Lesko, dnia 06 grudnia 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE

 
Serdecznie zapraszam na IV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr LI/329/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.
 2. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr LX/384/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2019 rok.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/223/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 grudnia 2016 r.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/220/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-12-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-12-10 10:50
Lesko, dnia 06 grudnia 2018 r.
                                                                                                                             
 
ZAPROSZENIE
 
Zapraszam na III sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944). Sesja odbędzie się w dniu 07 grudnia 2018 r. o godz. 16:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Podjęcie uchwały
 1. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-12-06
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-12-06 15:25
OGŁOSZENIE O NABORZE
na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. promocji i turystyki
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-11-30
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-30 23:12
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-12-12 15:34
w sprawie konsultacji projektu uchwały
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko przedstawia do konsultacji:

projekt uchwały  Rady Miejskiej w Lesku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Opinie dotyczące projektów uchwał można składać w terminie 28.11.2018r. – 10.12.2018 r.
w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1 lub pocztą elektroniczną na adres: educentrum@lesko.pl lub gmina@lesko.pl.
Opinia powinna zawierać: nazwę podmiotu przedstawiającego opinię, datę jej przedstawienia, treść oraz nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu. Formularz opinii w załączeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-11-28
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-28 15:52
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-28 15:52
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku usługowego na części działki o nr ew. 1517/10 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-11-28_obwieszczenie Plik pdf 142.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-11-28
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-28 15:24
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-28 15:24
Lesko, dnia 22 listopada 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na II sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lesku. 
 5. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lesku.
 2. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Lesku.
 3. Uchwała w sprawie wyboru składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr LXVI/421/18 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko
 5. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-11-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-23 15:10
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Lesko w 2019  r. z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Załączniki:

zarzadzenie_156_O_2018 Plik pdf 1.40 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2018-11-23
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-23 15:00
w sprawie konsultacji projektu uchwały
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko przedstawia do konsultacji:

projekt uchwały  Rady Miejskiej w Lesku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Opinie dotyczące projektów uchwał można składać w terminie 16.11.2018r. – 27.11.2018 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1 lub pocztą elektroniczną na adres: educentrum@lesko.pl lub gmina@lesko.pl. Opinia powinna zawierać: nazwę podmiotu przedstawiającego opinię, datę jej przedstawienia, treść oraz nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu. Formularz opinii w załączeniu.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-11-16
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-16 11:38
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-16 21:39
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działek nr ew. 1392/2, 1391/45, 1391/43, 1389/12, 1389/15, 1389/17, 1389/20 położonych w m. Lesko oraz nr ew. 167, 174/10, 166/2, 175, 176, 174/46, 174/42, 174/35, 174/11, 296/2, 308 położonych w m. Lesko, obręb: Posada Leska.

Załączniki:

2018-11-15_obwieszczenie Plik pdf 167.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-11-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-15 09:46
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-15 09:47
Lesko, dnia 08 listopada 2018 r.
                                                                                                   
                     
 

ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na LXVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944). Sesja odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

A. SESJA ZWYKŁA
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Podjęcie uchwały
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji zwykłej Rady Miejskiej w Lesku.
 
B. SESJA UROCZYSTA GODZ. 14:15
Porządek obrad:

1. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Lesku za okres kadencji.
2. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
3. Podziękowanie za pracę.
4. Zakończenie obrad Sesji Uroczystej.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-11-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-14 13:09
Lesko dnia 14 listopada 2014 r.
 

 ZAPROSZENIE
 
 
Na podstawie § 1 ust. 2 Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad powiatów, powiadamiam o terminie I sesji Rady Miejskiej w Lesku, która odbędzie się 19 listopada 2018 r. o godzinie 16:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1 w sali nr 7 (parter) z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Wydanie zaświadczeń o wyborze przez Terytorialną Komisję Wyborczą.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 6. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
Barbara Jankiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-11-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-14 13:11
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego” na części działki nr cw. 1517/10 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-10-30_obwieszczenie.pdf Plik pdf 140.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-10-31
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-31 14:45
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-31 14:46

Załączniki:

2018-10-31_ogloszenie.pdf Plik pdf 296.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-10-31
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-31 21:50
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-31 21:51
Lesko, dnia 29 października 2018 r.
 
 
 
 
Zaproszenie
 
 
Serdecznie zapraszam na LXVI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944, 1000). Sesja odbędzie się w dniu 31 października 2018 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIII, LXIV sesji Rady Miejskiej w Lesku
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lesku.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-10-29
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-29 22:32
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach o nr ew. 237/5, 228/2, 229/1, 1606/5, 1606/6 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2018-10-29_obwieszczenie Plik pdf 157.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-10-29
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-29 22:34
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-29 22:35
OGŁOSZENIE O NABORZE
na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika
na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki leśnej
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-10-25
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-25 15:32
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-11-15 13:57
Lesko, dnia 19 października 2018 r.
 
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na LXV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944, 1000). Sesja odbędzie się w dniu 22 października 2018 r. o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.
  2. Uchylenia uchwały własnej Nr LVII/371/18 z dnia 26 marca 2018 r.
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
  4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
  5. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  6. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia takiej opłaty.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-10-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-19 20:40
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym 
pn.:  "Świetlica socjoterapeutyczna”
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-10-15
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-15 23:11
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-15 23:11
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej działki nr ew. 90 w miejscowości Bachlawa na części działek nr ew. 90, 104, 99, 94, 89 położonych w m. Bachlawa.

Załączniki:

2018-10-10_obwieszczenie Plik pdf 231.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-10-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 14:54
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 14:55
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego” na części działki nr ew. 1517/10 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-10-10_obwieszczenie Plik pdf 212.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-10-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 15:01
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 15:02
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie ogrodzenia wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku na działce nr ew. 867/4 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-10-10_obwieszczenie Plik pdf 232.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-10-10
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 14:57
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-10-10 14:57
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

na realizację zadania publicznego z zakresu: działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
pn.:  "100 lat Niepodległej Polski w filatelistyce”
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-09-28
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-28 23:44
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-28 23:45
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej działki nr ew. 75 w miejscowości Bachlawa na części działek nr ew. 75; 81; 76/3; 76/5; 76/6; 77; 78/3; 78/2; 78/1 położonych w m. Bachlawa.

Załączniki:

2018-09-27_obwieszczenie.pdf Plik pdf 236.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-09-27
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-27 15:31
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-27 15:32
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych BT 20722 Lesko Północ na działce o nr ew. 111 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-09-17_obwieszczenie.pdf Plik pdf 160.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-09-17
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-17 12:48
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-17 12:48
Lesko, dnia 14 września 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na LXIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) Sesja odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LX, LXI, LXII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 240/2 o pow. 0,0838 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014925/8 za działki nr 231/2  o pow. 0,0071 ha, nr 232/2 o pow. 0,0217 ha i nr 233/2 o pow. 0,1343 ha położone w Dziurdziowie posiadające księgę wieczystą nr KS1E/00010127/6.
 4. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, oznaczonej jako działka nr 879/4 o pow. 0,0218 ha oraz działka nr 1582/15 o pow. 0,0339 ha, położonej w Lesku, posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014765/8.
 5. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 948/11, stanowiącej własność Gminy Lesko na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1263.  
 6. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Lesku oznaczonej jako część działki nr 615/12 o pow. ok. 0,0080 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00009307/2 na poszerzenie nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako działki nr 1434/1, 1434/2, 1448/7 i 615/7 położone w Lesku.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 1322/37, położonej w Lesku, stanowiącej własność Gminy Lesko.
 8. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 9. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego.
 10. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości obciążanej działka nr 277 w miejscowości Łączki oznaczonej jako rów stanowiącej własność Gminy Lesko na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej działek nr 267/3 i 267/4.
 11. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Lesku oznaczonej jako działka nr 731/3 o pow. 0,0023 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014762/7 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 731/1 i 731/2 położone w Lesku 4.
 12. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał własnych i wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-09-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-14 16:15
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 237/5, 228/2, 229/1, 1606/5, 1606/6 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2018-09-13_obwieszczenie.pdf Plik pdf 224.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-09-13
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-13 16:31
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-13 16:32
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję własną Nr 38/18 znak: GPNiOŚ.6730.05.2018 z dnia 11 maja 2018 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania poddasza z przeznaczeniem na cele mieszkalne istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowie 16 sztuk balkonów zewnętrznych wraz z konstrukcją i daszków nad balkonami oraz wejściem do klatki schodowej, wymianie czterech okien na drzwi balkonowe na działce nr ew. 1368/34 położonej w miejscowości Lesko.

Załączniki:

2018-09-11_obwieszczenie.pdf Plik pdf 250.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-09-11
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-11 11:22
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-11 11:22
Lesko, dnia 04 września 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na LXIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944, 1000). Sesja odbędzie się w dniu 06 września 2018 r. o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie utworzenia na terenie Miasta i Gminy Lesko odrębnych obwodów głosowania w zarządzonych na dzień 21października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok-Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia partnerskiego w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko.”
 4. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-09-05
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-05 12:11
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-05 12:11
Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej
Wincentego Pola 11 w Lesku
zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-09-03
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-03 13:46
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-03 13:46
Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej
Berka Joselewicza 8 w Lesku
zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-09-03
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-03 13:54
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-03 13:54
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku (dawna Świątynia Ormiańska) na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci na działce nr ew. 709/4 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-08-30_obwieszczenie.pdf Plik pdf 162.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-08-31
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-31 07:42
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-31 07:43
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji zmieniającej decyzję Nr 38/18 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, znak: GPNiOŚ.6730.05.2018 z dnia 11 maja 2018 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji o nazwie: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza z przeznaczeniem na cele mieszkalne istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowa 16 sztuk balkonów zewnętrznych wraz z konstrukcją i daszków nad balkonami oraz wejściem do klatki schodowej, wymiana czterech okien na drzwi balkonowe” na działce nr ew. 1368/34 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-08-29_obwieszczenie.pdf Plik pdf 175.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-08-29
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-29 15:18
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-29 15:19
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr ew. 930 oraz 931/2 położonych w m. Lesko.

 

Załączniki:

2018-08-14_obwieszczenie.pdf Plik pdf 227.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-08-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-14 15:08
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-14 15:08
Lesko, dnia 03 sierpnia 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na LXII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Sesja odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2018 r. o godz. 09:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-08-03
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-03 13:55
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ogrodzenia wokół budynku ŚDS w Lesku na działce o nr ew. 867/4 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-07-31_obwieszczenie.pdf Plik pdf 157.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-07-31
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-31 10:16
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-31 10:17
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku handlowego na budynek handlowo-usługowo-mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 962 położonej w m. Lesko.

