne.
10. Sprawozdanie sekretarza sesji.
11. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2019-10-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-23 15:28
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty  dotacji, statystycznej liczby uczniów, wskaźnika zwiększającego i najbliższej gminy w 2019r.

Aktualizacja wskaźnika

Załączniki:

2019-10-23_Podstawowa_kwota_dotacji Plik pdf 292.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2019-10-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-23 15:20
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 178, 87, 153, 154, 129, 156, 158, 126/2 położonych w Lesku.

Załączniki:

2019-10-23_obwieszczenie Plik pdf 174.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-10-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-23 14:31
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-23 14:31
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko podaje do publicznej wiadomości  plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ŻBIK w Uhercach Mineralnych organizowanych na terenie Gminy Lesko w sezonie łowieckim 2019-2020 w obwodzie łowieckim 205.

Załączniki:

2019-10-23_obwieszczenie Plik pdf 215.23 KB
plan_polowan Plik pdf 292.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-10-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-23 15:22
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-23 15:22
Rada Nadzorcza Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Lesku wpisanego do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 02.11.2009 r. pod numerem 0000340935 - ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Lesku.

Załączniki:

Komunikat Plik pdf 156.05 KB
Kwestionariusz_kandydata Plik doc 32.50 KB
ogloszenie_o_konkursie Plik pdf 857.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2019-10-22
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-22 12:33
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-12-12 10:26
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działki o nr ew. 413/10 położonej w Lesku.

Załączniki:

2019-10-17_obwieszczenie Plik pdf 172.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-10-17
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-17 15:46
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-17 15:46
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), na działkach nr ew. 1030/1 i 300/1 położonych w miejscowości Huzele.

Załączniki:

2019-10-14_obwieszczenie Plik pdf 173.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-10-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-15 14:42
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-15 14:43
Wójt Gminy Solina zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, nie zostanie załatwiony w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz w terminie przedłużonym.
            W związku z powyższym z uwagi na trwające postępowanie dowodowe oraz skomplikowany charakter sprawy, wskazuję nowy termin załatwienia sprawy – do dnia 31.10.2019 r.
            Jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 37 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie, jeżeli nie załatwiono sprawy
w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-10-04
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-04 10:46
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-04 10:47
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym przebudowie kolidującego uzbrojenia terenu, na działkach nr ew. 178, 180, 181/3 i 182/3 położonych w Lesku.

Załączniki:

2019-10-02_obwieszczenie Plik pdf 185.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-10-02
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-02 14:18
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-02 14:18
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na XIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godz. 14:30 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z XI, XII i XIII sesji Rady Miejskiej w Lesku
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 7. Informacja o przebiegu budżetu za I półrocze 2019 r.
 8. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
 2. Uchwała w sprawie aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego własność Gminy Lesko, oznaczonego jako część działki nr ewid. 426 o pow. 251 m2 położonego w Lesku, z przeznaczeniem pod stację bazową telefonii komórkowej.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie  prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektami infrastruktury technicznej oznaczonej jako działki nr 93/17, 101/2, 101/3, 101/4, położonej w m-ci Średnia Wieś.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 210/1  o pow. 0,8449 ha położonej w Lesku.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 5M położonego w budynku przy ul. Rynek 16 i ul. Śliżyńskiego 1 w Lesku.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesko.
 10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 11. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesku oraz Sądu Rejonowego w Sanoku – IV Wydział Pracy na kadencję 2020 – 2023.
 1. Sprawy różne.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-09-26
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-26 16:33
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku
poszukuje asystenta osoby niepełnosprawnej,

wymagania:
- dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
lub
- wykształcenie średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. telefonu 13 469 66 51
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2019-09-25
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-25 15:18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń i windykacji należności
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2019-09-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-19 13:28
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-11 08:17
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. stanowisko ds. obsługi Biura Rady
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2019-09-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-19 13:31
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-11 08:23
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa /rozbudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Lesko-Glinne”.

Załączniki:

05-09-2019_obwieszczenie Plik pdf 189.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-09-05
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-05 15:25
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-05 15:25
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym przebudową kolidującego uzbrojenia terenu na działkach nr ew. 178, 180, 181/3, 182/3 położonych w Lesku.

Załączniki:

2019-09-04_obwieszczenie Plik pdf 184.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-09-04
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-04 14:24
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-04 14:24
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 178, 87, 153, 154, 129, 156, 158, 126/2 położonych w Lesku.

Załączniki:

2019-08-30_obwieszczenie Plik pdf 172.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-08-30
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-30 11:47
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-30 11:48
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2019-08-27
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-27 15:03
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-18 15:15
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach nr ew. 66/1, 66/2, 66/3, 69 położonych w m. Weremień.

