XML
Zaproszenie na sesję
ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na XV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. o godz. 15.00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Lesku
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
7. Sprawozdanie informacyjno-sprawozdawcze z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
8. Procedowanie nad projektami uchwał:
1) Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.
2) Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektami infrastruktury technicznej oznaczonej jako działka  nr 133/82 położonej w miejscowości Średnia Wieś.
4) Uchwała w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, na drodze publicznej, stanowiącej własność Gminy Lesko, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
5) Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Lesko.
6) Umowa w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem i Gminą Lesko, a Gminą Kępice.
9. Sprawy różne.
10. Sprawozdanie sekretarza sesji.
11. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2019-10-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-23 15:28