 

Załączniki:

2018-07-20_obwieszczenie.pdf Plik pdf 222.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-07-20
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-20 12:41
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-20 12:42
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew. 90 w m-ci Bachlawa na działkach o nr ew. 90, 104, 99, 95/1, 94, 89 położonych w m. Bachlawa.

Załączniki:

2018-07-18_obwieszczenie.pdf Plik pdf 234.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-07-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-19 10:07
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-19 10:08
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew. 75 w m-ci Bachlawa na działkach o nr ew. 75, 81, 76/3, 76/5, 76/6, 77, 78/3, 78/2, 78/1 położonych w m. Bachlawa.

Załączniki:

2018-07-18_obwieszczenie.pdf Plik pdf 238.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-07-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-19 10:11
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-19 10:11
Lesko, dnia 13 lipca 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na LXI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Sesja odbędzie się w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 09:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco).
 4. Uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lesko.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lesko.  
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-07-13
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-13 08:53
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie i przebudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie odcinka kabla energetycznego w miejscowości Średnia Wieś na części działek nr ew. 93/10, 93/8, 99/5, 99/6, 99/7 oraz 93/9.

Załączniki:

2018-07-05_obwieszczenie.pdf Plik pdf 248.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-07-05
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-05 11:18
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-05 11:19
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku (dawna Świątynia Ormiańska) na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci na działce o nr ew. 709/4 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-07-03_obwieszczenie.pdf Plik pdf 244.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-07-03
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-03 10:09
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-03 10:09
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku handlowego na budynek handlowo-usługowo-mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 962 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-07-02_obwieszczenie.pdf Plik pdf 160.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-07-02
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-02 12:15
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-02 12:15
OGŁOSZENIE O NABORZE
na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-06-29
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-29 14:58
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-25 15:36
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie budynku administracyjno-warsztatowego, budowie trzech wiat stalowych oraz budowie infrastruktury towarzyszącej w ramach rozbudowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lesku na działce nr ew. 1391/37.

Załączniki:

2018-06-28_obwieszczenie.pdf Plik pdf 253.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-06-28
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-28 12:39
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-28 12:39
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 930, 931/2 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2018-06-27_obwieszczenie.pdf Plik pdf 234.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-06-27
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-27 14:02
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-27 14:02
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór  i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu miasta i gminy lesko.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2018-06-25
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-25 12:30
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-18 14:27
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku handlowego na budynek handlowo-usługowo-mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 962 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-06-21_obwieszczenie.pdf Plik pdf 225.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-06-21
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-21 09:46
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-21 09:46
Lesko, dnia 18 czerwca 2018 r.
 
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na LX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Sesja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Informacja w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Lesko.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umowy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w Gminie Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2018 na odbiór, transport i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości mienia komunalnego gminy Lesko, położonej w Lesku  oznaczonej jako działka nr 1541/2 o pow. 0,0369 ha posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014765/8, dla właścicieli działek przyległych nr 1495 i 1542 położonych w Lesku.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działki komunalnej nr 327/32 o pow.  ok. 0,1106 ha położonej w Dziurdziowie posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00029670/3 za część działki nr 343/1 o pow. ok. 0,0648 ha położonej w Dziurdziowie posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00002456/2.
 8. Uchwała w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Lesko  
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-06-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-19 11:19
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-19 11:20
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji uzdatniania wody w ramach zadania p.n. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa”.

Załączniki:

2018-06-19_obwieszczenie.pdf Plik pdf 244.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-06-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-19 14:30
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-19 14:30
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie wodociągu doprowadzającego wodę ze studni głębinowych do stacji uzdatniania wody w ramach zadania p.n. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa”.

Załączniki:

2018-06-19_obwieszczenie_a.pdf Plik pdf 253.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-06-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-19 14:27
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-19 14:28
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. obsługi sekretariatu
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-06-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-06-12 10:48
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-03 09:35
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr ew. 933, 934, 935, 936, 937/1, 937/2 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2018-06-12_obwieszczenie.pdf Plik pdf 236.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-06-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-06-12 14:41
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-06-12 14:42
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu
(treść w załączeniu)

Załączniki:

2018-06-05_ogloszenie.pdf Plik pdf 378.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-06-05
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-06-05 15:28
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-06-05 15:29
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie budynku administracyjno – warsztatowego, budowie trzech wiat stalowych oraz budowie infrastruktury towarzyszącej w ramach rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lesku na działce o nr ew. 1391/37 położonej w m. Lesko.
 

Załączniki:

2018-06-01_obwieszczenie.pdf Plik pdf 243.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-06-01
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-06-01 14:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-06-01 14:10
Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art. 37, ust. 1, pkt 2 lit. f, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Lesko podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na rat

Załączniki:

2018-05-30_umorzenia.pdf Plik pdf 260.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłUrszula Kochniarczyk - Inspektor2018-05-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-30 14:08
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-30 14:09
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i przebudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Średnia Wieś na części działek o nr ew. 93/10, 93/8, 99/5, 99/6, 99/7, 93/9 położonych w m. Średnia Wieś.
Jednocześnie zawiadamiamy, że został sporządzony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Ww. projekt, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został przesłany celem uzgodnienia do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Starosty Leskiego.
 

Załączniki:

2018-05-29_obwieszczenie.pdf Plik pdf 282.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-05-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-29 15:16
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-29 15:17
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przez Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesku oraz zasad ich stosowania, podlegających publicznemu ogłoszeniu na okres 3 lat od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 10 czerwca 2021 r.

W załączeniu pełna treść informacji.

Poniżej link do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie:

Załączniki:

Taryfa
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2018-05-28
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-28 14:39
Lesko, dnia 17 maja 2018 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE


Serdecznie zapraszam na LIX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) Sesja odbędzie się w dniu 04 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 2. Uchwała w sprawie absolutorium.
 3. Uchwała w sprawie stanowiska dokumentacyjnego – „Na Oszczaczu.”.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-05-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-25 07:53
Urząd Miasta i Gminy Lesko informuje, że dnia 1 stycznia 2018 r. weszła
w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566) nakładająca na samorząd lokalny obowiązek naliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
 

Załączniki:

Pełna treść informacji Plik pdf 825.23 KB
Oświadczenie do pobrania Plik pdf 586.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-05-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-23 12:32
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-23 12:33
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania poddasza z przeznaczeniem na cele mieszkalne istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowie 16 sztuk balkonów zewnętrznych wraz z konstrukcją i daszków nad balkonami oraz wejściem do klatki schodowej, wymianie czterech okien na drzwi balkonowe na działce nr ew. 1368/34 położonej w miejscowości Lesko.
 

Załączniki:

2018-05-11_obwieszczenie.pdf Plik pdf 246.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-05-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-11 13:47
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-11 13:47
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Średnia Wieś na części działek nr ew. 934, 1038/2, 1037, 933/1, 932, 931/4 położonych w m. Średnia Wieś.
 

Załączniki:

2018-04-27_obwieszczenie_C.pdf Plik pdf 242.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-05-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-07 08:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-07 08:11
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa stacji uzdatniania wody w ramach zadania p.n. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa” na działkach o nr ew. 100/1, 100/2, 108, 99/6, 99/2, 99/7 położonych w m. Średnia Wieś.
 

Załączniki:

2018-04-27_obwieszczenie.pdf Plik pdf 245.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-05-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-07 08:05
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-07 08:06
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa wodociągu doprowadzającego wodę ze studni głębinowych do stacji uzdatniania wody w ramach zadania p.n. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa” na działkach o nr ew. 1276/4, 43, 1279, 70, 1276/2, 1276/3, 1280, 14/4, 14/3, 14/2, 15, 83, 93/8, 93/10 położonych w m. Średnia Wieś.
 

Załączniki:

2018-04-27_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 263.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-05-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-07 08:08
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-07 08:08
OGŁOSZENIE O NABORZE
na stanowisko urzędnicze do spraw informatycznych
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-04-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-25 14:55
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-29 11:35
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 
W dniu 20 kwietnia 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa”.

W dniach od 25 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju nr 46 oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lesko, w godzinach pracy tych Urzędów.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-04-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-25 15:03
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-25 15:04
Lesko, dnia 23 kwietnia 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na LVIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Sesja odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godz. 09:30 w sali Nr 109 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie listu gratulacyjnego dla Pani Marii Romanek za zdobycie najwyższej nagrody w teleturnieju telewizyjnym „Milionerzy.”
 4. Przyjęcie protokołu z LVI i LVII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 2. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
 3. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 4. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej i wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.
 5. Uchwała wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr ewidencyjny 1607/1, 1607/2, 1607/3, 1607/3, 1607/4, 1607/5, 1607/6 i 1607/7, położonych w Lesku stanowiących własność Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lesko
  na lata 2017 – 2023.”
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-04-24
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-24 10:36
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 933, 934, 935, 936, 937/1, 937/2 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2018-04-18_obwieszczenie.pdf Plik pdf 238.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-04-18
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-18 15:31
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-18 15:32
Urząd Miasta i Gminy Lesko uprzejmie informuje, że od dnia 15 kwietnia br. zostaną zamknięte wiaty śmietnikowe zlokalizowane w centrum miasta, przeznaczone do korzystania przez mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz kuchennych odpadów biodegradowalnych.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-04-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-13 15:43
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-13 15:43
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działek nr ew. 44/5, 43, 42, 41/3, 41/6 położonych w m. Bachlawa.
 

Załączniki:

2018-04-13_obwieszczenie.pdf Plik pdf 243.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-04-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-13 15:37
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-13 15:37
Urząd Miasta i Gminy Lesko uprzejmie informuje, że od dnia 15 kwietnia br. zostaną zamknięte wiaty śmietnikowe zlokalizowane w centrum miasta, przeznaczone do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz kuchennych odpadów biodegradowalnych, przez mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Pojemniki na odpady segregowane, zlokalizowane przy wiatach, pozostaną jako ogólnodostępne.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-04-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-13 15:40
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-13 15:42
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkania zbiorowego – bursy szkolnej na budynek długoterminowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Lesku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 1365/17 położonej w m. Lesko.
 

Załączniki:

2018-04-12_obwieszczenie.pdf Plik pdf 259.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-04-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-12 15:34
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-12 15:35
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr ew. 1074/3, 1074/5 oraz częściowo w granicy działki nr ew. 1290/6 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2018-04-04_obwieszczenie.pdf Plik pdf 214.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-04-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-04 15:32
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-04 15:32
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku zamieszkania zbiorowego – bursy szkolnej na budynek długoterminowej opieki zdrowotnej SPZOZ Lesko wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 1365/17 położonej w m. Lesko.
 

