XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA
Zaproszenie
Lesko, dnia 06 grudnia 2016 r.
 
ZAPROSZENIE
 
Zapraszam na XXXV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Sesja odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/248/13 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 26 marca 2013 r.
 2. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 3. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 4. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie określenia rodzajów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-12-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-07 08:10