URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówieni publicznego pn. „ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY LESKO” (ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 577185-N-2018 w dniu 21.06.2018 r.) zostało rozstrzygnięte. Wobec powyższego informuję, co następuje:
  1. Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja - wraz z uzasadnieniem faktycznym prawnym.
    1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy którym jest:
Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
PI. Pułaskiego , 38-600 Lesko.
  1. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Nr
oferty
Nazwa wykonawcy Liczba przyznanych ofercie punktów w kryterium oceny ofert: Łączna
punktacja:
Cena oferty brutto - 70% Termin płatności faktury 30%
1. Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
PI. Pułaskiego 1
38-600 Lesko
70 30 100
2. „TRANSPRZĘT”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa.
Zabłotce 51, 38-500 Sanok.
69 30 99
 
  1. Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Uzasadnienie faktyczne:
Wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw do wykluczenia.
Uzasadnienie prawne:
Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVII
SIWZ.
  1. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym - nie dotyczy.
  2. Informacja o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym - nie dotyczy.
Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym - nie dotyczy.


Data dodania: 2018-07-10 07:47

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2018-07-09_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 530.83 KbPlik pdf
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 21 marca 2019r. 21:06:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.