Załączniki:

2018-03-30_obwieszczenie.pdf Plik pdf 258.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-03-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-30 09:49
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-30 09:50
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty  dotacji, statystycznej liczby uczniów, wskaźnika zwiększającego i najbliższej gminy w 2018r.
 

Załączniki:

2018-03-29_ogloszenie.pdf Plik pdf 289.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-03-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-29 15:08
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-29 15:08
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr ew. 1074/3, 1074/5 oraz częściowo w granicy działki nr ew. 1290/6 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2018-03-22_obwieszczenie.pdf Plik pdf 222.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-03-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-22 14:06
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-22 14:06
Lesko, dnia 15 marca 2018 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na LVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. o godz. 09:00 w sali Nr 109 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV, LV sesji Rady Miejskiej w Lesku
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/275/17 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łukawica.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
 5. Uchwała w sprawie podziału Miasta i Gminy Lesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-03-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-19 12:25
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Średnia Wieś na działkach o nr ew. 934, 1038/2, 1037, 933/1, 932, 931/4 położonych w m. Średnia Wieś.
 

Załączniki:

2018-03-01_obwieszczenie.pdf Plik pdf 242.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-03-01
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-01 08:31
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-01 08:31
Lesko, dnia 26 lutego 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na LVI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Sesja odbędzie się w dniu 05 marca 2018 r. o godz. 13:00 w sali Nr 109 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI, LII, LIII sesji Rady Miejskiej w Lesku
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/344/18 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 2. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 3. Uchwała w sprawie podziału Gminy Lesko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesko na rok 2018.
 6. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 7. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 8. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 9. Uchwała w sprzedaży komunalnego  lokalu mieszkalnego drogą  przetargu  nieograniczonego.
 10. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu  użytkowego w drodze bezprzetargowej.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Łączkach, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z części działki nr 353 o pow. 2,7 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00031301/3, z przeznaczeniem na cele rolne.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Łączkach, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z części działki nr 353 o pow. 0,25 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00031301/3, z przeznaczeniem na cele rolne.
 
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-02-27
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-27 11:16
 • Nr 18 / 18 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego,
 • Nr 19 / 18 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego,
 • Nr 20 / 18 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Załączniki:

zarzadzenie_18_18 Plik pdf 171.07 KB
zarzadzenie_19_18 Plik pdf 51.63 KB
zarzadzenie_20_18 Plik pdf 30.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-02-26
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-26 11:41
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-26 11:42
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 44/5, 43, 42, 41/3, 41/6 położonych w m. Bachlawa..
 

Załączniki:

2018-02-12_obwieszczenie.pdf Plik pdf 237.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-02-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-12 11:06
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-12 11:06
       Lesko, dnia 08 lutego 2018 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na LV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). Sesja odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 14:00 w sali nr 9 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwały:
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022.
 
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2018-02-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-09 19:35
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-09 19:37
Lesko, dnia 02 lutego 2018 r.
 
 
  ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na LIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). Sesja odbędzie się w dniu 06 lutego 2018 r. o godz. 13:30 w sali nr 9 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-02-05
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-05 08:25

Załączniki:

PKD Styczeń 2018.pdf Plik pdf 284.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-01-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-29 14:49
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-29 14:49
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
do spraw gospodarki nieruchomościami
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko:
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-01-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-25 14:57
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-09 19:32
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Kierownika Gospodarki Przestrzennej Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-01-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-25 14:58
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-09 19:33
Lesko, dnia 22 stycznia 2018 r.
 
 
Zaproszenie na sesję
 
 
Serdecznie zapraszam na LIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Sesja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 12:00 w sali Nr 109 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Lesku
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku za 2017 rok.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku za 2017 rok.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku za 2017 rok.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku za 2017 rok.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku za 2017 rok.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku na 2018 rok
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku na 2018 rok
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku na 2018 rok
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku na 2018 rok
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku na 2018 rok
 11. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/262/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lesko jest organem prowadzącym.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działek nr 812/17 o pow. 0,1977 ha i 812/19 o pow. 0,0304 ha, stanowiących własność Gminy Lesko, położonych w miejscowości Średnia Wieś stanowiących drogi gminne, posiadających księgę wieczystą nr KS1E/00021081/1 na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lesko.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 307  o pow. 0,13 ha położoną w Łukawicy, posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00015000/5 za działkę nr 216/2 o pow. 0,18 ha położoną w Łukawicy, posiadającą księgę wieczystą nr KS1E/00035167/.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 1582/14  o pow. 0,0218 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014765/8 za działkę nr 879/4 o pow. 0,0218 ha poł. w Lesku posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00037050/0.
 16. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, oznaczonej jako działka nr 191 o pow. 0,1808 ha położona w miejscowości Manasterzec, posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014981/8.
 17. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności na działce nr 1299/4 o pow. 0,0131 ha położonej w Lesku stanowiącej własność Gminy Lesko z przeznaczeniem na drogę dojazdową do działek nr 1013/13, 1012/3 i nr 1011/3 poł. w Lesku posiadających księgę wieczystą nr KS1E/00026548/8.
 18. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-01-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-23 11:21
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na realizację zadań z  zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBartosz Usyk2018-01-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-19 09:41
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-19 09:41
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Lesko w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-01-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-19 09:42
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-19 09:44
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko informuje o udzieleniu zamówienia na zadanie Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Lesko

Załączniki:

2018-01-16_ogloszenie.pdf Plik pdf 1.06 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2018-01-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-16 15:19
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-16 15:19
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działek nr ew. 867/4, 869/30, 869/26, 869/27, 869/28 położonej w miejscowości Lesko.
 

Załączniki:

2018-01-10_obwieszczenie.pdf Plik pdf 241.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-01-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-11 13:06
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-11 13:07
Lesko, dnia 27 grudnia 2017 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
Zapraszam na LII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 8:15 w sali nr 9 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 2. Uchwała w sprawie nie wygasania nie zrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2017 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-12-27
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-27 11:08
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wysokości przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego w Gminie Lesko w 2018 r. w związku z otwartym konkursem ofert z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Załączniki:

zarzadzenie_113_O_2017.pdf Plik pdf 1.36 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2017-12-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-22 12:57
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-22 12:57
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY, Z TERENU MIASTA I GMINY LESKO.

Załączniki:

2017-12-18_informacja.pdf Plik pdf 1.11 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Wolańska - Kierownik2017-12-18
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-18 14:16
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-18 14:17
Burmistrz Miasta i Gminy w Lesku zawiadamia o możliwości zapoznania się z „ Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię eklektyczną i paliwa gazowe dla Gminy Lesko”.
 

Załączniki:

2017-12-11_obwieszczenie.pdf Plik pdf 181.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2017-12-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-11 15:11
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-11 15:11
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu LSK7003_A na części działki nr ew. 130 położonej w miejscowości Bachlawa.
 

Załączniki:

2017-12-06_obwieszczenie.pdf Plik pdf 240.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-12-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-06 15:20
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-06 15:20
Lesko, dnia 03 grudnia 2017 r.
 
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na LI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Sesja odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Lesku
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lesko na 2018 rok.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę.
 7. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

Tomasz Bebkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-12-05
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-05 09:33
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze
do spraw świadczenia wychowawczego
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2017-12-05
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-05 15:09
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-28 10:05
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Lesko w 2018  r. z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2017-11-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-29 13:25
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-29 13:25
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 867/4, 869/30, 869/26, 869/27, 869/28 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2017-11-28_obwieszczenie.pdf Plik pdf 242.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-11-28
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-28 14:39
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-28 14:39
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO
 
o wyniku wyboru podmiotu spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014 - 2020

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-11-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-23 13:12
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-23 13:13
Lesko, dnia 17 listopada 2017 r.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na L sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII i XLIX sesji Rady Miejskiej w Lesku
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
1/ Uchwala w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
2/ Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018.
3/ Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
4/ Uchwała w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
5/ Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków' transportowych.
6/ Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
7/ Uchwala w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
8/ Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-11-20
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-20 13:42
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO

 Z DNIA 14.11.2017 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko przedstawia do konsultacji:
projekt uchwały  Rady Miejskiej w Lesku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Opinie dotyczące projektów uchwał można składać w terminie 15.11.2017r. – 25.11.2017 r.
w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1 lub pocztą elektroniczną na adres: educentrum@lesko.pl lub gmina@lesko.pl.

Opinia powinna zawierać: nazwę podmiotu przedstawiającego opinię, datę jej przedstawienia, treść oraz nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu. Formularz opinii w załączeniu.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-11-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-14 12:07
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-14 12:09
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie studni głębinowych wierconych ZS-4, ZS-5, ZS-6 oraz ZS-7 dla budowy ujęcia wody w miejscowości Średnia Wieś przewidzianego do realizacji w miejscowości: Średnia Wieś na części działek nr ew. 1276/2, 1276/4, 1280, obręb - 0013 Średnia Wieś, Gmina Lesko, zgodnie z częścią graficzną decyzji, obejmujących potencjalny zasięg leja depresji:
 1. lej depresji dla studni ZS-4- na działkach nr ew. 1280, 82, 14/4, 43- obręb 0013 Średnia Wieś,
 2. lej depresji dla studni ZS-5- na działkach nr ew. 336, 83, 1280, 82, 43, 1530, 1531, 1276/1, 1276/2 - obręb 0013 Średnia Wieś,
 3. lej depresji dla studni ZS-6 - na działkach nr ew. 1276/2, 1280, 43, 1276/3, 1276/4 - obręb 0013 Średnia Wieś,
 4. lej depresji dla studni ZS-7 - na działkach nr ew. 1276/4, 43, 1279, 1528 - obręb 0013 Średnia Wieś.
 
 

Załączniki:

2017-11-08_obwieszczenie.pdf Plik pdf 225.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-11-08
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-08 12:12
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-08 12:12

OGŁOSZENIE

 O NABORZE PARTNERÓW DO PROJEKTU

 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) Gmina Lesko  ogłasza otwarty nabór na partnera/ -ów do wspólnej realizacji projektów
 

Załączniki:

zarzadzenie_86_O_2017 Plik pdf 375.77 KB
zarzadzenie_86_O_2017_z1 Plik pdf 3.04 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-11-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-02 12:33
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-02 12:33
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO

w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów w 2017r. według aktualizacji  w m-cu październiku 2017r.
 

