XML
Zaproszenie na sesję
Serdecznie zapraszam na XX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 04 marca 2020 r. o godz.15:00w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji XV.XVI.XVII.XVIII.XIX.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 7. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie  opłaty miejscowej.
 2. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchylenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat, drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego własność Gminy Lesko, oznaczonego jako część działki nr 790 o pow. 4,5 ha położonego w Huzelach, z przeznaczeniem na cele rolne.
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań
   i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do  sporządzenia zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lesko 7”
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy lesko na rok 2020.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony, drogą bezprzetargową gruntu stanowiącego własność Gminy Lesko. Oznaczonego jako cześć działki nr 948/11 o pow.ok.0,13 ha położonego w Lesku z przeznaczeniem na plac do składowania drewna.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesko położonej w miejscowości Hoczew oznaczonej jako działki nr 48/1 i 48/3 o łącznej pow. 0,0230 ha na działki nr 49/7 i 47/5 o łącznej powierzchni 0,0230 ha.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 135/6 o pow. 0,0379 ha położonej w miejscowości Dziurdziów, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 135/5.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Lesko do Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora.
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Hoczew.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lesko na lata 2020 – 2025 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 16. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lesku Nr XIV/111/19 z 30 września 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesko.
 17. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lesko na rok szkolny 2019/2020.
 18. Uchwała w sprawie uznania petycji w interesie publicznym za niezasługującą na uwzględnienie.
 19. Uchwała w sprawie uznania petycji w interesie publicznym za niezasługującą na uwzględnienie.
 20. Uchwała w sprawie wyboru uzupełniającego na ławników do Sądu Rejonowego w Lesku na kadencję 2020-2023.
8.Sprawy różne.
9.Sprawozdanie sekretarza sesji.
10.Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJadwiga Borgosz2020-02-27
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-27 16:02
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-02-27 16:04