URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Rozeznanie cenowe na: Wykonanie koncepcji oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
zagospodarowania przestrzeni miejskiej w Lesku

 

Aktualizacja załącznika nr 1

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Rachwał - Informatyk2019-10-09
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-09 17:02
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-10 09:26
Urząd Miasta i Gminy Lesko zaprasza do złożenia ofert na dostawę samochodu osobowego typu bus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zgodnie z art. 4 ust. 8.)
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2019-10-02
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-02 15:01
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-10 17:15
Urząd Miasta i Gminy Lesko zaprasza do złożenia ofert na dostawę samochodu osobowego typu bus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zgodnie z art. 4 ust. 8.)
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJolanta Kaczmarska - Kierownik2019-09-24
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-24 15:14
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-10-02 15:00
Gmina Lesko zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.:
„Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lesko”
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-09-09
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-09 14:55
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-09-09 14:56
Gmina Lesko zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Hoczwi.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłKatarzyna Filar - Samodzielny referent2019-08-05
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-05 14:29
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-08-19 12:13
Gmina Lesko zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.:
„Usunięcie zakrzaczeń z nieruchomości gminnych położonych w rejonie „Wzgórza Baszty” wraz z uprzątnięciem terenu”
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-07-04
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-07-04 15:23
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-07-11 11:09
Gmina Lesko zaprasza do składania ofert na wykonanie robót drogowych dla zadania pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 422 o długości 333 mb w km 0+231 – 0+563 w miejscowości Hoczew”.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIrena Kapral - Kierownik2019-06-28
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-28 15:21
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-07-18 15:01

Gmina Lesko zaprasza do składania ofert na wykonanie robót drogowych dla zadania pn: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 802 o długości 685 mb w km 0+000 – 0+685 w miejscowości Jankowce”.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIrena Kapral - Kierownik2019-06-28
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-28 15:23
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-07-18 15:01
Gmina Lesko zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.: „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lesko”

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie na adres :
Urząd Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko  - Kancelaria ogólna (parter budynku) do dnia 5 lipca 2019 roku, do godziny 10: 00, z dopiskiem : „Oferta dla zadania: Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lesko. Nie otwierać do dnia 5.07.2019 r. do godz. 10.00.”

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego , w pokoju 109, dnia 05.07.2019r o godz. 10.20.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-06-24
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-06-24 15:15
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-07-11 11:10
Urząd Miasta i Gminy Lesko zaprasza do złożenia ofert na opracowanie „innej mapy do celów prawnych” :
  • ze wznowienia znaków granicznych lub ustalenia punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 305 oznaczonej symbolem dr położonej w obrębie Hoczew stanowiącej własność Gminy Lesko objętej księgą wieczystą nr KS1E/00020931/8.

Załączniki:

2019-05-24_zapytanie_ofertowe Plik pdf 259.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłEdyta Mikołajczak2019-05-24
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-24 14:09
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-24 14:10
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pn. :
Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lesko oraz obowiązujących miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesko zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1945, ze zm.) wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Lesku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesko –  z uzasadnieniem  i projektem uchwały w sprawie oceny aktualności obowiązujących na terenie Gminy Lesko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - z uzasadnieniem
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-04-17
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-17 14:15
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-05-06 15:18
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa widowni amfiteatru w Lesku”.

Ofertę cenową wraz z zaakceptowanym projektem umowy należy złożyć w siedzibie Gminy Lesko, Parkowa 1, 38-600 Lesko do dnia 10.04.2019 r. do godz.14:00.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłWiesław Czawa - Inspektor2019-04-01
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-01 15:08
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-12 19:14
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa tarasu widokowego wraz z ścieżką spacerowa na górę „Baszta” w Lesku”.
 
Ofertę cenową wraz z zaakceptowanym projektem umowy należy złożyć w siedzibie Gminy Lesko, Parkowa 1, 38-600 Lesko do dnia 08.04.2019 r. do godz.14:00.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłWiesław Czawa - Inspektor2019-03-29
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-29 08:58
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-16 07:30
Gmina Lesko zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:
„Wykonanie siłowni zewnętrznych dla 6 sołectw gminy Lesko: Bezmiechowa Dolna, Bezmiechowa Górna, Manasterzec, Glinne, Jankowce, Łukawica”.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłKatarzyna Filar - Samodzielny referent2019-03-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-19 11:51
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-16 07:31
Gmina Lesko zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:
„Wykonanie siłowni zewnętrznych dla 6 sołectw gminy Lesko: Huzele, Średnia Wieś, Dziurdziów, Hoczew, Weremień i Postołów”.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłKatarzyna Filar - Samodzielny referent2019-03-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-03-19 11:49
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-04-16 07:32
Gmina Lesko zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.
„Wykonywanie usługi z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Lesko w 2019 r.”


 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2019-01-03
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-03 11:59
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2019-01-03 12:00
Gmina Lesko zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.
„Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Hoczew”- kontynuacja.
 
termin składania ofert do dnia 21.09.2018 r. godz. 15:00
termin wykonania do dnia 20.12.2018 r.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłWiesław Czawa - Inspektor2018-09-13
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-13 16:38
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-13 16:39
Gmina Lesko zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.

„Przebudowa sieci napowietrznej nN polegająca na podwieszeniu przewodu oświetleniowego wraz z oprawami na istniejących słupach linii nN w miejscowości Jankowce”
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłWiesław Czawa - Inspektor2018-09-06
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-06 14:28
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-06 15:16
Gmina Lesko zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Lesko w zakresie siłowni plenerowej i strefy relaksu
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAgata Kurkowska - Inspektor2018-08-22
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-22 14:53
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-10 16:00
Gmina Lesko zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Lesko w zakresie placu zabaw”.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAgata Kurkowska - Inspektor2018-08-22
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-22 14:50
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-10 16:00
Gmina Lesko zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Lesko w zakresie placu zabaw”
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAgata Kurkowska - Inspektor2018-08-08
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-08 15:13
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-21 15:20
Gmina Lesko zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Hoczew”
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAgata Kurkowska - Inspektor2018-08-08
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-08 15:04
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-10 16:00
Gmina Lesko zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Lesko w zakresie siłowni plenerowej i strefy relaksu”
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAgata Kurkowska - Inspektor2018-08-08
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-08 15:10
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-21 15:19
Gmina Lesko zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
„Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Lesko i Hoczew”
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAgata Kurkowska - Inspektor2018-07-26
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-26 15:30
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-08 14:40
Gmina Lesko, zaprasza do złożenia ofert na:
Wykonywanie usługi z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Lesko w 2018 roku
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Kmiecińska - Leśnik2018-02-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-22 15:21
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-12 09:01
Gmina Lesko, zaprasza do złożenia ofert na:

Wykonywanie usługi z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Lesko w 2018 roku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Kmiecińska - Leśnik2018-02-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-06 12:55
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-16 08:20
Gmina Lesko, zaprasza do złożenia ofert na:

Wykonywanie usługi z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Lesko w 2018 roku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Kmiecińska - Leśnik2018-01-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-25 15:01
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-01 14:13
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 14 października 2019r. 10:42:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.