Załączniki:

2017-10-31_ogloszenie_lce.pdf Plik pdf 287.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-10-31
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-31 11:51
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-31 11:52
Lesko, dnia 23 października 2017 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XLIX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Wystąpienie przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lesku w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Lesko.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Wincentego Pola w Lesku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Pola w Lesku
 2. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Średniej Wsi, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Średniej Wsi, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
 3. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Hoczwi, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hoczwi, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi.
 4. Uchwała w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat drogą bezprzetargową nieruchomości składającej się z działki nr 469/1 o pow. 1,0258 ha położonej w Lesku, stanowiącej własność Gminy Lesko, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00014776/8 z przeznaczeniem na cele rolne.
 6. Uchwała w sprawie poparcia Apelu  Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-10-24
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-24 12:49
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/, przewidzianego do realizacji na części działek nr ew. 68/22, 68/14, 67/5, 67/4, 67/3, 66, 69, 32, 34 położonych w miejscowości Postołów.
 

Załączniki:

2017-10-20_obwieszczenie_A.pdf Plik pdf 253.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-10-20
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-20 13:46
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-20 13:46
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/, przewidzianego do realizacji na części działek nr ew. 310/2 oraz 311/2 położonych w miejscowości Dziurdziów.
 

Załączniki:

2017-10-20_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 246.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-10-20
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-20 13:47
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-20 13:47
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości dochodów budżetowych
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

2017-10-23 aktualizacja:
Termin do złożenia dokumentów wyznacza się do dnia 30 października do godz. 9:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2017-10-18
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-18 11:32
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-02 15:11
Ogłoszenie
o możliwości zgłaszania uwag do oferty
na realizację zadania publicznego z zakresu: działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
pn.:  "Aktywna młodzież w Bezmiechowej”

 

Załączniki:

2017-10-17_formularz Plik doc 32.00 KB
2017-10-17_ogloszenie Plik pdf 336.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-10-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-17 14:21
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-17 14:22
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LSK7003_A na działce o nr ew. 130 położonej w m. Bachlawa.
 

Załączniki:

2017-10-12_obwieszczenie.pdf Plik pdf 168.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-10-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-12 14:02
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-12 14:03
Lesko, dnia 25 września 2017 r.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 02 października 2017 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu XLIV, XLV, XLVI. XLVII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
6.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.,
7.    Podjęcie uchwał:
1/ Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
2/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
3/ Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
4/ Uchwała intencyjna w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Lesko do podjęcia działań zmierzających do zrealizowania projektu pt.: „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowcach warunkiem aktywizacji społeczności lokalnej/’
5/ Uchwała w sprawie wykupu działki nr 94/4 o pow. 0,0245 ha położonej w Dziurdziowie posiadającej księgę wieczystą nr KS1 E/00033793/2, na poszerzenie drogi gminnej nr 91.
6/ Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w miejscowości Bachlawa oznaczonej jako część działki nr 53 o pow. ok. 0.0300 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1 E/00021162/3 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 54 położona w Bachlawie.
7/ Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w miejscowości Bachlawa oznaczonej jako część działki nr 53 o pow. ok. 0,0050 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1 E/00021162/3 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 52 położona w Bachlawie.
8/ Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek komunalnych nr 1458/1 o pow. 0,1192 ha poł. w Lesku posiadającej księgę wieczystą nr KS1 E/00014765/8 i 1463 o pow. 0,0035 ha położonych w Lesku posiadającej księgę wieczystą nr KS1 E/00014756/2 za działki nr 513/1 o pow. 0,0268 ha, 513/18 o pow. 0,0757 ha, 513/19 o pow. 0,0179 ha i 1019/1 o pow. 0,0281 ha położone w Lesku posiadające księgę wieczystą nr KS1 E/00009691/0.
9/ Uchwala w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Lesku oznaczonej jako działki nr 1539/3 o pow. 0,0060 ha, 1539/5 o pow. 0,0014 ha i 1539/6 o pow. 0,0025 ha posiadające księgę wieczystą nr KS1 E/00014760/3 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 1489 położona w Lesku.
10/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesko, od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa działki nr 796 o pow. 0,10 ha położonej w miejscowości Jankowce, gm. Lesko, posiadającej księgę wieczystą nr KS1 E/00002481/6 celem przejęcia pod drogę.
11/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 4 lat drogą bezp rzetargową nieruchomości położonej w Postołowiu, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z części działki nr 130/1 , o pow. ok. 0,10 ha , uwidocznionej w księdze wieczystej KS1 E/00020939/, z przeznaczeniem pod domek rekreacyjny.
12/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres ... lat drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Postołowiu, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z działki nr 146 , o pow. ok. 30 nr uwidocznionej w księdze wieczystej KS1 E/00020939/4, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
13/ Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego.
14/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Weremieniu, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z działki nr 142 , o pow. ok. 0,02 ha uwidocznionej w księdze wieczystej KS1 E/00029119/3, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.    Wolne wnioski.
11.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
12.    Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-09-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-25 11:28
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia zewnętrznego na działkach o nr ewid. 237/5, 238/1, 484, 483/1, 239/2 położonych w miejscowości Lesko.
 

Załączniki:

2017-09-20_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 247.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-09-20
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-20 14:48
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-20 14:48
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie studni głębinowych wierconych ZS-1, ZS-2, ZS-3, ZS-4, ZS-5, ZS-6, ZS-7 i ZS-8 dla budowy ujęcia wody w miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa na działkach o nr ew. 13, 27, 28/2 położonych w m. Bachlawa oraz działkach o nr ew. 12/3, 12/4, 14/2, 14/3, 14/4, 43, 1276/2, 1276/3, 1276/4, 1280 położonych w m. Średnia Wieś.
 

Załączniki:

2017-09-20_obwieszczenie.pdf Plik pdf 268.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-09-20
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-20 14:46
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-20 14:47
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr ew. 1074/3, 1074/5 oraz częściowo w granicy działki nr ew. 1290/6 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2017-09-19_obwieszczenie.pdf Plik pdf 221.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-09-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-19 15:18
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-19 15:19
Lesko, dnia 11 września 2017 r.

 
ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na XLVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 13 września 2017 r. o godz. 8:15 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-09-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-12 12:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn Wykonanie studni głębinowych wierconych dla budowy ujęcia wody w miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa wraz z pełna dokumentacją projektową i powykonawczą „Za sanem”

Załączniki:

2017-09-08_obwieszczenie.pdf Plik pdf 292.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2017-09-08
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-08 15:27
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-08 15:27
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 310/2, 311/2 położonych w m. Dziurdziów.
 

Załączniki:

2017-08-31_ogloszenie.pdf Plik pdf 236.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-08-31
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-31 13:23
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-31 13:24
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr ew. 1074/3, 1074/5 oraz częściowo w granicy działki nr ew. 1290/6 położonych w m. Lesko.

 

Załączniki:

2017-08-31_ogloszenie_B.pdf Plik pdf 220.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-08-31
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-31 13:24
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-31 13:25
Lesko, dnia 30 sierpnia 2017 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na XLVI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Sesja odbędzie się w dniu 01 września 2017 r. o godz. 8:15 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/287/17 z dnia 24 lipca 2017 r.
 2. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/288/17 z dnia 24 lipca 2017 r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
   
 4. Wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-08-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-30 13:25
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-30 13:26
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia zewnętrznego na działkach o nr ewid. 237/5, 238/1, 484, 483/1, 239/2 położonych w miejscowości Lesko.
 

Załączniki:

2017-08-22_obwieszczenie.pdf Plik pdf 237.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2017-08-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-23 08:12
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-23 08:13
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/, przewidzianego do realizacji na części działek nr ew. 324/1, 324/2, 292/4, 309/1, 309/2, 310/2 położonych w miejscowości Dziurdziów.
 

Załączniki:

2017-08-04_obwieszczenie.pdf Plik pdf 248.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-08-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-04 12:44
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-04 12:44
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 68/22, 68/14, 67/5, 67/4, 67/3, 66, 69, 32, 34 położonych w m. Postołów.
 

Załączniki:

2017-08-03-obwieszczenie2.pdf Plik pdf 240.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-08-03
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-03 10:46
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-03 10:46
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 931/2, 931/6, 932, 933, 934, 935, 936, 937/1, 937/2 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2017-08-03-obwieszczenie.pdf Plik pdf 242.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-08-03
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-03 09:21
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-03 09:21
Zarządzenie Nr 59/O/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 25 lipca 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Lesko w 2017  r. z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2017-07-26
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-07-26 14:11
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-07-26 14:16
Lesko, dnia 20 lipca 2017 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na XLV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 24 lipca 2017 r. o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na okres 7 lat drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Bezmiechowej Górnej, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z części działki nr 247/10, o pow. 0,5 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00009030/9, z przeznaczeniem pod plac  zabaw.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na okres 7 lat drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Glinnym, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z części działek: nr 436, nr 437/1 o pow. 0,02 ha uwidocznionych w księdze wieczystej  KS1E/00021041/9, z przeznaczeniem pod plac zabaw.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-07-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-07-21 11:22
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na: budowie studni głębinowych H-2 i H-3 wraz z osprzętem, przewidzianego do realizacji na części działek nr ew. 824 oraz nr ew. 898/4, położonych w miejscowości Huzele.

Załączniki:

2017-07-03_obwieszczenie.pdf Plik pdf 255.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-07-03
Publikujący Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2017-07-03 23:28
Modyfikacja Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2017-07-03 23:30
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji własnej Nr P/10/13 znak: GPNiOŚ.6733.02.2013.AO z dnia 28.02.2013 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wydanej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na: zmianie sposobu użytkowania poddasza na strzelnicę z broni pneumatycznej, budowie wiaty na drewno na części działki o nr ew. 1325/1, położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2017-07-03_obwieszczenie.pdf Plik pdf 268.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-07-03
Publikujący Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2017-07-03 23:44
Modyfikacja Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2017-07-03 23:45
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY LESKO
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze
do spraw świadczeń rodzinnych i spraw mieszkaniowych
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2017-06-26
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-06-26 11:23
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-07-18 15:00
Informacja o zgromadzeniu organizowanym w postępowaniu uproszczonym
 
Miejsce zgromadzenia:
Lesko, ul. Piłsudskiego, okolice ronda
 
Termin przeprowadzenia zgromadzenia: 
Data: 24 czerwca 2017 r.
Godz.: 11.30 
czas trwania: 2 h
 

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kopecka - Podinspektor2017-06-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-06-21 14:39
Lesko, dnia 12 czerwca 2017 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
 
Serdecznie zapraszam na XLIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 2. Uchwała w sprawie absolutorium.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-06-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-06-14 10:00
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-06-16 11:28
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 324/1, 324/2, 292/4, 309/1, 309/2, 310/2 położonych w m. Dziurdziów

Załączniki:

2017-06-09_obwieszczenie.pdf Plik pdf 241.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-06-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-06-09 14:18
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-06-09 14:18
Lesko, dnia 19 maja 2017 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XLIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
 
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXIX, XL, XLI i XLII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Informacja w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Lesko
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.   
 2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.
 6. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-05-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-22 09:30
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie studni głębinowych H-2 i H-3 wraz z osprzętem na działkach o nr ew. 824, 898/4 położonych w m. Huzele.
 