Załączniki:

2019-08-20_obwieszczenie Plik pdf 171.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-08-20
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-20 12:45
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-20 12:45
Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm. – cyt. dalej jako „Kpa”),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm. – cyt. dalej jako „ooś”), Wójt Gminy Solina
zawiadamia strony, że:
 
 1. W dniu 31.07.2019 r. zostało przedłożone uzupełnienie do Karty informacyjnej przedsięwzięcia
  w związku z wnioskiem Inwestora: Zarządu Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”;
 2. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Solina ponownie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie o wydanie opinii
  w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia;
 3. liczba stron w postępowaniu o wydanie ww. decyzji przekracza 20 w związku z tym, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy ooś i art. 49 Kpa, strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń urzędu, na stronie BIP urzędu oraz tablicach ogłoszeń
  w sołectwach. Strony postępowania zgodnie z art. 10 Kpa mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do przeglądania akt sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
  i materiałów oraz zgłoszonych żądań, do składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Solina z/s
  w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38 – 610 Polańczyk, pokój nr 18,  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania (730 – 1530.) osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@esolina.pl. Dokumenty dostępne są także w budynku Urzędu Gminy
  i Miasta Lesko, ul. Parkowa 1, 38 – 600 Lesko.

Załączniki:

obwieszczenie_wojta_gminy_solina Plik pdf 519.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-08-20
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-20 15:15
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-20 15:15
Lesko, dnia 19 sierpnia 2019 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
Zapraszam na XIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019 r. o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Procedowanie nad projektem uchwały:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej nr XII/93/19 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na
  2019 rok.
 1. Sprawy różne.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Rachwał - Informatyk2019-08-20
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-20 12:27
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 1030/1 i 300/1 położonych w miejscowości Huzele.

Załączniki:

2019-08-19_obwieszczenie Plik pdf 174.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-08-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-19 11:59
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-19 12:00
           Wójt Gminy Solina zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, nie zostanie załatwiony w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz w terminie przedłużonym.

            W związku z powyższym z uwagi na trwające postępowanie dowodowe oraz skomplikowany charakter sprawy, wskazuję nowy termin załatwienia sprawy – do dnia 30.09.2019 r.

            Jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 37 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-07-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2019-07-25 11:30
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2019-07-25 11:31
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 15:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z IX i X sesji Rady Miejskiej w Lesku
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 7. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 r.
 2. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Rynek 16 i Śliżyńskiego 1 w Lesku.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Śliżyńskiego 2 w Lesku.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki nr 83/6 o pow. 0,0285 ha, położonej w miejscowości Bachlawa.
 4. Uchwała w sprawie obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 5. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 1. Sprawy różne.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesko.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-07-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2019-07-23 12:12
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o u m o r z e n i u  postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr P/10/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GPNiOŚ.6733.07.2015.AO z dnia 29.10.2015 r. zmienionej decyzją Nr P/12/15 znak; GPNiOŚ.6733.07.2015.AO z dnia 18.12.2015 r. dla przedsięwzięcia o nazwie: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na  działkach o nr ew. 178, 180, 181/3, 182/3 położonych w obrębie: Lesko.

Załączniki:

2019-07-23_obwieszczenie.pdf Plik pdf 215.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-07-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2019-07-23 14:47
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2019-07-23 15:02
BR.0012.6.1.2019                                                                       Lesko, dnia 19 lipca 2019 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie § 69 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Lesko z dnia 30 kwietnia 2019 r. informuję, że  dnia 25 lipca 2019 r. o godzinę 12:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lesko w sali 109 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lesku podczas, którego Komisja będzie rozpatrywała skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 
 
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Andrzej Buszta


Informacja
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało przesunięte na godzinę 13:00

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-07-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-07-19 16:00
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2019-07-23 12:10
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 178, 180, 181/3, 182/3 położonych w miejscowości Lesko.

Załączniki:

2019-07-11_obwieszczenie Plik pdf 183.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-07-11
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-07-11 11:02
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-07-11 11:02
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2019-07-09
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-07-09 15:13
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-23 12:57
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko


INFORMACJA
dotycząca naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko:
 
 
Informuję, że termin składania dokumentów aplikacyjnych w naborze na stanowisko podinspektora ds. inwestycji zostaje przedłużony do 31 lipca 2019 roku.
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem o naborze.


 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2019-07-04
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-07-04 14:24
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-20 12:41
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działce o nr ew. 66/3 oraz na części działek o nr ew. 66/1, 66/2 i 69 położonych w miejscowości Weremień.

