XML
Zaproszenie na sesję
Serdecznie zapraszam na XVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu  03 grudnia  2019 r. o godz.  15:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XV,XVI sesji Rady Miejskiej w Lesku
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 7. Procedowanie nad projektami uchwał:
 1. Uchwała w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
 2. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 3. Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa zobowiązań podatkowych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 4. Uchwała w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana będzie opłata miejscowa.
 5.  Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Aktywny Senior – utworzenie Klubu Seniora w Lesku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia wkładu własnego.
 6. Uchwała w zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko 2019 rok.
 8.  Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lesko
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.
 9. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 10.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości obciążanej działka nr 1013/15 stanowiącej własność Gminy Lesko
 11. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,  których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
 12. Uchwała w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko
 13. Uchwała w sprawie:  powierzenia Leskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesku zadania własnego Gminy Lesko, dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
8.Sprawy różne.
9.Sprawozdanie sekretarza sesji.
10.Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Rachwał - Informatyk2019-11-26
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-11-27 08:58