Załączniki:

2017-05-10_obwieszczenie.pdf Plik pdf 168.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-05-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-10 11:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-10 11:10
Lesko, dnia 08 maja 2017 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
 
Zapraszam na XLII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 08 maja 2017 r. o godz. 11:15 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łukawica
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-05-08
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-08 08:25
Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art. 37, ust. 1, pkt 2 lit. f, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Lesko podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:

Załączniki:

2017-05-05_ogloszenie.pdf Plik pdf 40.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłUrszula Kochniarczyk - Inspektor2017-05-05
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-05 14:34
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-05 14:35
OSS.0002.41.2017                                                                   Lesko, dnia 24 kwietnia 2017 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
 
Zapraszam na XLI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/136/16 Rady  Miejskiej  Lesku z dnia 14.03.2016r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesko".
 2. Uchwała w sprawie zgłoszenia Sołectwa Łukawica do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia udziału w projekcie pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno- ­ komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umowy na dowożenie uczniów zamieszkałych w Gminie Lesko do szkół i przedszkoli.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-04-24
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-24 12:23
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi.

Załączniki:

zarzadzenie_29_O_2017.pdf Plik pdf 1.77 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-04-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-14 11:56
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-14 11:57
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa), przewidzianego do realizacji na działkach nr ew. 68/15, 68/19 oraz 68/20 położonych w miejscowości Postołów.
 

Załączniki:

2017-04-14_obwieszczenie.pdf Plik pdf 174.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-04-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-14 11:52
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-14 11:53
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Nr P/3/17 znak: GPNiOŚ.6733.08.2016.AO z dnia 14 lutego 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydaną dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku, na działkach nr ew. 224/1, 224/3, 169/4, 168/2, 166/2, 167, 1 położonych w m. Lesko, o: Wola Postołowa.
 

Załączniki:

2017-04-13_obwieszczenie.pdf Plik pdf 180.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-04-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-13 15:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-13 15:10
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację o umorzeniu w dniu 6.04.2017r. postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. “Budowa ujęcia widy podziemnej – studni wierconej H1 wraz z osprzętem na działce 517 w miejscowości Huzele, gmina Lesko”

Załączniki:

2017-04-13_obwieszczenie.pdf Plik pdf 334.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2017-04-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-13 12:27
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-13 12:28
Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych w Gminie Lesko wraz z kryteriami naboru.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-04-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-07 12:46
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-07 12:46
W dniu 8 kwietnia 2017 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 przy Pomniku Książki w Lesku, mieszkańcy powiatu leskiego organizują protest przeciwko likwidacji specjalistycznej karetki pogotowia z powiatu leskiego i bieszczadzkiego.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kopecka - Podinspektor2017-04-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-06 07:55
Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Lesko w zakresie tworzenia warunków  sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r.

Załączniki:

2017-03-30_informacja.pdf Plik pdf 453.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBartosz Usyk2017-03-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-30 10:59
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-30 11:00
Lesko, dnia 22 lutego 2017 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XL sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm) Sesja odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 4. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
 5. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lesko jest organem prowadzącym.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lesko oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Lesko.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.
 11. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego drogą przetargu nieograniczonego.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesko na rok 2017.
 13. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w miejscowości Postołów  oznaczonej jako działka nr 87/2 o pow. 0,0558 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00020939/4 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 265, 87/10 i 87/12 położone w miejscowości Postołów.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-03-24
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-24 15:28

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok-Lesko


 

Załączniki:

2017-03-17_obwieszczenie.pdf Plik pdf 243.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAgata Kurkowska - Inspektor2017-03-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-17 08:41
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-17 08:41
ZAKAZ
WYPALANIA TRAW !!!
 
 
W związku ze wzmożonymi pracami w okresie wiosennym przypominamy o obowiązującym zakazie wypalania traw i nieużytków rolnych.
 
Zabiegi te oprócz bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego, powoduje również:
 • niszczenie życia biologicznego, a w konsekwencji wyjałowienie gleby;
 • śmierć zwierząt, które nie zdążą uciec przed pożarem;
 • uwolnienie do atmosfery szkodliwych substancji, powodujących nowotwory i alergie;
 • przerzuty ognia z płonących łąk na tereny leśne oraz dalsze konsekwencje.
 
 

Należy pamiętać, że zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1651) stwierdza:
- Art. 124 Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
- Art. 131 Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.
Na właścicielach gruntów rolnych i leśnych spoczywa obowiązek zabezpieczenia terenów zagrożonych pożarem i przeniesieniem ognia na tereny Lasów Państwowych.

Apelujemy do mieszkańców o zastosowanie się do zakazu i rozwagę.

 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY LESKO
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Kmiecińska - Leśnik2017-03-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-14 13:47
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Hoczew przewidzianego do realizacji na części działek nr ew. 525, 509, 526/2, 516/1, 517/1, 518, 519/2, 519/3, 520, 521/1, 521/2 położonych w miejscowości Hoczew.
 

Załączniki:

2017-03-13_obwieszczenie.pdf Plik pdf 255.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-03-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-13 11:57
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-13 11:57
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na podstawie art. 67 ust.1  pkt 12  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2017-03-01
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-01 13:57
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-01 13:58
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO
w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów w 2017r. 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-02-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-02-21 09:22
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-14 11:59
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 224/1, 224/3, 169/4, 168/2, 166/2, 167, 1 położonych w m. Lesko, o: Wola Postołowa.
 

Załączniki:

2017-02-14_obwieszczenie.pdf Plik pdf 246.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-02-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-02-14 15:02
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-02-14 15:03
Lesko, dnia 13 lutego 2017 r.
 
 
                                                                                                    
ZAPROSZENIE
 
 
 
Serdecznie zapraszam na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm) Sesja odbędzie się w dniu 20 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na pismo.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 3. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/136/16 Rady  Miejskiej  Lesku z dnia 14.03.2016r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesko".
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych..
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-02-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-02-13 14:52
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 68/15, 68/19, 68/20 położonych w m. Postołów.
 

Załączniki:

2017-02-09_obwieszczenie.pdf Plik pdf 167.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-02-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-02-09 11:51
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-02-09 11:52
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, Z TERENU MIASTA I GMINY LESKO

Załączniki:

2017_01_26_informacja.pdf Plik pdf 815.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2017-01-26
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-26 11:14
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-26 11:15
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Hoczew na działkach o nr ew. 525, 509, 526/2, 516/1, 517/1, 518, 519/2, 519/3, 520, 521/1, 521/2 położonych w m. Hoczew.
 

Załączniki:

2017-01-23_obwieszczenie.pdf Plik pdf 174.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-01-24
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-24 14:34
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-24 14:34
Lesko, dnia 18 stycznia 2017 r.
 
                                                                                                    
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm) Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/327/14 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkola publiczne w Gminie Lesko zapewniają bezpłatne  nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
 12. Uchwała w sprawie wykupu działki nr 148/1 o pow. ok. 0,0035 ha, położonej w miejscowości Weremień posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00009746/1, zajętej pod przepompownią kanalizacji sanitarnej.
 13. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesko, położonej w Lesku obręb Lesko - Wola Postołowa oznaczonej jako część działki nr 55 o pow. ok. 0,13 ha, posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014991/1 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 56, 57 i 58 położone w Lesku obręb Lesko-Wola Postołowa.
 14. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności na działce nr 87/24 o pow. 0,0156 ha położonej w miejscowości Postołów stanowiącej własność Gminy Lesko z przeznaczeniem na drogę dojazdową do działek nr 89 i nr 90/3 położonych w miejscowości Postołów.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat drogą       bezprzetargową  nieruchomości położonej w Lesku, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z działek  o numerach 660/30, o pow. 18 m² i 660/31, o pow. 18 m² uwidocznione  w księdze wieczystej KS1E/00014776/8,  z  przeznaczeniem  pod garaże.
 16. Uchwała przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko zabudowanej budynkiem, oznaczonej jako działka nr 962 o pow. 0,0327 ha położona w Lesku posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014762/7.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
 

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-01-20
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-20 09:56
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie studni wierconej o głębokości do 69 m i wydajności ok. 3,0 m3/h, na potrzeby p.poż. przewidzianego do realizacji na części działki nr ew. 127 położonej w miejscowości Średnia Wieś.
 

Załączniki:

2017-01-19_obwieszczenie.pdf Plik pdf 245.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-01-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-19 14:30
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-19 14:31
w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Lesko w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-01-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-17 07:54
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-17 07:56
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Lesko w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 

Załączniki:

zarzadzenie_2_O_2017 Plik pdf 350.41 KB
zarzadzenie_2_O_2017_z Plik pdf 1.84 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-01-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-17 07:57
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-17 07:57
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie obiektów małej architektury – siłowni zewnętrznej w miejscu publicznym przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew. 867/4 położonej w miejscowości Lesko.
 

Załączniki:

2017-01-09_obwieszczenie.pdf Plik pdf 245.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-01-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-09 15:33
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-09 15:33
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY, Z TERENU MIASTA I GMINY LESKO.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2017-01-03
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-03 15:18
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-24 18:33
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku na działkach o nr ew. 224/1, 224/3, 169/4, 168/2, 166/2, 167 położonych w m. Lesko, o: Wola Postołowa.
 

Załączniki:

2016-12-30_obwieszczenie.pdf Plik pdf 174.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-12-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-30 13:57
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-30 13:57
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie studni wierconej o głębokości do 69 m i wydajności ok. 3,0 m3/h, na potrzeby p.poż. na części działki nr ew. 127 położonej w m. Średnia Wieś.
Jednocześnie zawiadamiamy, że został sporządzony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Ww. projekt zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), został przesłany celem uzgodnienia do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 

Załączniki:

2016-12-22_obwieszczenie.pdf Plik pdf 290.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-12-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-22 14:49
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-22 14:50
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY LESKO
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. gospodarki leśnej
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-12-15
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-15 13:03
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-10 14:19
Lesko, dnia 13 grudnia 2016 r.
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podziękowanie za wieloletnią współpracę Panu Władysławowi Teśniarzowi – Kapelmistrzowi Orkiestry Dętej przy Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lesko na 2017 rok.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko
 5. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat drogą bezprzetargową  nieruchomości położonej w Lesku, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z działek  o numerach 660/30, o pow. 18 m² i 660/31, o pow. 18 m² uwidocznione  w księdze wieczystej KS1E/00014776/8,  z  przeznaczeniem  pod garaże.   
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-12-15
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-15 15:06
Lesko, dnia 06 grudnia 2016 r.
 