Załączniki:

2019-06-14_obwieszczenie Plik pdf 180.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-06-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-14 12:55
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-14 12:56
Wójt Gminy Solina zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, nie zostanie załatwiony w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

W związku z powyższym z uwagi na trwające postępowanie dowodowe oraz skomplikowany charakter sprawy, wskazuję nowy termin załatwienia sprawy – do dnia 15.07.2019 r.

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 37 § 1 i 2 stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, zawierającego uzasadnienie, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy

Załączniki:

2019-06-14_obwieszczenie Plik pdf 1.57 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-06-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-14 07:48
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-14 07:48
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu wyjaśnienia treści decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku, przebudowie stropodachu na dach stromy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-biurowego na budynek zakwaterowania turystyczno-rekreacyjnego z częścią handlową na części działek o nr ew. 880/5, 880/3, 904/7 położonych w m. Lesko, dotyczącego nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Załączniki:

2019-06-14_obwieszczenie Plik pdf 186.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-06-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-14 09:59
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-14 09:59
Serdecznie zapraszam na XI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Lesko za 2018 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Lesko za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko wotum zaufania.
 2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 1. przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 2. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2018 rok.
 3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lesko za 2018 rok
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2018 rok.
 5. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Lesko za 2018 rok oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielnie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko za 2018 rok.
 6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 1. Uchwała w sprawie absolutorium.
 1. Sprawy różne.
 2. Sprawozdanie sekretarza sesji.
 3. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-06-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-14 10:17
Rada Nadzorcza Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Sport Lesko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku, ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko wpisanej do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.06.2011 r. pod numerem 0000390364.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2019-06-13
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-13 15:25
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka wodociągowego przez ul. Źródlaną w Lesku, na działkach o nr ew. 237/5, 237/6, 522/7 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2019-06-13_obwieszczenie Plik pdf 176.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-06-13
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-13 13:14
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-13 13:14
o wszczęciu w dniu 10 czerwca 2019r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Rzeszowie, ul Legionów 20, 35-959 Rzeszów postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa /rozbudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Lesko-Glinne”.

Załączniki:

2019-06-13_obwieszczenie Plik pdf 218.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-06-13
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-13 13:16
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-13 13:16
Lesko, dnia 03 czerwca 2019 r.
                                                                                                   
                          
 
ZAPROSZENIE
 
Zapraszam na X sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 07 czerwca 2019 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Podjęcie uchwały:
 1. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lesko.
 2. Uchwała w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 3. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 4. Uchwała w sprawie najmu pomieszczeń w Domu Ludowym w Huzelach dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z siedzibą w Huzelach.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłKlub Radnych Prawo i Sprawiedliwość2019-06-06
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-06 07:40
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie tarasu widokowego, ścieżki turystycznej oraz oświetlenia zewnętrznego wraz z elementami małej architektury na części działki o nr ew. 1167/1 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

30-05-2019_obwieszczenie Plik pdf 153.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-05-30
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-30 13:47
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-30 13:47
Lesko, dnia 21 maja 2019 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na IX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 14:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Lesko oraz sprawozdania za 2018 r. z realizacji celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 -2022.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lesko na 2019 rok.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości obciążanej działka nr 790 stanowiącej własność Gminy Lesko na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej oznaczonej jako działka nr 878 położonej w miejscowości Huzele.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 309 o pow. 0,03 ha położonej w miejscowości Łukawica, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,  której stan prawny uregulowano w księdze wieczystej nr KS1E/**********.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności części działki nr 305 o pow. ok. 0,0250 ha, położonej w miejscowości Łukawica uregulowanej w księdze wieczystej nr KS1E/********** w celu urządzenia zatoki przy drodze gminnej 346.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego  prawa własności nieruchomości zabudowanej innymi budynkami niemieszkalnymi, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 56/3 i 56/4 o łącznej pow. 0,1047 ha położonej w miejscowości Łukawica, której stan prawny uregulowano w księdze wieczystej nr KS1E/********** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku.
 8. Uchwała wyrażenia zgody na nabycie prawa własności części działki nr 91 o pow. ok. 0,0300 ha, położonej w miejscowości Manasterzec, której stan prawny uregulowano w księdze wieczystej nr KS1E/********** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku w celu urządzenia wewnętrznej drogi dojazdowej do urządzeń przepompowni.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-05-27
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-27 10:02
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-27 10:04
Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art. 37, ust. 1, pkt 2 lit. f, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869)  -  Burmistrz Miasta i Gminy Lesko podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:

Załączniki:

2019-05-24_ogloszenie Plik pdf 44.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłUrszula Kochniarczyk - Inspektor2019-05-24
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-24 13:54
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-24 13:55
Urząd Miasta i Gminy w Lesku informuje, że w dniu 14.05.2019r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku Inwestora – Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew-Polańczyk”.

