XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA
Zaproszenie
Lesko, dnia 17 listopada 2016 r.
 

ZAPROSZENIE
 

Serdecznie zapraszam na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
 4. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 5. Uchwała w sprawie zasad i tryby przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017.
 7. Uchwała w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz


 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-11-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-22 12:46