ZAPROSZENIE
 
Zapraszam na XXXV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Sesja odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/248/13 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 26 marca 2013 r.
 2. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 3. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 4. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie określenia rodzajów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-12-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-07 08:10
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY LESKO
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. gospodarki leśnej
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-12-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-02 12:47
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-15 13:01
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn „ Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku na działkach o nr ewid. 224/1, 224/3, 1, 169/4, 168/2, 166/2 i 167 w jednostce ewidencyjnej Lesko, obręb Wola Postołowa.”
 

Załączniki:

2016-11-28_obwieszczenie.pdf Plik pdf 203.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-11-28
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-28 15:07
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-28 15:07
Lesko, dnia 17 listopada 2016 r.
 

ZAPROSZENIE
 

Serdecznie zapraszam na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
 4. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 5. Uchwała w sprawie zasad i tryby przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017.
 7. Uchwała w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz


 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-11-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-22 12:46
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obiektów małej architektury - siłowni zewnętrznej w miejscu publicznym na działce o nr ew. 867/4 położonej w m. Lesko.
 

Załączniki:

2016-11-22_obwieszczenie.pdf Plik pdf 168.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-11-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-22 12:49
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-22 12:50
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko przedstawia do konsultacji:

projekt uchwały  Rady Miejskiej w Lesku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. (w załączeniu)

Opinie dotyczące projektów uchwał można składać w terminie 16.11.2016r. – 26.11.2016 r.
w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1 lub pocztą elektroniczną na adres: educentrum@lesko.pl lub gmina@lesko.pl.

Opinia powinna zawierać: nazwę podmiotu przedstawiającego opinię, datę jej przedstawienia, treść oraz nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu. Formularz opinii w załączeniu.
 
Burmistrz Miasta i Gminy  Lesko
Barbara Jankiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-11-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-16 12:30
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-21 13:17
Zarządzenie Nr 91/O/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 08 listopada 2016 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Lesko w 2017  r. z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2016-11-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-10 15:12
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-10 15:12
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: „ Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku na działkach o nr ewid. 224/1, 224/3, 1, 169/4, 168/2, 166/2 i 167 w jednostce ewidencyjnej Lesko, obręb Wola Postołowa.”
 

Załączniki:

2016-11-09_obwieszczenie.pdf Plik pdf 58.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-11-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-09 15:14
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-09 15:14
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 84, nr ew. 1323 na działkę nr ew. 1365/3 przewidzianego do realizacji w miejscowości Lesko.
 

Załączniki:

2016-11-09_obwieszczenie.pdf Plik pdf 174.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-11-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-09 12:51
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-09 12:51
Zarządzenie Nr 89/O/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 08 listopada 2016 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Lesko w 2016  r. z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2016-11-08
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-08 13:41
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-30 17:18
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX, XXXI i XXXII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
 7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji zadania pn. „Wykonanie studni głębinowych wierconych dla budowy ujęcia wody Średnia Wieś – za Sanem wraz z pełną dokumentacją projektową i powykonawczą.”
 3. Uchwała w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
 4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 5. Uchwała w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok – Lesko.
 7. Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lesko dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
 8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/328/2006 z dnia 18 września 2006 r.
 9. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XIXX/176/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
 10. Uchwała w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/136/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 14.03.2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesko.”  
 12. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Łukawicy oznaczonej jako działka nr  416/8 o pow. 0,1843 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00015000/5.
 13. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w miejscowości Postołów oznaczonej jako działki nr  87/19 o pow. 0,0099 ha, działki nr 87/20 o pow. 0,0397 ha i 87/21 o pow. 0,1770 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00020939/4 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 87/7 i 87/14 położone w miejscowości Postołów.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Łączkach, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z części działki nr 353 o pow. 1,8 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00031301/3 z przeznaczeniem na cele rolne.
 15. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.
 16.  Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 17.  Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 18. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-10-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-10-21 08:29
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu w dniu 19 października 2016r. postanowienia GPNiOŚ.6220.4.2016.AC nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: „ Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku na działkach o nr ewid. 224/1, 224/3, 1, 169/4, 168/2, 166/2 i 167 w jednostce ewidencyjnej Lesko, obręb Wola Postołowa.”
 

Załączniki:

2016-10-21_obwieszczenie.pdf Plik pdf 306.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-10-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-10-21 15:26
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-10-21 15:26
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach nr ew. 716/8, 716/11, 716/19 położonych w m. Hoczew.
 

Załączniki:

2016-10-18_obwieszczenie.pdf Plik pdf 171.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-10-18
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-10-18 13:56
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-10-18 13:56
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej Nr 84 Sanok-Krościenko-Granica Państwa” na części działek o nr ew. 1323 i 1365/3 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2016-10-03_obwieszczenie.pdf Plik pdf 234.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-09-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-10-03 10:05
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-10-03 10:05
Ogłoszenie
o możliwości zgłaszania uwag do oferty
na realizację zadania publicznego z zakresu: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn.:  
"Świetlica Socjoterapeutyczna”
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-09-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-22 14:24
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-22 14:24
ZAPROSZENIE
 
Zapraszam na XXXII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Sesja odbędzie się w dniu 21 września 2016 r. o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/114/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 4. Uchwała w sprawie wykupu działki nr 437/2 o pow. 0,09 ha położonej w miejscowości Glinne.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-09-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-19 10:17
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-19 10:28
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie, przebudowie i rozbudowie sieci ciepłowniczych z przyłączami i węzłami cieplnymi na części działek nr ew. 1980/2, 1980/3, 1296/12, 1296/8, 1068/11, 1068/6, 1074/6, 1074/5, 1074/3, 1080/1, 1079/12, 1079/10, 1079/6, 1079/8, 1079/7, 1009/1, 962, 980/1 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2016-09-16_obwieszczenie.pdf Plik pdf 251.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-09-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-19 07:50
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-19 07:50
Informacja o wyniku naboru na
stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu (sekretariat Burmistrza)
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana
 
 
Pani Barbara Kowalska-Nagórna, zam. Lesko
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani Barbara Kowalska-Nagórna spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Kandydatka osiągnęła najwyższy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. Posiada niezbędne kwalifikacje warunkujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 
 

Załączniki:

2016-09-13_wynik_naboru.pdf Plik pdf 177.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-09-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-13 12:51
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-13 12:52
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku remizy strażackiej na działkach o nr ew. 58/2, 58/3 położonych w m. Łukawica.
 

Załączniki:

2016-09-02_obwieszczenie.pdf Plik pdf 172.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-09-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-02 14:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-02 14:10
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” na działkach o nr ew. 716/8, 716/11, 716/19 położonych w m. Hoczew.
 

Załączniki:

2016-08-31_obwieszczenie.pdf Plik pdf 228.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-08-31
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-08-31 14:14
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-08-31 14:14
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

na stanowisko ds. obsługi sekretariatu (sekretariat Burmistrza)
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko

Załączniki:

2016-08-30_lista_kandydatow.pdf Plik pdf 181.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-08-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-08-30 09:40
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-08-30 09:40
Urząd Miasta i Gminy Lesko informuje, że 1 września 2016r. rozpoczynają się badania geofizyczne (prace sejsmiczne) na terenie Gminy Lesko Wykonawcą prac jest Geofizyka Toruń S.A. – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PGNiG S.A. Celem planowanych prac jest rozpoznanie struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów.

Szkody powstałe na terenie nieruchomości prywatnych należy zgłaszać indywidualnie do wykonawcy prac Geofizyki Toruń S.A pod nr telefonu 885-253-592.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy w Lesku
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-08-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-08-29 09:39
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. obsługi sekretariatu (sekretariat Burmistrza)
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

Uwaga !
Kandydat powinien dodatkowo złożyć kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-08-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-08-12 13:32
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia że, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie wydało decyzję znak SKO.4170.32.572.2016 w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lesko nr 8/2011 z dnia 27.09.2011 r. znak GPNiOS.6220.3.2011.AC

Załączniki:

2016-08-08_obwieszczenie Plik pdf 80.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-08-08
Publikujący Wojciech Kaczmarski - Podinspektor 2016-08-12 10:06
Modyfikacja Wojciech Kaczmarski - Podinspektor 2016-08-12 10:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przekazania przez republikę Słowacką końcowego stanowiska dla transgranicznego odziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. “Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”.

Załączniki:

2016-08-02_obwieszczenie.pdf Plik pdf 76.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-08-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-08-02 13:21
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-08-02 13:22
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na XXX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 28 lipca 2016 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII, XXVIII i XXIX sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 2. Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 3. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. Uchwala w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/133/04 z dnia 30 marca 2004r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/136/16 Rady  Miejskiej  Lesku z dnia 14.03.2016r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesko”
 6. Uchwała w sprawie wykupu części działki nr 384  o pow. ok. 0,0180 ha położonej w Jankowcach posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00022405/6, na poszerzenie drogi gminnej nr 813.
 7. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności na części działki nr  87/17 położonej w miejscowości Postołów stanowiącej własność Gminy Lesko z przeznaczeniem na drogę dojazdową do działek nr 89 i nr 90/3 położonych w miejscowości Postołów.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-07-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-21 12:29
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
ds. świadczenia wychowawczego
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko

Załączniki:

2016-07-19_wynik_sw.pdf Plik pdf 181.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-07-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-19 15:20
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-19 15:21
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
do spraw gospodarki odpadami komunalnymi
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko

 

Załączniki:

2016-07-19_wynik_fn.pdf Plik pdf 170.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-07-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-19 15:21
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-19 15:22
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa stanowisk słupowych SN, budowa linii kablowych SN, budowa stacji transformatorowych SN/Nn, budowa linii kablowych nN” na działkach nr ew. 135/1, 136, 137/1, 137/2, 138/4, 140, 147, 148, 128/2, 245/3, 245/1, 245/2, 244, 243, 241/4, 241/3, 291/3 położonych w m. Dziurdziów.
 

Załączniki:

2016-07-11_obwieszczenie.pdf Plik pdf 250.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-07-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-11 14:44
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-11 14:44
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-07-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-11 14:50
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-11 14:50
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-07-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-11 14:47
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-11 14:48
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa, przebudowa, rozbudowa sieci ciepłowniczych z przyłączami i węzłami cieplnymi” na działkach o nr ew. 1068/6, 1068/5, 1068/11, 1068/2, 1074/6, 1290/6, 1074/5, 1074/3, 1296/8, 1980/2, 1080/1, 1079/12, 1079/6, 1079/8, 1079/7, 1009/1, 962, 980/1 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2016-07-07_obwieszczenie.pdf Plik pdf 179.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-07-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-07 14:51
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-07 14:51
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu w dniu 6 lipca 2016r. na wniosek Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie: „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku na działkach o nr ewid. 224/1, 224/3, 1, 169/4, 168/2, 166/2 i 167 w jednostce ewidencyjnej Lesko, obręb Wola Postołowa.”
 