Postępowanie prowadzi Wójt Gminy Solina.

Strony postępowania mogą wnosić uwagi oraz zapoznać się  materiałami  sprawy można osobiście w Urzędzie Gminy Solina , ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk pok. 18, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Lesku ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, pok. 210 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

W załączeniu treść obwieszczenia Wójta Gminy Solina

Załączniki:

2019-05-22_ogloszenie Plik pdf 232.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-05-22
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-22 16:12
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-22 16:13
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
 
ogłasza konkurs na stanowisko
 
Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w  Lesku
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2019-05-17
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-17 16:58
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
 
ogłasza konkurs na stanowisko
 
Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2019-05-17
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-17 18:02
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 4/6, 5/8, 5/6, 4/5 położonych w m. Lesko obręb Lesko_Posada Leska.

Załączniki:

2019-05-15_obwieszczenie Plik pdf 151.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-05-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-15 15:05

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku, przebudowie stropodachu na dach stromy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-biurowego na budynek zakwaterowania turystyczno-rekreacyjnego z częścią handlową na części działek o nr ew. 880/5, 880/3, 904/7 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2019-04-30_obwieszczenie Plik pdf 152.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-04-30
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-30 11:07
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-30 11:08
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza wodociągowego przez ul. Źródlaną w Lesku na działkach o nr ew. 237/5, 237/6, 522/7 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2019-04-30_obwieszczenie Plik pdf 153.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-04-30
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-30 15:08
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-30 15:08
w sprawie  aktualizacji wysokości podstawowej kwoty  dotacji, statystycznej liczby uczniów, wskaźnika zwiększającego i najbliższej gminy w 2019 r.

Aktualizacja wskaźnika
 

Załączniki:

2019-04-30_ogloszenie Plik pdf 295.59 KB
2019-05-29_zmiana Plik pdf 775.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2019-04-30
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-30 07:35
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-29 15:13
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie tarasu widokowego, ścieżki turystycznej oraz oświetlenia zewnętrznego wraz z elementami małej architektury na działce o nr ew. 1167/1 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2019-04-26_obwieszczenie Plik pdf 153.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-04-26
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-26 08:12
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-26 08:12
Lesko, dnia 23 kwietnia 2019 r.
 
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na VIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lesko na 2019 rok.
 2. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat, drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego własność Gminy Lesko, oznaczonego jako działka nr 248 o pow. 6,15 ha położonego w Lesku, obręb: Posada Leska, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1E/00028111/0, z przeznaczeniem na uprawy rolne.
 4. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości Gminy Lesko, położonej w miejscowości Bezmiechowa Dolna oznaczonej jako działka nr 346 o pow. 0,0354 ha , objętej księga wieczystą nr KS1E/00026290/4, dla właścicieli działek przyległych nr 344, 343 oraz 347 i 348.
 5. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 349 o pow. 0,0252 ha położonej w miejscowości Bezmiechowa Dolna, której stan prawny uregulowano w księdze wieczystej nr KS1E/00027597/3.
 6. Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku poprzez ustalenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
 7. Uchwała w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lesko.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-04-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-23 13:12
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku, przebudowa stropodachu na dach stromy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-biurowego na budynek zakwaterowania turystyczno-rekreacyjnego z częścią handlową” na działkach o nr ew. 880/5, 880/3, 904/7 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2019-04-17_obwieszczenie Plik pdf 154.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-04-17
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-17 14:08
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-17 14:08
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 4/6, 5/8, 5/6, 4/5 położonych w m. Lesko obręb Lesko_Posada Leska.

Załączniki:

2019-04-10_obwieszczenie Plik pdf 154.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-04-11
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-11 10:17
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-11 10:17
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku, przebudowie stropodachu na dach stromy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-biurowego na budynek zakwaterowania turystyczno-rekreacyjnego z częścią handlową na działkach o nr ew. 880/5, 880/3, 904/7 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2019-04-01_obwieszczenie Plik pdf 158.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-04-01
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-01 11:41
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-01 11:41
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działek nr ew. 226/1 i 226/2 położonych w m. Lesko obręb Lesko_Posada Leska.

Załączniki:

2019-03-25_obwieszczenie Plik pdf 156.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-03-25
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-25 15:09
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-25 15:09
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU MIASTA I GMINY LESKO
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2019-03-11
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-11 15:44
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-23 13:19
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z częścią usługową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  i  murami oporowymi na działce o nr ew. 962 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2019_03_06_obwieszczenie Plik pdf 150.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-03-06
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-06 12:52
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-06 12:53
Lesko, dnia 26 lutego 2019 r.
 
