XML
Obiweszczenie Wójta Gminy Solina
 Polańczyk, 30.12.2019 r.
WS.6220.6.2019
 
         
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Solina,
zawiadamia strony, że:
  1. w dniu 18.12.2019 r. wpłynęło odwołanie od decyzji  Wójta Gminy Solina znak: WS.6220.6.2019 z dnia 27.11.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”, planowanego do realizacji przez Inwestora: Zarząd Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk,
  2. w dniu 23.12.2019 r. odwołanie wraz z oryginałami akt sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie.
  3. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
    w Biuletynie Informacji Publicznej.
 Obwieszczenie nastąpiło dnia: 30.12.2019 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
2019-12-30_Obwieszczenie_o _wniesieniu_odwolania Plik pdf 53.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2020-01-02
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-02 16:54
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2020-01-02 16:56