Załączniki:

2016-07-06_obwieszczenie.pdf Plik pdf 55.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-07-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-06 14:52
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-06 14:52
W dniu 4 lipca 2016r. o godz. 17.00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, ul Kazimierza Wielkiego 4 odbędą się konsultacje społeczne w/s projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Celem spotkania będzie przedstawienie planowanych inwestycji w Regionie Południowym.

Załączniki:

2016-06-30_Obwieszczenie.pdf Plik pdf 240.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-07-01
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-01 14:23
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-01 14:23
BURMISTRZ MIASTA I GMINY LESKO
OGŁASZA KONKURS
 
 NA STANOWISKO DYREKTORA
Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lesku
ul. Kościuszki 7, 38 – 600 Lesko
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-06-28
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-28 15:03
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-30 08:44
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw gospodarki odpadami komunalnymi
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

Załączniki:

2016-06-21_ogloszenie Plik pdf 723.54 KB
kwestionariusz Plik pdf 39.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-06-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-21 14:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-21 14:10
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw świadczenia wychowawczego
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

Załączniki:

2016-06-21_ogloszenie Plik pdf 784.93 KB
kwestionariusz Plik pdf 39.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-06-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-21 14:11
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-21 14:12
                                               Lesko, dnia 17.06.2016r.
 
 
Informacja o wyniku naboru na wolne na stanowisko urzędnicze
w  Leskim Centrum Edukacji Sportu i  Promocji
 
referent ds. promocji
 
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana
 
Pani Maria Latusek zam. Bezmiechowa Dolna
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pni Maria Latusek spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a także uzyskała najwyższy wynik w przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.
 
 
 
 
 
            Renata Łukowska
(Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej)

Załączniki:

2016-06-17_wynik_naboru.pdf Plik pdf 237.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłRenata Łukowska - Gł. Księgowy2016-06-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-17 12:37
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-17 12:37
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Informacja na temat Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Lesko oraz Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2017.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 2. Uchwała w sprawie absolutorium.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umowy na dowożenie uczniów zamieszkałych w Gminie Lesko do szkół i przedszkoli.
 5. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 6. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 716/14 o pow. 0,2312 i 716/20 o pow. 0,9233 ha, poł. w miejscowości Hoczew, stanowiących własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo - handlowe.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 716/16 o pow. 2,1758 ha, 716/17 o pow. 0,3580 ha, 718 o pow. 0,0609 ha, 719 o pow. 1,1840 ha i 720 o pow. 0,9601 ha, poł. w miejscowości Hoczew, stanowiących własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo - handlowe.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 716/11 o pow. 0,1675 ha, 716/13 o pow. 0,0388 ha, 716/19 o pow. 1,7126 ha i 716/21 o pow. 0,4964 ha, poł. w miejscowości Hoczew, stanowiących własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo - handlowe.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego  działki nr 716/4 o pow. 0,6240 poł. w miejscowości Hoczew, stanowiącej własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo - handlowe.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 716/18 o pow. 0,3741 poł. w miejscowości Hoczew, stanowiącej własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo - handlowe.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-06-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-10 14:14
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko urzędnicze
w  Leskim Centrum Edukacji Sportu i  Promocji
 
referent ds. promocji
 

Załączniki:

2016-06-06_lista_kandydatow.pdf Plik pdf 264.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłRenata Łukowska - Gł. Księgowy2016-06-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-06 14:30
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-06 14:30
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postepowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia budowa słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polska a Słowacją
 

Załączniki:

2016-05-30_obwieszczenie_rdos.pdf Plik pdf 471.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-05-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-30 14:06
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-30 14:06
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie wszczęło z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lesko o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury zaopatrzenia w wodę dla miejscowości Jankowce i Glinne, nr 8/2011 z dnia 27.09.2011r. znak GPNiOS.6220.3.2011.AC
 

Załączniki:

obwieszczenie-2016-05-30.pdf Plik pdf 226.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-05-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-30 14:00
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-30 14:01
Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art. 37, ust. 1, pkt 2 lit. f, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Lesko podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:

Załączniki:

ogloszenie-2016-05-25.pdf Plik pdf 234.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłUrszula Kochniarczyk - Inspektor2016-05-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-25 09:39
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-25 09:40
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 20 maja 2016r.
 
Zwołuję zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej Sołectwa Hoczew w dniu 15 czerwca 2016r. (środa) o  godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Hoczwi.
 
W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie – II termin  zebrania odbędzie się  w tym samym dniu o godzinie 18:15 bez względu na liczbę osób obecnych.      


Porządek Zebrania Wiejskiego:
 1. Otwarcie zebrania;
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania;
 3. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za okres pełnienia funkcji w obecnej kadencji;
 4. Dyskusja nad sprawozdaniem;
 5. Uchwalenie regulaminu wyborów: Sołtysa i uzupełniających  do Rady Sołeckiej;
 6. Powołanie komisji skrutacyjnej;
 7. Zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie wyboru Sołtysa;
 8. Ogłoszenie wyników wyboru Sołtysa i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 9. Zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej;
 10. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 11. Powierzenie funkcji leśnika wiejskiego oraz gospodarza świetlicy wybranemu sołtysowi;
 12. Zamknięcie zebrania.
 
 

Załączniki:

zarzadzenie_39_O_2016.pdf Plik pdf 642.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-05-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-23 08:42
Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
o możliwości zgłaszania uwag do oferty
na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.:  
"Bieszczadzka Akademia Dobrego Życia”
 

Załączniki:

FORMULARZ z uwagami Plik doc 32.00 KB
Nasza szansa KRS Plik pdf 1.65 MB
Oferta Nasza Szansa Plik pdf 2.71 MB
Ogłoszenie Plik pdf 368.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-05-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-17 13:48
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-17 13:49
Leskie Centrum Edukacji, Sportu i Promocji w Lesku, ul. Parkowa 1
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. promocji Leskiego Centrum Edukacji, Sportu i Promocji
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-05-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-11 10:52
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-11 10:53
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa stanowisk słupowych SN, budowa linii kablowych SN, budowa stacji transformatorowych SN/nN, budowa linii kablowych nN” na działkach o nr ew. 135/1, 136, 137/1, 137/2, 138/4, 140, 147, 148, 128/2, 245/3, 245/1, 245/2, 244, 243, 241/4, 241/3, 291/3 położonych w m. Dziurdziów.
 

Załączniki:

2016-05-02_obwieszczenie.pdf Plik pdf 249.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-05-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-02 09:44
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-02 09:44
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XXV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju nadane przez Ministra Obrony Narodowej.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Lesko programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Leska Karta Dużej Rodziny.”
 5. Uchwała w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe.
 6. Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
 7. Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/998/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 8. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, oznaczonej jako działki nr 102 o pow. 0,23 ha, 105 o pow. 0,13 ha, 107 o pow. 0,09 ha, 109 o pow. 0,11 ha i części działki nr 111 o pow. ok. 0,24 ha położone w miejscowości Postołów posiadające księgę wieczystą nr KS1E/00020939/4 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki  nr: 101/1, 106, 108, 110, 113, 115, 128 położone  w miejscowości Postołów.
 9. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego gminy Lesko, położonej w Huzelach  oznaczonej jako działka nr  971/1 o pow. 0,0417 ha posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00032314/4.
 10. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego gminy Lesko, położonej w Lesku  oznaczonej jako część działki nr  1380 o pow. ok. 0,02 ha posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014764/1 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki  nr: 1379/24, 1379/26 i 1981 położone  w Lesku.
 11. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Lesku oznaczonej jako część działek nr 1374/21 i 1374/29 o łącznej  pow. ok. 0,0136 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014776/8 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 1374/13 położona w Lesku.
 12. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego gminy Lesko, położonej w Lesku  oznaczonej jako działka nr 1491/5 o pow. 0,0097 ha posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014765/8 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr: 1491/3 i 1492/2 położone w Lesku.
 13. Uchwala w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości mienia komunalnego gminy Lesko, położonej w Lesku  oznaczonej jako działka nr 1556/2 o pow. 0,0306 ha posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014760/3 dla właścicieli działek przyległych nr 1559 i 1560  położonych w Lesku.
 14. Uchwała w sprawie wykupu działek nr 281 o pow. 0,04 ha, 282/1 o pow. 0,0129 ha  i 282/2 o pow. 0,0223 ha, położonych w miejscowości Dziurdziów posiadających księgę wieczystą nr KS1E/00033236/0, na poszerzenie dróg gminnych nr 241/2 i 318/2.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-04-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-04-21 13:12
Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Lesko
w zakresie tworzenia warunków  sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 r.

 

Załączniki:

2016-04-14_informacja.pdf Plik pdf 462.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-04-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-04-14 08:45
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-04-14 08:46
MIKROINSTALACJE O.Z.E. DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LESKO
 
INFORMACJA
 
Gmina Lesko informuje, że istnieje możliwość ubiegania się przez mieszkańców o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie gminy Lesko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, działanie 3.1 Rozwój OZE.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, podczas których zostaną omówione podstawowe zasady uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram spotkań:
 
l.p. Data spotkania Godz. spotkania Miejsce spotkania
1 30 marca 2016 18 00 UMiG w Lesku ul. Parkowa 1 sala nr 7
2 31 marca 2016 18 00 Świetlica w Hoczwi
3 02 kwietnia 2016 18 00 Świetlica w Średniej Wsi
4 03 kwietnia 2016 17 00 Hotel Gawra w Łączkach
5 06 kwietnia 2016 18 00 Świetlica w Glinnem
6 07 kwietnia 2016 18 00 Świetlica w Bezmiechowej Dolnej
7 12 kwietnia 2016 18 00 Centrum Kultury Pogranicza                       w Łukawicy
 
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy na spotkanie w wybranym przez siebie terminie.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
Barbara Jankiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIrena Kapral - Kierownik2016-03-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-23 11:28
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XXIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 23 marca 2016 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX, XXI, XXII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. „Analiza wyników badań poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu leskiego w celu opracowania powiatowej mapy zagrożeń” – wystąpienie Komendanta Powiatowej Policji w Lesku
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesko na rok 2016.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działek nr: 7 o pow. 0,4161 ha i 13 o pow. 1,1321 ha stanowiących własność Gminy Lesko, położonych w miejscowości Bachlawa, stanowiących drogi gminne, posiadających księgę wieczystą nr KS1E/00021162/3 na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lesko.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki nr 476/1 o pow. 0,02 ha stanowiącej własność Gminy Lesko, położonej w miejscowości Glinne, posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00021041/9 na rzecz Powiatu Leskiego.
 6. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, oznaczonej jako działka nr 1389/22 o pow. 0,1366 ha położona w Lesku, posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014776/8.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-03-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-22 08:12
OGŁOSZENIE
 
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

Załączniki:

2016-03-16_ogloszenie.pdf Plik pdf 330.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłKrzysztof Faluszczak - Podinspektor2016-03-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-16 14:03
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-16 14:04
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku garażowo-socjalnego” na działce nr ew. 178 położonej w m. Lesko.
 