ZAPROSZENIE

Serdecznie   zapraszam   na   VII   sesję   Rady   Miejskiej   w   Lesku,   którą   zwołuję   na
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2018 r. poz. 994 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 05 marca 2019 r. o godz. 16:00 w sali
nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołów z V sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała   w   sprawie   zmiany   Uchwały   Nr   LI/330/17   z   dnia   18   grudnia   2017   r. dotyczącej udzielenia Samorządowi Województwa Podkarpackiego pomocy rzeczowej w formie wykonania dokumentacji technicznej.
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.
  3. Uchwała w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesko na rok 2019 .
  4. Uchwała   w   sprawie przeznaczenia   do   sprzedaży   części   nieruchomości   mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Lesku oznaczonej jako działka nr 1299/4 o pow. 0,0131 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014762/7 oraz jako część działki   nr   1013/14   o   pow.   ok.   0,01   ha   posiadającej   księgę   wieczystą nr KS1E/00020621/2 .
  5. Uchwała   w   sprawie   wyrażenia   zgody   na   sprzedaż   i   udzielenie   bonifikaty   przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Rynek 15 w Lesku.
  6. Uchwała   w   sprawie  wyrażenia   zgody   na   wydzierżawienie   na   okres   10   lat,   drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego własność Gminy Lesko, oznaczonego jako część działki   nr   116/3   o pow.   400   m2   .dla   której   prowadzona   jest   księga   wieczysta nr KS1E/00028111/0,   z przeznaczeniem   na   prowadzenie   działalności   edukacyjno-sportowej.
  7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
  8. Uchwała w sprawie  określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej   dla   podmiotów   prowadzących   żłobki,   kluby  dziecięce   lub   zatrudniających dziennych   opiekunów   oraz   dziennych   opiekunów   prowadzących   działalność   na własny rachunek.
  9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Hoczew.
  10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr V/42/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.​
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Lesku
mgr Edyta Wojtowicz - Wojdanowska
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-03-05
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-05 07:20
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działek nr ew. 809/2, 809/5, 809/11, 811/1, 811/6, 811/7, 811/3, 811/8, 811/9, 810, 919/1 położonych w miejscowości Średnia Wieś.

Załączniki:

2019-02-28_obwieszczenie Plik pdf 158.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-03-01
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-01 13:48
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-01 13:49
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku  handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny z częścią usługową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i murami oporowymi” na  działce nr ew. 962 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2019-02-15_obwieszczenie Plik pdf 149.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-02-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-15 15:33
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-15 15:34
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ewid. 226/1, 226/2 położonych w m. Lesko, obręb: Posada Leska.

Załączniki:

2019-02-12_obwieszczenie Plik pdf 36.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-02-12
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 15:34
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-12 15:34
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części budynku (kondygnacja 3 i 2) z administracyjnej na mieszkalną na działce o nr ew. 654/11 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2019-02-08_obwieszczenie Plik pdf 141.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Szulc - Samodzielny referent2019-02-08
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-08 14:31
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-02-08 14:32
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na V sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 16:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołów z III i IV sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznych.
 4. Uchwała w sprawie zmiany nazwy gminnej jednostki organizacyjnej Leskiego Centrum Edukacji, Sportu i Promocji oraz zmiany Uchwały Nr XXXIV/214/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/124/2008 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesku.
 7. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek i świadczenie rzeczowe.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 ,,Ciepły posiłek w szkole”.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku na 2019r.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku na 2019 r.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku na 2019 r.
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku na 2019 r.
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku na 2019 r.
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lesku na 2019 r.
 15. Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Lesko do składu osobowego Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku.
 16. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lesku.
 17. Uchwała w sprawie zgłoszenia przedstawiciela organu Gminy Lesko do składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 18. Uchwała w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Lesko do Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 151/3 o pow. 0,0043 ha położonej w Dziurdziowie posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014925/8 za działkę nr 265/6 o pow. 0,0043 ha położoną w Dziurdziowie posiadającą księgę wieczystą nr KS1E/00032955/9.
 20.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lesko, działki nr 115/2 o pow. 0,0149 ha położonej w Lesku obręb Lesko_Wola Postołowa dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00034404/6 oraz działki nr 179/1 o pow.  0,0043 ha położonej w Lesku obręb Lesko_Wola Postołowa dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00035228/5, celem nabycia pod drogę oraz uchylenia uchwały własnej Nr XXV/185/12 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 18 września 2012 r.
 21. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w miejscowości Postołów oznaczonej jako działka nr 146 o pow. 0,18 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00020939/4 na poszerzenie nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako działki nr 101/3, 101/4, 105 i 108 położone w miejscowości Postołów.
 22. Uchwała w sprawie obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 23. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Lesku
mgr Edyta Wojtowicz - Wojdanowska
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2019-01-24
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-24 07:41
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-24 07:42
W sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów, wskaźnika zwiększającego i najbliższej gminy w 2019r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2019-01-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-15 23:49
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-15 23:50
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia o nazwie: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku (kondygnacja 3 i 2) z administracyjnej na mieszkalną” na działce nr ew. 654/11 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2019-01-11_obwieszczenie Plik pdf 398.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2019-01-11
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-11 15:08
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-11 15:09
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 809/2, 809/5, 809/11, 811/1, 811/6, 811/7, 811/3, 811/8, 811/9, 810, 919/1 położonych w m. Średnia Wieś.

