URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 
Lesko, dnia 12.12.2017 r.
 
Do zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego
 
 
INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówieni publicznego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 800 000,00 zł”, (ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 315513-N-2017 w dniu 15.11.2017 r.) zostało rozstrzygnięte. Wobec powyższego informuję, co następuje:
1. Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
  1. 1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy którym jest:
Bank Polskiej Spółdzielczości SA
Oddział w Przemyślu
ul. Mickiewicza 28
37-700 Przemyśl
  1. 2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Nr oferty Nazwa wykonawcy Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:
Łączna punktacja:
Cena
 – 60%
Czas uruchomienia kredytu
– 40%
1. SGB Bank SA
ul. Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań
57,57 40,00 97,57
2. Bank Spółdzielczy w Sztumie
ul. Mickiewicza 36
82-400 Sztum 
56,16 40,00 96,16
3. Bank Polskiej Spółdzielczości SA
Oddział w Przemyślu
ul. Mickiewicza 28
37-700 Przemyśl
 
60,00 40,00 100,00
 
 
  1. 3. Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Uzasadnienie faktyczne:
Wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich ofert uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw do wykluczenia.
 
Uzasadnienie prawne:
Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 13 SIWZ.
 
  1. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym  – nie dotyczy.
 
  1. Informacja o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym  – nie dotyczy.
 
  1. Informacja o unieważnieniu postepowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym – nie dotyczy.
 
 
 
 
 

Data dodania: 2017-12-12 20:39

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 2017-12-12_wynik.pdf 560.05 KbPlik pdf
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
URZĄD MIASTA I GMINY LESKO, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko , tel. (13) 469 80 01 , e-mail: informatyk@lesko.pl
Wygenerowano: 21 października 2018r. 01:32:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.