XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA
ZAPROSZENIE
Lesko, dnia 18 stycznia 2017 r.
 
                                                                                                    
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm) Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/327/14 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkola publiczne w Gminie Lesko zapewniają bezpłatne  nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
 12. Uchwała w sprawie wykupu działki nr 148/1 o pow. ok. 0,0035 ha, położonej w miejscowości Weremień posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00009746/1, zajętej pod przepompownią kanalizacji sanitarnej.
 13. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesko, położonej w Lesku obręb Lesko - Wola Postołowa oznaczonej jako część działki nr 55 o pow. ok. 0,13 ha, posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014991/1 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 56, 57 i 58 położone w Lesku obręb Lesko-Wola Postołowa.
 14. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności na działce nr 87/24 o pow. 0,0156 ha położonej w miejscowości Postołów stanowiącej własność Gminy Lesko z przeznaczeniem na drogę dojazdową do działek nr 89 i nr 90/3 położonych w miejscowości Postołów.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat drogą       bezprzetargową  nieruchomości położonej w Lesku, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z działek  o numerach 660/30, o pow. 18 m² i 660/31, o pow. 18 m² uwidocznione  w księdze wieczystej KS1E/00014776/8,  z  przeznaczeniem  pod garaże.
 16. Uchwała przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko zabudowanej budynkiem, oznaczonej jako działka nr 962 o pow. 0,0327 ha położona w Lesku posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014762/7.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
 

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-01-20
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-20 09:56