Załączniki:

2019-01-10_obwieszczenie Plik pdf 160.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2019-01-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-10 14:27
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-10 14:27
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza
konkurs projektów
 
na realizację zadania własnego Gminy Lesko w 2019 r. w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Załączniki:

Zarzadzenie_174_XII_2018 Plik pdf 1.09 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-12-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-12-19 16:13
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-12-19 16:14
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza
otwarty konkurs ofert
 
na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki:

Zarzadzenie_175_XII_2018 Plik pdf 1.24 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-12-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-12-19 16:15
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-12-19 16:16
Lesko, dnia 06 grudnia 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE

 
Serdecznie zapraszam na IV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr LI/329/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.
 2. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr LX/384/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/223/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 grudnia 2016 r.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/220/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-12-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-12-10 10:50
Lesko, dnia 06 grudnia 2018 r.
                                                                                                                             
 
ZAPROSZENIE
 
Zapraszam na III sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944). Sesja odbędzie się w dniu 07 grudnia 2018 r. o godz. 16:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Podjęcie uchwały
 1. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-12-06
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-12-06 15:25
w sprawie konsultacji projektu uchwały
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko przedstawia do konsultacji:

projekt uchwały  Rady Miejskiej w Lesku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Opinie dotyczące projektów uchwał można składać w terminie 28.11.2018r. – 10.12.2018 r.
w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1 lub pocztą elektroniczną na adres: educentrum@lesko.pl lub gmina@lesko.pl.
Opinia powinna zawierać: nazwę podmiotu przedstawiającego opinię, datę jej przedstawienia, treść oraz nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu. Formularz opinii w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-11-28
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-28 15:52
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-28 15:52
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku usługowego na części działki o nr ew. 1517/10 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-11-28_obwieszczenie Plik pdf 142.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-11-28
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-28 15:24
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-28 15:24
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Lesko w 2019  r. z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.


w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wysokości kwoty przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego w  Gminie Lesko w 2019 r.  w związku z otwartym konkursem ofert z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Załączniki:

Zarzadzenie_179_XII_2018 Plik pdf 523.47 KB
zarzadzenie_156_O_2018 Plik pdf 1.40 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2018-11-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-23 15:00
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-12-20 14:21
Lesko, dnia 22 listopada 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na II sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lesku. 
 5. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lesku.
 2. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Lesku.
 3. Uchwała w sprawie wyboru składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr LXVI/421/18 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko
 5. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-11-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-23 15:10
w sprawie konsultacji projektu uchwały
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko przedstawia do konsultacji:

projekt uchwały  Rady Miejskiej w Lesku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Opinie dotyczące projektów uchwał można składać w terminie 16.11.2018r. – 27.11.2018 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1 lub pocztą elektroniczną na adres: educentrum@lesko.pl lub gmina@lesko.pl. Opinia powinna zawierać: nazwę podmiotu przedstawiającego opinię, datę jej przedstawienia, treść oraz nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu. Formularz opinii w załączeniu.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-11-16
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-16 11:38
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-16 21:39
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działek nr ew. 1392/2, 1391/45, 1391/43, 1389/12, 1389/15, 1389/17, 1389/20 położonych w m. Lesko oraz nr ew. 167, 174/10, 166/2, 175, 176, 174/46, 174/42, 174/35, 174/11, 296/2, 308 położonych w m. Lesko, obręb: Posada Leska.

Załączniki:

2018-11-15_obwieszczenie Plik pdf 167.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-11-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-15 09:46
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-15 09:47
Lesko, dnia 08 listopada 2018 r.
                                                                                                   
                     
 

ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na LXVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944). Sesja odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

A. SESJA ZWYKŁA
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Podjęcie uchwały
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji zwykłej Rady Miejskiej w Lesku.
 