Załączniki:

2016-03-10_obwieszczenie.pdf Plik pdf 166.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-03-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-10 15:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-10 15:11
Wyniki
konkursu  projektów na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBartosz Usyk2016-03-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-04 08:21
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-04 08:21
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wylotu drenażu boiska” na części działki nr ew. 312/1 położonej w m. Bezmiechowa Górna.
 

Załączniki:

2016-03-04_obwieszczenie.pdf Plik pdf 231.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-03-03
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-04 14:02
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-04 14:02
Kryteria naboru do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Lesko oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-03-01
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-01 07:55
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-01 13:08
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa budynku garażowo – socjalnego” na dz. o nr ew. 178 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2016-02-22_obwieszczenie.pdf Plik pdf 229.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-02-18
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-02-22 14:14
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-02-22 14:14
OGŁOSZENIE
o naborze zgłoszeń o utylizację wyrobów zawierających azbest - eternitu
 
W związku z ubieganiem się Gminy Lesko o dotację z WFGWiOŚ na utylizację wyrobów zawierających azbest informujemy, że w dniach od 16 do 29 lutego 2016r. właściciele nieruchomości, na których znajduje się zmagazynowany (zdjęty z budynku) eternit -  mogą   składać wnioski o jego utylizację w Urzędzie Miasta i Gminy, w Lesku, ul. Parkowa 1, pok. 210 w godzinach  7.30 - 15.30.
 
W celu sprawnego przeprowadzenia rejestracji prosimy o podawanie przez mieszkańców następujących danych:
•    nr ewidencyjny działki, na której znajduje się eternit,
•    ilość eternitu w m2.

Z uwagi na krótki termin naboru wniosków prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.
 
 
Burmistrz
Miasta i Gminy Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-02-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-02-16 13:31
W celu aktualizacji bazy danych dotyczących organizacji pozarządowych w Gminie Lesko, proszę o wypełnienie i odesłanie na adres educentrum@lesko.pl załączonej ankiety.

Ankietę można również pobrać na stronie www.lesko.pl  w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Jednocześnie, uprzejmie proszę o wskazanie przedstawiciela Waszej Organizacji do prac w komisjach konkursowych opiniujących oferty składane w ramach ogłaszanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko konkursów ofert.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-02-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-02-11 08:39
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Leski od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 

Załączniki:

2016-01-29_pomoc_prawna.pdf Plik pdf 1.10 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2016-01-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-29 14:08
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-29 14:08
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa wylotu drenażu boiska” na działce o nr ew. 312 położonej w m. Bezmiechowa Górna.
 

Załączniki:

2016-01-25_obwieszczenie.pdf Plik pdf 227.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-01-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-25 12:39
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-25 12:40
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XXI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Sesja odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII, XIX sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku za 2015 rok.
 2. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku za 2015 rok.
 3. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku za 2015 rok.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku za 2015 rok.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku za 2015 rok.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku na 2016 rok
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku na 2016 rok
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku na 2016 rok
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku na 2016 rok
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku na 2016 rok
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
 12. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Lesko jest organem prowadzącym.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Lesko oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
 14. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego drogą przetargu nieograniczonego.
 15. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-01-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-22 09:12
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY LESKO
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw komunalnych
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

2016-02-03 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w załączeniu poniżej
2016-02-12 Negatywna informacja o wyniku naboru
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-01-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-14 15:15
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-02-12 13:16
w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Lesko
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-01-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-12 09:27
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-12 09:28
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Lesko w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 

Załączniki:

wzor_oferty Plik txt 300.47 KB
wzor_sprawozdania Plik txt 365.42 KB
zarzadzenie_2_O_2016 Plik pdf 349.30 KB
zarzadzenie_2_O_2016_z1 Plik pdf 1.45 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-01-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-12 09:30
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-12 09:31
W Powiecie Leskim od 1 stycznia 2016 r. będą funkcjonować 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
1/  Nr 1 – Lesko, ul. Piłsudskiego 5 (nad Wydziałem Komunikacji) obsługiwany przez  radców
      prawnych i adwokatów:
      - poniedziałek       w godz. 13.00 – 17.00
      - wtorek                w godz. 10.00 – 14.00
      - środa                  w godz. 11.00 – 15.00
      - czwartek             w godz. 11.00 – 15.00
      - piątek                 w godz. 13.00 – 17.00
 
2/  Nr 2 – Baligród, ul. Jana Duplaka 7 (Dom Strażaka) obsługiwany przez radców prawnych
      i prawników – Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” w Rzeszowie -
      tel. 13 463 16 80
      - poniedziałek       w godz. 13.00 – 17.00                
      - wtorek                w godz. 9.00 – 13.00
      - środa                  w godz. 9.00 – 13.00
      - czwartek             w godz. 9.00 – 13.00
      - piątek                 w godz. 9.00 – 13.00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2016-01-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-04 14:03
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-05 10:17
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji Nr P/12/15 zmieniającej decyzję Nr P/10/15 znak: GPNiOŚ.6733.07.2015.AO z dnia 29 października 2015 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydaną dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku, ul. Kazimierza Wielkiego 4, 38–600 Lesko, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 178, 180, 181/3, 182/3 położonych w miejscowości Lesko.
 

Załączniki:

2015-12-22_obwieszczenie.pdf.pdf Plik pdf 204.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-12-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-12-22 14:46
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-12-22 14:47
Serdecznie zapraszam na XIX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust.   1   ustawy z dnia  8  marca   1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1. Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV, XVI i XVII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwal:
1/   Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2015 r.
2/   Uchwała w sprawie zmiany  uchwały własnej  w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
3/   Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
4/   Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
5/   Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lesko na 2016 rok.
6/   Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
7/   Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-12-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-12-17 13:36
Ogłoszenie
o możliwości zgłaszania uwag do oferty
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:  

"Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej
w okresie od 28.12.2015 r. do 31.12.2015 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2015-12-15
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-12-15 23:26

OSS.0002.17.2015                                                                 Lesko, dnia 19 listopada 2015 r.

                                                                                                    

 

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszam na XVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515). Sesja odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2015 r.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2015 w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016.
 5. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę.
 6. Uchwała w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
 9. Uchwała sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
 10. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.
 11. Uchwała w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
 14. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
 16. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 17. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 18. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-11-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-23 08:09

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2015-11-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-16 14:51
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-12-11 12:07

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska piłkarskiego, wykonanie drenażu, oświetlenia i ogrodzenia” na działce nr ew. 337 położonej w m. Bezmiechowa Górna.

Załączniki:

2015-11-12_obwieszczenie.pdf Plik pdf 241.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-11-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-12 12:09
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-12 12:09

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5MPa/” na części działek nr ew. 869/3, 869/15, 869/22 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2015-11-09_obwieszczenie.pdf Plik pdf 241.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-11-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-09 12:27
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-09 12:27

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko przedstawia do konsultacji:

projekt uchwały  Rady Miejskiej w Lesku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Opinie dotyczące projektów uchwał można składać w terminie 04.11.2014r. – 15.11.2015 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1 lub pocztą elektroniczną na adres: educentrum@lesko.pl lub gmina@lesko.pl.

Opinia powinna zawierać: nazwę podmiotu przedstawiającego opinię, datę jej przedstawienia, treść oraz nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu. Formularz opinii w załączeniu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Lesko

Barbara Jankiewicz

 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2015-11-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-04 08:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-06 11:01

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Lesku” na działce nr ew. 1013/14 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2015-11-02_obwieszczenie.pdf Plik pdf 232.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-11-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-02 11:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-02 11:10

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr ew. 178, 180, 181/3, 182/3 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2015-10-30_obwieszczenie.pdf Plik pdf 245.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-10-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-30 14:46
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-30 14:46

Informacja o wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. gospodarki odpadami komunalnymi

w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko

Załączniki:

2015-10-29_ogloszenie.pdf Plik pdf 172.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2015-10-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-29 12:15
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-29 12:15

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5MPa/” na części działek nr ew. 869/3, 869/15, 869/22 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2015-10-27_obwieszczenie.pdf Plik pdf 240.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-10-27
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-27 13:46
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-27 13:46

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszam na XV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 29 października 2015 r. o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII, XIII, XIV sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
 7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/32/15 z dnia 26 marca 2015 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2015 r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/257/09 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lesko, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów
 6. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 7. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, ul. Rynek 2, 38-600 Lesko działek o numerach ewidencyjnych 880/2 o pow. 0,0737 i 1364, o pow. 0,1206 ha, poł. w Lesku, przy ul. Rynek 2 i przy ul. Piłsudskiego, będących w użytkowaniu wieczystym, a stanowiących własność Gminy Lesko, wykorzystywanych  na cele  handlowe. 
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w  użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu nieograniczonego, działki nr 1607, o pow. 0,2927 ha, poł. w Lesku, przy Pl. Konstytucji 3 Maja, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Lesko.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia nieruchomości.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-10-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-23 15:17

LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne

w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko w Referacie Finansowym

ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Załączniki:

2015-10-15_ogloszenie.pdf Plik pdf 202.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2015-10-15
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-15 12:47
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-15 12:48

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia że w dniu 30.09.2015r została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie znak SKO.4170.70.760A.2015 odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lesko nr 1/2013 z dnia 7.03.2013r. znak GPNiOS.6220.9.2012.AC

Załączniki:

2015-10-12_obwieszczenie.pdf Plik pdf 204.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2015-10-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-12 14:28
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-12 14:28

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska piłkarskiego, wykonanie drenażu, oświetlenia i ogrodzenia” na działce o nr ew. 337 położonej w m. Bezmiechowa Górna.

Załączniki:

2015-10-06_obwieszczenie.pdf Plik pdf 174.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-10-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-06 14:03
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-06 14:03

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2015-09-29
Publikujący Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2015-09-29 15:08
Modyfikacja Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2015-09-29 15:10

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. gospodarki odpadami komunalnymi
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2015-09-29
Publikujący Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2015-09-29 14:49
Modyfikacja Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2015-09-30 13:29

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku Szpitala Powiatowego w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 178, 180, 181/3, 182/3 położonych w m. Lesko.