B. SESJA UROCZYSTA GODZ. 14:15
Porządek obrad:

1. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Lesku za okres kadencji.
2. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
3. Podziękowanie za pracę.
4. Zakończenie obrad Sesji Uroczystej.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-11-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-14 13:09
Lesko dnia 14 listopada 2014 r.
 

 ZAPROSZENIE
 
 
Na podstawie § 1 ust. 2 Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad powiatów, powiadamiam o terminie I sesji Rady Miejskiej w Lesku, która odbędzie się 19 listopada 2018 r. o godzinie 16:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1 w sali nr 7 (parter) z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Wydanie zaświadczeń o wyborze przez Terytorialną Komisję Wyborczą.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 6. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
Barbara Jankiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-11-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-14 13:11

Załączniki:

2018-10-31_ogloszenie.pdf Plik pdf 296.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-10-31
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-31 21:50
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-31 21:51
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego” na części działki nr cw. 1517/10 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-10-30_obwieszczenie.pdf Plik pdf 140.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-10-31
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-31 14:45
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-31 14:46
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach o nr ew. 237/5, 228/2, 229/1, 1606/5, 1606/6 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2018-10-29_obwieszczenie Plik pdf 157.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-10-29
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-29 22:34
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-29 22:35
Lesko, dnia 29 października 2018 r.
 
 
 
 
Zaproszenie
 
 
Serdecznie zapraszam na LXVI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944, 1000). Sesja odbędzie się w dniu 31 października 2018 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIII, LXIV sesji Rady Miejskiej w Lesku
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lesku.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-10-29
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-29 22:32
Lesko, dnia 19 października 2018 r.
 
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na LXV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944, 1000). Sesja odbędzie się w dniu 22 października 2018 r. o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.
  2. Uchylenia uchwały własnej Nr LVII/371/18 z dnia 26 marca 2018 r.
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
  4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
  5. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  6. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia takiej opłaty.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-10-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-19 20:40
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym 
pn.:  "Świetlica socjoterapeutyczna”
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-10-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-15 23:11
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-15 23:11
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie ogrodzenia wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku na działce nr ew. 867/4 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-10-10_obwieszczenie Plik pdf 232.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-10-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 14:57
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 14:57
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego” na części działki nr ew. 1517/10 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-10-10_obwieszczenie Plik pdf 212.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-10-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 15:01
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 15:02
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej działki nr ew. 90 w miejscowości Bachlawa na części działek nr ew. 90, 104, 99, 94, 89 położonych w m. Bachlawa.

Załączniki:

2018-10-10_obwieszczenie Plik pdf 231.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-10-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 14:54
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 14:55
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

na realizację zadania publicznego z zakresu: działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
pn.:  "100 lat Niepodległej Polski w filatelistyce”
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-09-28
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-28 23:44
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-28 23:45
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej działki nr ew. 75 w miejscowości Bachlawa na części działek nr ew. 75; 81; 76/3; 76/5; 76/6; 77; 78/3; 78/2; 78/1 położonych w m. Bachlawa.

Załączniki:

2018-09-27_obwieszczenie.pdf Plik pdf 236.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-09-27
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-27 15:31
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-27 15:32
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych BT 20722 Lesko Północ na działce o nr ew. 111 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-09-17_obwieszczenie.pdf Plik pdf 160.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-09-17
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-17 12:48
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-17 12:48
Lesko, dnia 14 września 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na LXIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) Sesja odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LX, LXI, LXII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 240/2 o pow. 0,0838 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014925/8 za działki nr 231/2  o pow. 0,0071 ha, nr 232/2 o pow. 0,0217 ha i nr 233/2 o pow. 0,1343 ha położone w Dziurdziowie posiadające księgę wieczystą nr KS1E/00010127/6.
 4. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, oznaczonej jako działka nr 879/4 o pow. 0,0218 ha oraz działka nr 1582/15 o pow. 0,0339 ha, położonej w Lesku, posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014765/8.
 5. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 948/11, stanowiącej własność Gminy Lesko na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1263.  
 6. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Lesku oznaczonej jako część działki nr 615/12 o pow. ok. 0,0080 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00009307/2 na poszerzenie nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako działki nr 1434/1, 1434/2, 1448/7 i 615/7 położone w Lesku.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 1322/37, położonej w Lesku, stanowiącej własność Gminy Lesko.
 8. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 9. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego.
 10. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości obciążanej działka nr 277 w miejscowości Łączki oznaczonej jako rów stanowiącej własność Gminy Lesko na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej działek nr 267/3 i 267/4.
 11. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Lesku oznaczonej jako działka nr 731/3 o pow. 0,0023 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014762/7 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 731/1 i 731/2 położone w Lesku 4.
 12. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał własnych i wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-09-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-14 16:15
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 237/5, 228/2, 229/1, 1606/5, 1606/6 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2018-09-13_obwieszczenie.pdf Plik pdf 224.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-09-13
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-13 16:31
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-13 16:32
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję własną Nr 38/18 znak: GPNiOŚ.6730.05.2018 z dnia 11 maja 2018 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania poddasza z przeznaczeniem na cele mieszkalne istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowie 16 sztuk balkonów zewnętrznych wraz z konstrukcją i daszków nad balkonami oraz wejściem do klatki schodowej, wymianie czterech okien na drzwi balkonowe na działce nr ew. 1368/34 położonej w miejscowości Lesko.

Załączniki:

2018-09-11_obwieszczenie.pdf Plik pdf 250.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-09-11
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-11 11:22
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-11 11:22
Lesko, dnia 04 września 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na LXIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944, 1000). Sesja odbędzie się w dniu 06 września 2018 r. o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie utworzenia na terenie Miasta i Gminy Lesko odrębnych obwodów głosowania w zarządzonych na dzień 21października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok-Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia partnerskiego w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko.”
 4. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-09-05
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-05 12:11
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-05 12:11
Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej
Berka Joselewicza 8 w Lesku
zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-09-03
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-03 13:54
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-03 13:54
Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej
Wincentego Pola 11 w Lesku
zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-09-03
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-03 13:46
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-03 13:46
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku (dawna Świątynia Ormiańska) na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci na działce nr ew. 709/4 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-08-30_obwieszczenie.pdf Plik pdf 162.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-08-31
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-31 07:42
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-31 07:43
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji zmieniającej decyzję Nr 38/18 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, znak: GPNiOŚ.6730.05.2018 z dnia 11 maja 2018 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji o nazwie: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza z przeznaczeniem na cele mieszkalne istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowa 16 sztuk balkonów zewnętrznych wraz z konstrukcją i daszków nad balkonami oraz wejściem do klatki schodowej, wymiana czterech okien na drzwi balkonowe” na działce nr ew. 1368/34 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-08-29_obwieszczenie.pdf Plik pdf 175.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-08-29
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-29 15:18
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-29 15:19
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr ew. 930 oraz 931/2 położonych w m. Lesko.

 

Załączniki:

2018-08-14_obwieszczenie.pdf Plik pdf 227.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-08-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-14 15:08
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-14 15:08
Lesko, dnia 03 sierpnia 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na LXII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Sesja odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2018 r. o godz. 09:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-08-03
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-03 13:55
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ogrodzenia wokół budynku ŚDS w Lesku na działce o nr ew. 867/4 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-07-31_obwieszczenie.pdf Plik pdf 157.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-07-31
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-31 10:16
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-31 10:17
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku handlowego na budynek handlowo-usługowo-mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 962 położonej w m. Lesko.

 

Załączniki:

2018-07-20_obwieszczenie.pdf Plik pdf 222.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-07-20
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-20 12:41
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-20 12:42
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew. 75 w m-ci Bachlawa na działkach o nr ew. 75, 81, 76/3, 76/5, 76/6, 77, 78/3, 78/2, 78/1 położonych w m. Bachlawa.

Załączniki:

2018-07-18_obwieszczenie.pdf Plik pdf 238.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-07-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-19 10:11
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-19 10:11
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew. 90 w m-ci Bachlawa na działkach o nr ew. 90, 104, 99, 95/1, 94, 89 położonych w m. Bachlawa.

Załączniki:

2018-07-18_obwieszczenie.pdf Plik pdf 234.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-07-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-19 10:07
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-19 10:08
Lesko, dnia 13 lipca 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na LXI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Sesja odbędzie się w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 09:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco).
 4. Uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lesko.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lesko.  
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-07-13
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-13 08:53
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie i przebudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie odcinka kabla energetycznego w miejscowości Średnia Wieś na części działek nr ew. 93/10, 93/8, 99/5, 99/6, 99/7 oraz 93/9.

Załączniki:

2018-07-05_obwieszczenie.pdf Plik pdf 248.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-07-05
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-05 11:18
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-05 11:19
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku (dawna Świątynia Ormiańska) na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci na działce o nr ew. 709/4 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-07-03_obwieszczenie.pdf Plik pdf 244.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-07-03
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-03 10:09
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-03 10:09
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku handlowego na budynek handlowo-usługowo-mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 962 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-07-02_obwieszczenie.pdf Plik pdf 160.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-07-02
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-02 12:15
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-02 12:15
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 29 września 2020r. 19:56:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.